Manifestazions atuales

Data

18 de agost 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion di 18 de agost 2017
Dotors y Apoteches

Dotors te Gherdëina y tla Val Badia
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 19.08. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 21.08. ie l dutor dutor Michael Trocker, tel. 388 2580002, che fej servisc tl ambulatuere dl dutor Insam tla streda Promeneda a Urtijëi.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl’edema di 19 y 20 de agost, ti comuns de Corvara, Badia y La Val, é le dotur Alberto Caretta, Corvara, tel. 0471/836189 o 380/3161999. Ti comuns de Mareo y San Martin sarál en sorvisc le dotur Luca Galliazzo, Al Plan de Mareo, tel. 342/5181295.

Apoteches
L’apoteca de servisc per Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 11.08. nchin n vënderdi ai 18.08. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
L’apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la
”Hofapotheke” a Persenon, pitla Laubes 2, tel. 0472/835642 (orar lu-ve 9.00-12.00/15.00-18.00), i dis de servisc muessela vester davierta almanco de sa. 15.00-19.00 y du. 9.00-12.00.
L’apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 d’agost dales 19.00 al vëndres ai 25 d’agost ales 19.00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474/501240.

Mostres y Ert

Mostra "Contrast" a San Martin de Tor
Cina ai 25 d’agost él da odëi tl salf dles mostres dl Istitut Ladin (cun l’organisaziun dl’EPL) laurs de Giuliana Castlunger, Sara Dapoz, Pierangelo Giacomuzzi, Gabriele Grones, Josef Irsara, Franz Irsara, Albert Mellauner, Markus Moling, Michael Moling, Christine Runggaldier, Matthias Sieff, Martina Stuflesser y Gustav Willeit.

Ladins en mostra al MART a Trent
Per dut istà enscin ai 17 de setember a la Galarìa Civica de Trent (Via Belenzani, 44) l’é la bela mostra de scultures dal titol “Legno, Lën, Holz” con i miores artisć ladins da Gherdena, Fascia e Val Badia. Chisc i oraries: da mèrtesc a domenia h. 10-13 e 14-18; serà de lunesc.

Costazza a la Tanart de Cianacei
Per dut l meis de aost a la Galerìa Tanart de Cianacei, te strèda Roma 66, se pel vardèr la mostra de pitura “Costazza” de l’artist del Sudtirol Josef Costazza. Info al 0462.601143 o locandadegliartisticanazei@gmail.com

Orientown te scola de Vich
Enscin ai 24 de aost te scola populèra de Vich se pel vijitèr la mostra di students di licees de la Scola Ladina de Fascia “Orientown. La zità di sensc”. Oraries: de lunesc e mercol h. 16.30-18.30; de mèrtesc e jebia h. 20.30-22.30. Se pel ite debant; info e prenotazions: 349.6491192.

L’èrt de la eles a Poza
Enscin a en domenia ai 3 de setember te Ciasa de Noscia Jent a Poza se pel vijitèr la mostra “Arte è donna”, na coletiva de operes de artistes de Fascia e Fiem. Endreza la sociazion La voce delle donne e l Comun de Poza. La é averta duc i dis h. 16-18.30 e 20.30-22.

Mostra ”Le monn demorvëia di andri dles Dolomites”
Tla Ciasa J. B. Rinna a San Ciascian. Cina ai 31 d’agost le lönesc dales 10-13 y dales 15-18, le mertesc dales 10.30-11.30, dal mercui ala sabeda dales 10-13 y dales 15-18, la domënia dales 15-18. Vigni mertesc dales 10.30 vëgn i vijitadus acompagná dal curadú Herwig Prinoth. Dal 1. de setëmber ai 10 d’otober: dal mertesc ala sabeda dales 10-13, domënia dales 15-18.

Mostra “Der kleine Schritt war’s”
Simon Rubatscher mët fora 9 chedri serigrafics di astronauc todësc storics, a Bornech tl Buchladen am Rienztor. La mostra é daverta cina ai 23 de setëmber 2017 (tratan i orars dla botëga).

Mostra de cripeles fates a man
Tl pice salf sot Comun a La Val él da odëi na mostra de cripeles fates a man ti ultims 30 agn y passa. Ares é da odëi ai 18, 20 y 21 d’agost dales 17.00 ales 20.00, mertesc ai 22 d’agost dales 21.00 ales 22.00 y mercui ai 23 d’agost dales 10.00 ales 12.00.

Walpoth e Galliani en mostra a Ciavaleis
Al Zenter d’èrt contemporana de Ciavaleis se pel veder la mostra “Suggestioni tra arte mediterranea e arte nordica” de l’artist de Gherdena Bruno Walpoth e l’emilian Omar Galliani. La é averta enscin ai 3 de setember duc i dis fora che de lunesc: h.15.30-19.00, vender e sabeda ence h. 21.00-23.00.

Mostra “Sculptura” tla Galaria Ghetta
La mostra „Sculptura“ tla Galaria Doris Ghetta a Urtijëi cun opres di artisć: Lois Anvidalfarei, Aron Demetz, Gerhard Demetz, Hubert Kostner, Walter Moroder, Peter Senoner, Bruno Walpoth sarà da udëi nchin ai 30.09.

Mostra de mubilia dl Perù
La grupa Gherdëina per l Perù à metù a jì na mostra de mubilia che vën fata tla miscions tl Perù y che vën vendudes per fin de bën. La mostra sarà davierta nchin ncuei 18.08. dala 9.00-12.00, 15.00-18.30 y 20.00-22.00.

Mostra de Robert Frenes
La mostra de Robert Frenes, a Ciastel tl Atelierhaus Kostner, sarà davierta nchin ncuei 18.08, dala 20.00 nchin la 23.00.

