Manifestazions atuales

Data

23 de fauré 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 23 de fauré
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.30; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.30.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general "Da Fascia en curt" e dapò la gustegola sit-com ladina "Lesciva macèda" e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l'é l program con la stories del Contacontìes per i bec animèdes