Mostra de fotografies “Unesco”
Tl foyer dla cësa ex-Cungresc “Luis Trenker” a Urtijëi saràl da udëin nchin ai 31.08. la mostra de fotografies “Unesco - Fotografies panoramiches”.

“Mumënc” de Giuseppe Rumerio
La mostra tl Tublà da Nives sarà da udëi nchin ai 3 de setëmber. Uni di dala 10 nchin la 12 y dala 16 nchin la 19. De dumënia, merdi, mierculdì y vënderdi mce dala 20.30 nchin la 22.30.

Idea Unika - Ert tl Zënter 20 17
Per la segonda edizion de ”Idea Unika - Art in the Center” iel da udëi nchin ai 19.9. tl raion da jì a pe de Urtijëi sies lëures d’ert fac dai artisć dl’Unika.

Montes y meres
Mostra de pitures de Horst Steinhauser, che ie unì descrit dal critich d’ert Eugen Galasso coche l ”moler dla ondes”, pervia de si pitures da na gran forza y che fej mprescion per si cuntrasć danter i culëures y l linëus che l ti dà ite. Si lëures ie da udëi tla cësa de chemun de Laion nchin ai 6.10.

Mostra de Martin Demetz
L Cunsëi de Furmazion de S. Cristina à metù a jì na mostra dl artista y prufessëur de scola Martin Demetz, che ie jit do troies artistics nueves permez al’ert tradiziunela de si valeda, giapan truep recunescimënc y uneranzes per si lëur. La mostra tla Cassa Raiffeisen a S. Cristina resterà davierta nchin ncuei 18.8. ntan l orar de banca.

Morphogenesis de Andreas Linder y Sara Welponer
Tla mostra tla Galaria de Fie iel da udëi fotografies, chedri, dessënies y video. La mostra resterà davierta nchin duman 19 d’agost. Orar de giaurida 10.00-12.00 y 16.00-19.00.

Corchi a Tramin: ert y culinaria
Corchi - na mostra dedicheda ai struplons corchi d’al didancuei - de Gregor Prugger, Sergio Sommavilla, Leander Piazza y Günther Kampf tl ciulé dai vins de Tramin. N ucajion dla “nuet di aromes”, ulache n possa se goder la sëures di miëur vins y de spëisa speziela da mont y da mer, cun mujiga jazz, soul y blues. La mostra "chirchi" ie da udëi nchin ai 20 d’agost.

Mostra “Dal far a le spade”
Da sabeda 22 de luio fin a domenia 3 de setembre se podarà vede al Ciastel de Andrac “Dal far a le spade”, na mostra che conta la laurazion de le spade fate col far del Fursil. Ogni domenia vijite acompagnade fate dai studenc de le scole mejane de S. Giustina. Per informazions: 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

Trasmiscions TV y Radio

RADIO
“LADINIA LIVE”: Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA

La trasmiscion “DAI CRËPS DL SELA” ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA

Vënderdi ai 18 de agost - N ann de scola oradecà
La jëuna Daniela Demetz de Sëlva conta de si sperienzes fates ntan si ann de scola tla zità de Carlow tl’Irlanda mparan mo miec la rujeneda nglëija y dajan ju nce l ejam de maduranza. N program de Alex Runggaldier.
Dumënia ai 20 de agost - Vita da zacan: L sejlé ti ciamps
Canche n univa da mont ju jiven pa riesc a cialé coche la stajova cun la blava, la siëla y l orde te ciamp. Sce dut fova madur fovel gran ëura de sejlé. L fova n lëur che tulova a man y che se damandova la cunlaurazion de duta la familia de n paur. Marta Senoner de Sëlva nes conta ciuni che fova duc i lëures che l fova da fé ntëur al sejlé. Program de Georg Mussner.
Mierculdi ai 23 de agost - Misterès e secrec di fonches
I fonches scon n mond maraveous olache é vegnù enrescì ence proprietèdes emportantes che vegn durèdes per didèr l sistem imunitèr e auter. Duré jà zacan da tropes popui i fonches é vegnui troé ence te tascia de Otzi, su depenc artistics, te la letradura e valgugn desc ence vijidaa. Cristina Carpano ne mena te la scienza, storia e ert olache se empèra a cognoscer i fonches sot n’autra lum...no demò te fana! Program de Anna Mazzel.
Juebia ai 24 de agost - Vijita radiofonica te museum
RAI Ladinia ves pita na vijita tl Museum Gherdëina. Seziun do seziun nes spliga la direturia Paulina Moroder i contignüs dla strotöra. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION

Merdi ai 22 de agost dala 20:50 - Natura y ambient: Le geocaching – na ciacia al tesur moderna
Le geocaching é n jüch de archirida cun le gps che se adatëia a döta la familia. Te chësc jüch n’él degügn che davagna y degügn che perd, y an le fej davëi por na sodesfaziun personala. N iade che an prô fora le geocaching, pó chësc jüch davëi deventé na gran pasciun che an pó porté inant por döta la vita. Program de Karin Pizzinini, produzion de Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Mierculdi ai 23 de agost dala 20:50 - TRAIL SPEZIAL
L Parapendio Club Gherdëina festejea chest’ann l iubileum di 30 ani. Jiron ite sun la storia dla lia cun testimonianzes de coche la fova unida metuda su l’ann 1987, sun coche la ie cresciuda ti ani y sun si atività aldidancuei. Cun ntervistes y filmac documentons nce la faszinazion dl julé cun l parapënd te n raion de marueia coche la Dolomites. A cura de Alexia Grossi.
Juebia ai 24 de agost dala 20:50 - Deboriada – sozietà, familia, sanità
La barieres architetoniches ie povester nvijibles per chiche va a pe. Ma per chëi che ie sun n stuel da rodes reprejëntles n rëm nia da sotvaluté. Testimunianzes de chëi che les viv di per di.
La nsenianta Gisela Costa prejënta l juech Smecktivity, n juech de sozietà per sensiblisé i jëuni a maië plu sane. Program y cunzet de Ivan Senoner, camera y tai de Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota “Mediateca” y les trasmiscions radio sota “Podcast”.


Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.30; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.30.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l’é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general “Da Fascia en curt” e dapò “Anter pult e cassabanch” e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l’é l program con la stories animèdes del Contacontìes per i bec; da les 9.00 i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l’é “Da Fascia en curt” e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l’é Anter pult e cassabanch e Pororo; h. 17.15 Contacontìes e dò Finalzil e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo e i spezièi curc e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch setemanèl Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l’é la rubrica de sport “Finalzil”. L’é ence i programes culturai de “L Cianton de l’Istitut” (chesta setemèna con “L molin e la sia”), chel de musega de “L Cianton de la musega” con i Cajones e dapò “A spas per la Ladinia” e l teater de “Vic e Ac” con la pruma pèrt de la comedia “Per na liènia de ciamorc”. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina.

Iadi, jites y escurscions

Via ferata sön le Pößneker
En domënia ai 27 d’agost organisëia la Lia da Munt Ladinia - Val Badia da jí a fá la via ferata sön le Pößneker (2.941 m). Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 3,5 ores y n deslivel söpert de 660 metri. Informaziuns pro Elmar Dapoz al 333/8664905.

Escurjiun sön la Chemnitzerhütte
La Lia da Munt Ladinia Val Badia organisëia en domënia ai 27 d’agost na escurjiun che condujará dal Lappacher Stausee ala Edelrauthütte cina ala Chemnitzerhütte. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 7 ores y n deslivel complessif de 690 metri. Informaziuns pro Bernhard Pitscheider al nr. 339/2278061.

Lia da Mont te Defreggen
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na bela jita de trëi dis tla valeda de Defreggen da n vënderdi ai 25 nchin a n dumënia ai 27 de agost. Pudëis ve nuté su nchin ncuei vënderdi ai 18 de agost tla butëighes Ciofes Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser. Se ncunferton sun Vo che unieis pea.

Escurjiun sön le Ahrnerkopf (3.050 m)
Escurjiun organisada dala Lia da Munt Ladinia - Val Badia, en domënia ai 3 de setëmber. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 8,5 ores y n deslivel söpert de 1.460 metri. Informaziuns pro Christoph Alfreider al 334/3360562.

Escurjiun Ju de Börz - Ju de Frara
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 10 de setëmber na escurjiun che condujará dal Ju de Börz al Ju de Frara. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de chës 8 ores y n deslivel söpert de 1.368 metri y jöpert de 1.232 metri. Informaziuns pro Heidi Dapunt al 334/3501192.

Lia da Mont pra Lech de Braies
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n dumënia ai 20 de agost na bela jita: l vën fat l Hochalpen Höhenweg pra l Lech de Braies nchin ala furcela V. Da jì saràl za. 6,5 ëura cun n deslivel de 960 metri. Pudëis ve nuté su nchin ncuei vënderdi ai 18 de agost tla butëighes Ciofes Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions plu avisa pudëis cherdé su: Jessica 338 7925509.

Mujiga

L Cor Negritella a Moena
En lunesc ai 21 h. 21 te sala grana de la scoles de Moena l’é l conzert del Cor da mont Negritella de Pardac.

Spetacol per la fin de Istà Algegra
I bec de la populères e de la mesènes che chest istà à tout pèrt a la scomenzadiva Istà Algegra i à enjignà n spetacol avert a duc genitores, amisc e curiousc dal titol “A spasso fra le paure. Una commedia da brividi”. L’apuntament l’é en mercol ai 30 de aost h 20.45 al Navalge de Moena.

I Sons de la Dolomites
En vender ai 25 h. 13 al Refuge Vajolet l’é l conzert del duet BartolomeyBittmann. Ai 21 de aost i Sons i é a Madona de Campiglio e ai 23 te la Val de Non. Informazions: isuonidelledolomiti.it

Musega dal vif sui refuges de Fascia
Va inant l Panorama Music Festival con conzerc sa mont da les 13.00. En domenia ai 20 de aost sun Pas de le Sele sun Sèn Pelegrin l’é l jazz di “Ex Aequo” e en jebia ai 24 de aost sun Col Rodela sora Ciampedel la musega classica de Roberto Arnoldi. Info: fassa.com

Aneta per #DolomitesVives
En mercol ai 23 de aost h. 13.00 per “#DolomitesVives” te la zità di Sasc sun Sela vegn portà dant l’opera lirica ladina “Aneta” de F. Chiocchetti e C. Vadagnini. L jouf l’é serà al trafich da les 9 a les 16. Se pel su coi mesi publics, eletrics o rodes.

Bozen Brass en conzert a Soraga
En lunesc ai 21 h. 21.15 a La Gran Ciasa de Soraga l’é l conzert di otons de la Bozen Brass.

L Cor Valfassa a Soraga
En mercol ai 23 de aost h. 21.15 a La Gran Ciasa de Soraga l’é l conzert del ColValfassa.

Conzert a l’èlba sun Pra Martin
En mercol ai 23 h. 6 dadoman conzert e messa a l’averta sun Pra Martin col jazzist Paolo Trettel. L’impiant de Ciampedie aur da les 4.30 da bonora e l refuge l’é a 15 menuc a pe da la forenadoa. Tel medemo refuge en domenia ai 20 h. 14.30 l’é l conzert del Cor Genzianella. Se l’é catif temp se va te sala del consei del Comun de Vich.

La net di Musical
En sabeda ai 19 de aost h. 21 te tendon de la manifestazions de Poza l’é l musical de la compagnìa Des Etoiles. L biliet entriech vegn 6 € e dut chel che vegn tout sù l va ai projec umanitères de Lifeline Dolomites.

Conzert de la Banda da Fodom
Domenia 20 de agosto da le 14.30 conzert al Ciastel de Andrac de la Banda da Fodom. Se avarave da ester ruo temp, l conzert l vegnarà tramudà a la medema ora de domenia 27 de agosto. Per info 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

Sing! Cunzerc dla grupa Hosianna
Sëis duc nviei de cuer al cunzert ncuei dala 21.00 sun plaza Nives te Sëlva!.

Cunzert “Zarewitsch Don Kosaken”
N merdi ai 22.08. dala 21.00 saràl saràl da audì mujiga russa/cosaca te dlieja de Sëlva.

Cunzert de benefizënza dla grupa Westbound
Duman sada ai 19.08. dala 21.00 sun Plaza de Dlieja a Urtijëi.

Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
N mierculdì ai 23.08. dala 21.00 tl Zënter Iman.

Cunzerc dl’Orchestra Sonoton
Per i 25 ani dl’ Orchestra Sonoton Gherdëina iel doi cunzerc cun mujiga da film: un ai 20 de agost y un n mierculdì ai 23 de agost, for dala 21.00, te palestra dla scola elementera de Urtijëi. L dirighënt Matthäus Crepaz à cris ora n program drët nteressant, cun mujiga da film, cun pec de Charlie Chaplin, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, Ramin Djawadi y d’autri.

Cunzert dla Mujiga de Sëlva
N juebia ai 24 de agost dala 21.00 sun Plaza de Chemun de Sëlva.

Cunzert dla Mujiga de Sëlva
N dumënia ai 27 de agost dala 13.00 sunerà la Mujiga de Sëlva, sot ala bachëta de Edi Gamper, n cunzert pra la stazion japé dla furnadoia dala condles - cestadoia Fedaia Marmoleda.

”Ciastel dla müjiga” a La Ila
Al é ciamó dui apuntamënc cun i conzerc tla curt dl Ciastel Colz a La Ila. Indoman sabeda ai 19 d’agost podarán aldí i ciantauturs ladins Martina Iori y Alexander dal Plan. En lönesc ai 21 d’agost él le cuintet ”Unknown Brass” che tëgn n conzert, acompagné da retrac dl fotograf Sepp Hackhofer. Intrami i conzerc mët man dales 21.15.

Val Badia Jazz Festival
En domënia ai 20 d’agost dales 13.00 inant sona pro la Ütia Jimmy sön Ju de Frara le grup südtirolesc ”Shanti Powa”. Le conzert fej pert dl Val Badia Jazz Festival.

Ciantan fora por les üties
Tla cornisc dla iniziativa ”Cantando per rifugi” sarál da aldí en domënia ai 20 d’agost dales 13.30 inant tla Ütia Lée sö La Crusc le ”Cor Plose” da Porsenú.

Conzert dl grup ”I Ribelli”
En domënia ai 20 d’agost dales 21.15 sarál da aldí tl salf dles manifestaziuns a La Ila le grup storich de Adriano Celentano: I Ribelli. Ai porta dant les cianties plü conesciüdes fora de so repertore. Entrada a paiamënt.

Conzert sacral a Calfosch
En mertesc ai 22 d’agost 2017 en chert do les nü da sëra vëgnel invié te dlijia da Calfosch a n conzert sacral cun le ”Unknown Brass Quintett” y le grup ”De Cater”.

Conzert de vidora y orghe a Al Plan, Gries y Mühlbach
En jöbia ai 24 d’agost dales 21.00, te dlijia d’Al Plan, sarál da aldí n conzert dla vidorista Angela Palfrader cun l’orghelist Ruggero Livieri. Le duo é da aldí ince le vëndres ai 25 d’agost dales 20.00, tla dlijia da Gries y en sabeda ai 26 d’agost dales 20.30 tla dlijia da Mühlbach.

Cursc

Fotoworkshop - pultredes de Gherdëina
Uni mierculdi dala 16.30 ntan na pitla jita de n doi ëura y mesa mpareràn a fé de bela fotografies dla cuntreda de Gherdëina. La Lia dl Turism de Urtijëi mët a jì chësc curs cun l fotograf Vito Miribung. Per fé pea iel da se nuté su nchin al di dant tl ufize a Urtijëi, tel. 0471 777777.

La drëta tecnica per furné cun la roda da mont
Uni lunesc dala 9.30 nchin la 12.30 te Sëlva. Pra l curs vëniel fat na ntroduzion profesciunela per co furné cun la roda da mont, co dsaré, avisé y co se astilé te situazions ries. L curs ie debant per cumëmbri de Val Gardena Active y scenó cóstel 18 euro. N se urta dan l ufize Active & Events sun Plaza Nives, tel. 0471 777999.

Yoga ntamez a la natura
Juoba 24 de agosto da le 15.00 l’associazion Anima Yoga la organiza leziogn de yoga ntei prai dintor l Ciastel de Andrac. Per info e prenotaziogn 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

Teater

Caterina e la Gran Vera te Navalge a Moena
En mercol ai 23 de aost h. 21 te Navalge a Moena vegn portà dant “Caterina. I giorni e le stagioni, la Grande Guerra e il primo amore” spetacol con museghes de Armando Franceschini e con Rosanna March, Angela Chiocchetti e l’Ensemble “Il Pentagramma”.

Temp lede

Iluminaziun dl Sassongher
Incö vëndres ai 18 d’agost. Tl zënter da Corvara él dales 21.00 la Müjiga Calfosch/Corvara che fej ingres y tëgn n conzert sön plaza de comun. Tratan le conzert vëgnel iluminé le crëp simbol dl paisc. Dales 22.00 spetacul de füc artifiziai, organisé dal’assoziaziun Turistica. Sce al é bur’ tëmp, é l’iluminaziun ai 19/08.

San Ciascian: Sön les pedies dla laurs preistorica
Por i mituns dai 5 ai 12 agn vëgnel metü da jí en mercui ai 23 d’agost n domisdé tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian. Dales 16.45 pón vijité le museum y dedô gnarál tigní n laboratore didatich cun ativités manuales. Prenotaziuns cina en chël de dales 16.00, pro l’ofize turistich da San Ciascian.

Ntratenimënt cun la grupa de bal populer Urtijëi
N juebia ai 24.08. dala 21.00 tl raion da jì a pe a Urtijëi.

Lijëndes y fiabes dla Dolomites
N juebia ai 24.08. dala 16.00 nchin la 17.00 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina cun Maria Paola Asson.

Lijëndes dla Dolomites - Biblioteca “Oswald von Wolkenstein”
N juebia ai 24.08. dala 17.00 nchin la 18.00 vëniel, per mutons y mutans danter i 6 y 10 ani, liet lijëndes dla Dolomites. L unirà liet tla rujeneda taliana.

Marcià dla Dolomites
Te Sëlva danter la dlieja y la plaza Nives iel nchin ai 27.08. for dala 16.00 nchin la 22.00 l Marcià dla Dolomites.

SëlvaExpress
Descuvierjer Sëlva cun l SëlvaExpress. Uni di nchin ai 27 de agost pòssen se fé na blòta raida te paesc cun la pitla ferata.

Sëira per mutons cun “Mago Remi”
Uni vënderdi dala 20.30 nchin la 21.30. a S. Cristina tl raion da jì a pe dan l hotel Post.

Aperitif Urtijëi cun mujiga dal vif
Uni di (ora che l lunesc) nchin ai 2.9., dala 18.00 nchin la 20.30, uniràl tl raion da jì a pe de Urtijëi pità, pra n bon aperitif, de bela mujiga dal vif da pudëi se scuté su: merdi Adler, mierculdi Soviso, juebia La Cërcia, vënderdi Soviso, sada Haiti, dumënia Corso.

Sëira per mutons y per la families
Uni lunesc dala 20.30 nchin la 22.30 tl raion da jì a pe de Sëlva. Juesc y devertimënt per granc y pitli. N puderà purvé a fé goi, a balé sun Plaza Nives uniràl mustrà vares y muvimënc, y n puderà nce se pastelné velch nstësc. Chësc y mo auter saràl da fé pea y l ne sarà segurdenó mei da stufé.

Marcià di paures y di artejans
Uni merdi dala 19.30 inant tl raion da jì a pe a S. Cristina prejënta artejans si ert y paures si prudoc fac n cësa. Sambën ne màncel nia mujiga dal vif. Uni ena vëniel prejentà n’autra ert tradiziunela de Südtirol.

Jita dla craitles
Uni lunesc dala 9.30 da Urtijëi demez sun Col de Flam y sa Sacun. Cun l espert Diego Deiana mpareràn a cunëscer ciofs, craitles salveres, plantes de medejina y si fazion. Metù a jì dala Lia dl Turism de Urtijëi, ulache l ie da se nunzië nchin al di dant, tel. 0471 777601.

Jì a ti cialé ai tieres salveres
Uni merdi dala 6.00 nchin la 10.00 vàn cun l ciaciadëur Roman a usservé i tieres tl Parch Naturel Puez Odles, ulache n giapa nce stlarimënc n cont’ dla flora. Metù a jì da Val Gardena Active; da se nuté su iel nchin al di dant tl ufize turistich de Sëlva, tel. 0471 777999.

I mulins da Bula
Uni merdi dala 14.30 se ùrten sa Bula sa Mesavia per jì a ti cialé ai mulins da Bula, ulache l unirà mustrà y spiegà coche l univa laurà zacan. Na pitla vijita ti fajeràn nce al verzon de rojules dl Uhrerhof Dëur. Metù a jì dala Lia dl Turism de Urtijëi, ulache l ie da se nunzië nchin al di dant, tel. 0471 777601.

Ierbes y craitles y coche les vën adurvedes sun n vedl luech da paur
Uni mierculdi dala 9.00 inant vëniel fat na jita cun n espert y n tlamerà nce te na vedla stua dl 13ejim secul de n mesc a S. Cristina a ciarcë vel’ spëisa fata cun chësta craitles. Metù a jì da Val Gardena Active S. Cristina, ulache l ie da se nunzië nchin al di dant, tel. 0471 777800.

Dal’ega da mont nchin al pier
Uni juebia dala 16.30 nchin la 18.30 iel mesun udëi coche l vën fat pier te na maniera artejanela. N puderà n ciarcë n valguni y mparé a cunëscer la sortes de lupul. N se urta tl ciulé dl hotel Interski a S. Cristina. Metù a jì da Val Gardena Active; l ie da se lascé nuté su tla Lia dl Turism de S. Cristina, tel. 0471 777800

Aperitif al zenter QCTerme
Amò per doi sabedes al zenter QCTerme Dolomiti a Poza vegn endrezà la scomenzadiva “Le note d’estate”. En sabeda ai 19 l’é Neek Lee & Marco Pisoni con i formaes de la firma Agritur Soreie. En sabeda ai 26 Greta Marcolongo e Mattia Mariotti, i douces de Malga Panna e i tees e la sgnapes de L’Ones.

Nef te steiles sa Vich
En vender ai 25 de aost h. 21.00 la sociazion Albatros endreza na sera a l’averta sot la steiles per veder ence ciuìtes e nétoles. Se se bina tedant a l’Apt, ló da Comun; l cost l’é de 4 euro per om. Se l’é burt se stèsc te Comun.

Vijite acompagnade al Ciastel de Andrac
Dal 25 de luio al 31 de agosto duc i martes e le juobe daremesdì da le 14.00/15.00/16.00 se podarà vede l Ciastel de Andrac con le vijite acomapagnade. Auna a cheste se podarà fà incia le leziogn de yoga de la juoba e i laboratori del martes. Per info e prenotaziogn 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

Vijite acompagande a le Miniere del Fursil
Per duc i martes e le juobe de luio, agosto e setembre l Istitut Cultural ladin Cesa de Jan e l’asscociazion turistica de Col i organiza su prenotazion le vijite acompagnade a le Miniere del Fursil. Se pea via da le 9.00/9.45/10.30 da la piaza de Col e se torna za. per le 12.30. Per info e prenotaziogn: 0437 720609 info@istitutoladino.org

Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina ulache, con dei percors fai auna al prof. Paolo Giacomel, se pol cugnesse e aprofondì la storia, l’art e la cultura de Anpezo. Marcui 23 de agosto da le 10.30 se se ciatarà davant a la Cesa de Comune per l percors “Ra Ciaśa de Comune: storia e arte”. Per info 0436 869086 – www.cortinadolomiti.eu o 0436 868615 – ra.ulda@tin.it

Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina ulache, con dei percors fai auna al prof. Paolo Giacomel, se pol cugnesse e aprofondì la storia, l’art e la cultura de Anpezo. Marcui 23 de agosto da le 16.30 se se ciatarà davant al Alexander Hall per l percors “L museo etnografico de le Regole”. Per info 0436 869086 – www.cortinadolomiti.eu o 0436 868615 – ra.ulda@tin.it

Falconeria al Ciastel
Sabeda 19 de agosto da le 11.00 navant l falconier Alberto Lideo l sarà al Ciastel de Andrac per duta la giornada con suoi rapaci per fa dimostraziogn per picui e granc. Per info 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

L Ciastel nanter storia, mont e legende
Martes 22 de agosto l’associazion “Trame di Storia” la organiza al Ciastel de Andrac da le 14.00/15.00/16.00 n laboratorio didatico davart ai tosac e a sue famee su la “La fujion del bronzo”. Per info e prenotaziogn 334 3346680 – info@castellodiandraz.it

Aperitif al Museo
Enscin a la fin de aost vigni lunesc h. 17.30 l Museo Ladin de Fascia propon al cost de 2 euro na cercia de cultura, ensema a n pìcol aperitif sport da l’Enoteca Valentini de Cianacei e Pera e da la Mèlga de Fascia. Ai 21 de aost Daniela Brovadan rejona de “Gli elementi dell’abbigliamento tradizionale”.

Avisc

Mostra de fotografies “Segra Sacun”
L Fotoclub nvieia a fé pea pra la mostra coletiva dal titul “Mi plu bela fotografies sun Instagram”. L’idea ie nasciuda udan la prima fotografies sun Instagram cun la particularità dl format cheder cun l ëur blanch dut ntëurvia y nsci àn nce pensà de tenì per la fotografies l format cheder tla mesura 30x30 cm. Per plu nfurmazions cialé ite sot a www.fotoclubgherdeina.it

Scrijëde per l Calënder de Gherdëina 2018
Duc chëi che ëssa vel’ ntraunida nteressanta da lecurdé o ulëssa publiché n articul tl Calënder de Gherdëina, ie periei bel de l dé ju al plu tert nchin a mez setëmber. Nfurmazions plu avisa iel da giapé tl ufize dla Union di Ladins de Gherdëina, tel. 0471 796870 o scrijan a info@ulg.it. N possa nce inò dé ju la fotografies de chëi che se à maridà chëst ann.

L Museum de Gherdëina daviert d’instà
L Museum ie daviert ntan i mënsc de lugio y agost dal lunesc nchin la sada, dala 10.00 nchin la 18.00.

Mostra La Gran vera sun Pordoi
Al Zenter Cai “Bruno Crepaz” sun Pordoi se pel veder la mostra de retrac e reperc storics “Col de Lana - mont de sanch” su la Pruma Gran Vera per endrez de la Sociazion storich-culturèla Col di Lana de Fodom. La é averta enscin de otober, duc i dis h. 10.00 - 17.30.

Mostra La Gran vera sun Pordoi
Al Zenter Cai “Bruno Crepaz” sun Pordoi se pel veder la mostra de retrac e reperc storics “Col de Lana - mont de sanch” su la Pruma Gran Vera per endrez de la Sociazion storich-culturèla Col di Lana de Fodom. La é averta enscin de otober, duc i dis h. 10.00 - 17.30.

Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan enscin ai 10 de setember l’é avert duc i dis da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.00 a les 19.00. Per de autra informazions, tel. 0462.760182, mail: museo@istladin.net; www.istladin.net

Oraries de la Biblioteca de Vich
Per dut istà la Biblioteca de Comun de Vich la resta averta al publich dal lunesc al vender demò domesdì h. 15 - 19.

Mostra La gran vera a Moena
La mostra La gran vera te Navalge a Moena enscin ai 17 de setember la é averta duc i dis da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.30 a les 19.00. De jebia la é averta ence da sera da les 21.00 a les 23.00. Se pel vijitèr ence la doi mostres temporanees su Richard Löwy e sui lesc de la gran vera.

Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.

L’Ofize de ”Ëres dëida Ëres”
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.

Termin concurs dl Fotoclub Val Badia söl tema "Ghel"
Le Fotoclub Val Badia dëida recordé che le termin da dé jö les fotos por le concurs 2017 - sot al tema ”Ghel” - é ai 18 de setëmber 2017. Por plü informaziuns y por le regolamënt plü menü pón ciaré sön la plata internet www.fotoclubvalbadia.it

Segres y festes

Festa te Turchia a Moena
Da insent, vender ai 18 a en domenia ai 20 de aost tel cianton de Turchia a Moena vegn fat festa e moscià la tradizions del post.

Tendon di Alpins a Cianacei
En sabeda ai 19 e en domenia ai 20 de aost te piaz tedant a l’Hotel Faloria de Cianacei l’é la festa di Alpins de la Val de Sora. L’é da balèr e da magnèr golosaries tipiches.

A pe te la Mont de Fuciada
En domenia ai 20 l Comitat Manifestazion de Soraga, col sostegn del Comun e de la sociazions de paìsc, endreza la 16^ edizion “A pe ta Mont” a la descorida di saores e i mestieres da zacan te la Mont de Soraga. La festa taca ite h. 9 da doman. Se pel ruèr ite a pe o coi pulmins dal jouf de Sèn Pelegrin.

Festa de Lifeline Dolomites
En domenia ai 27 de aost te Val Sèn Nicolò l’é la tradizionèla festa de la sociazion de solidarietà internazionèla Lifeline Dolomites. Program: h. 10 se se bina te tieja de Lino e Betty; h. 11 messa te la picola gejia; h. 12.30 marena; h. 14 musega e bai con la Des Etoiles.

Sozial

Jita cun “Kneippen” a Vahrn
N juebia ai 24.08. dala 15.00. se anconta la grupa Deberieda dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per pië via y jì a Vahrn. La respunsabla ie Rita Faltner.

Curs a Urtijëi tla Cësa de Paussa per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de nuvëmber/dezëmber. L’ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 18.9. nchin ai 23.10. uni lunesc dala 16.00 nchin la 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 da lunesc nchin vënderdi; e-mail: vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.

Chino

Chino a La Ila: ”La La Land”
En mertesc ai 22 d’agost dales 21.00 vëgnel mostré tla Ciasa de Cultura a La Ila le film ”La La Land”. L’entrada é a paiamënt.

Al chino de Cianacei
Insnet vender 18 de aost h. 17 e 21.15 “King Arthur”; sabeda 19 h. 17 e 21.15 “Jackie”; domenia 20 h. 17 e 21.15 “Atomica bionda”; lunesc 21 h. 17 “Baby Boss” e h. 21.15 “Una doppia verità”; mèrtesc 22 h. 17 “Nocedicocco. Il piccolo drago” e h. 21.15 “Il destino è già scritto”; mercol 23 h. 17 “Ozzy. Cucciolo coraggioso” e h. 21.15 “La tenerezza”; jebia 24, vender 25, sabeda 26 e domenia 27 h. 17 e 21.15 “Cattivissimo Me 3”. Facebook “Cinema Marmolada Canazei 2”.

Al chino de Pardac
Insnet vender 18 h. 21.15 “Prima di domani”; sabeda 19 e domenia 20 h. 17.00 “Diario di una schiappa” e h. h. 21.15 “Annabelle 2”; mèrtesc 22 e mercol 23 h. 21.15 “Spiderman”. Jebia 24 h. 21.15 (3D), vender 25 h. 21.15 (2D) e ence sabeda 26, domenia 27 e mercol 30 l’é “Cattivissimo Me 3”. Facebook “Cinema di Predazzo”.

Al chino de Tieser
Insnet, vender 18 de aost h. 21.15 e en domenia ai 20 h. 18.30 l’é “Diario di una schiappa”. Sabeda 19 e domenia 20 h. 21.15 “Atomica Bionda”; lunesc 21 h. 21.15 “Il diritto di contare”; mèrtesc 22 h. 17.30 “Diario di una schiappa” e h. 21.15 “La torre nera” e mercol 23 h. 21 musical “In sette cercan moglie”. Jebia 24 h. 17.30 2D e h. 21.15 3D, vender 25 h. 17.30 3D e 21.15 2D, sabeda 26 h. 17.30 2D “Cattivissimo Me 3”. Info www.cinematesero.com

Chino per mutons
N juebia ai 24.08. dala 14.30 nchin la 16.00 tla Biblioteca San Durich a Urtijëi, pruiezion de n film per mutons tla rujeneda tudëscia. L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.

Referac

Le monn straordinar di fonguns
En mercui ai 23 d’agost dales 21.00, él tl salf dles manifestaziuns da La Val n referat olache an imparará da conësce i fonguns de nüsc bosc. Referënt é Claudio Rossi dl grup micologich ”Bresadola”. Organisaziun: Ofize Parcs Naturai.

Museum per mutons - Museum de Gherdëina

N lunesc 21.08., 11.00-12.00 vëniel pità tl Museum de Gherdëina na vijita tematica meneda tla sezion naturalistica per mutons dai 5 ai 12 ani. L’azion ie debant, la ntreda a paiamënt.

La chiena de Gherdëina
L Musem de Gherdëina pieta n merdi ai 22.08. dala 16.00 nchin la 17.00 na vijita tematica meneda tlas sezion dla chiena. L’azion ie debant, la ntreda a paiamënt.

N lecort a Tresl Gruber
N merdi ai 23.08. 16.00 - 17.00 pieta l Museum de Gherdëina na vijita meneda en lecort dl’artista Tresl Gruber cun Margareth Mair Daurú. L’azion ie debant, la ntreda a paiamënt.

Ancuntedes cun l autëur
Tla sala dla cësa di Cungresc de Urtijëi dala 17.30 prejënta ncuei vënderdi ai 18 de agost Gherardo Colombo y Piercamillo Davigo “La tua giustizia non é la mia. Dialogo fra due magistrati in perenne disaccordo”.

Mostra Luis Trenker - Museum de Gherdëina
L Museum Gherdëina pieta for de vënderdi 16.00-17.00 ntan dut l mëns de agost na vijita tematica meneda n con’ dla mostra de Luis Trenker. La vijita ie debant, la ntreda ie a paiamënt.

Guanc dala gherdëina - Museum de Gherdëina
L Museum Gherdëina pieta for de sada 16.00-17.00, na vijita meneda tla rujeneda taliana n con’ di guanc dala gherdëina. La vijita ie debant, la ntreda ie a paiamënt.

L itiosaur
L itiosaur de Seceda y i autri reperc de pësc fossilisei - vijita meneda tl Museum de Gherdëina: for dala 16.00 - 17.00 pieta l Museum dut l mëns de agost for de juebia, de ndut 5 iedesc, na vijita meneda cun Johann Comploj y Meinhard Strobl, tla sezion di fossii. La vijita ie debant, la ntreda ie a paiamënt.

La dlieja da Sacun
Uni juebia dala 15.45 nchin la 17.00 iel na vijita meneda ala dlieja da Sacun cun na persona esperta che dajerà stlarimënc n con’ dla storia, dla pitures, scultures y opres d’ert te dlieja. Metù a jì dala Lia dl Turism de Urtijëi, ulache l ie da se nunzië nchin al di dant, tel. 0471 777601.

Jita geologica meneda sun l Geotrail sa Bula
Uni vënderdi dala 2 domesdì. N paleontologh acumpanieia i nteressei sun l Geotrail y dà stlarimënc n con’ dla furmazions geologiches desferëntes y coche l se à furmà la Dolomites. N se urta dan l Ufize dl Turism a Urtijëi, ulache l ie da se lascé nuté su nchin al di dant, tel. 0471 777601.

Badaloni rejona de Dolomites a Poza
En mèrtesc ai 22 de aost h. 21 te Piaza de Comun a Poza l’é na sera dal titol “Dolomiti e Mondo Ladino, storie e protagonisti di ieri e di oggi” con Piero Badaloni e Mauro Levighi.

Andrea Tornielli te Fascia
Per “Ispirazions d’istà” insnet, vender ai 18 h. 21 al College Rotondi a Ciampestrin l vaticanist giornalist Andrea Tornielli rejona de “Il segreto svelato. Fatima 1917-2017”.

“L’esorcism” te Fascia
Te l’ùltima scontrèda de “Ispirazions d’istà 2017” de la Comiscion Cultura del Decanat de Fascia en mèrtesc ai 29 de aost h. 21 te chino de Cianacei l’é n referat dal titol “L’Esorcismo. Il ministero della consolazione” con mons. Sante Babolin, preve da Pèdua e professor a l’Università Pontificia de Roma.

Reinhold Messner a Moena
Insnet, vender ai 17 de aost h. 21 te teater Navalge l’alpinist Reinhold Messner rejona de alpinism e mobilità alternativa sui jouves dolomitics.

Cognoscer la eves
En mercol ai 23 de aost h. 21 te Piaz de Ciampedel i fascegn Federico Zanet e Mario Rasom rejona de la eves e de la produzion de la miel.

Vidotto te Comun a Cianacei
En vender ai 25 de aost, tel chèder di encontres con l’autor endrezé da la Biblioteca de Comun, da les 21.00 te sala del consei del Comun de Cianacei l scritor Francesco Vidotto rejona de si libres: Zoe, Oceano, Siro e Fabro.

L liber sui ditteri de Visintin
En vender ai 25 de aost h. 21.15 te Piaz de Comun de Vich, apede a l’ofize del turism, vegn portà dant l liber de Marco Visintin sui la mosces o, a na vida tecnica, ditteri. Endreza la Pro Loco e la Biblioteca de Vich.

Sport

8° Ladinia Beach Cup
N turnoi cun 2 tapes de Beachvolley la prima tapa n dumënia, ai 27.08., pra l zënter dal tennis a Urtijëi/Runcadic y la segonda ai 03.09 pra l raion dl sport a San Ciascian. Per la iscrizions per Gherdëina cherdé su (nchin ai 24.08.) l nr. de tel. 327.459 9805 (do la 18.00) y per la tapa te Val Badia (nchin ai 01.09.) l nr. de tel. 324.989 6797.

Dolomites Tennis Cup a Moena
Al zircol Tennis Moena tel zenter sportif de Navalge vegn metù a jir la Dolomites Tennis Cup 2017. Sarà partides enscin ai 27 de aost. Informazions su la piata Facebook de l’event sportif.

Abonaments per l’hockey te Fascia
La sozietà sportiva di Fascia Falcons recorda che se pel fèr la tessera per la partides del campionat de l’Alps Hockey League 2017/18 che la vèl ence per jir coi feres te stadie de Dèlba chest istà. Info: info@fassafalcons.com o 0462.602499.

Galaria retrac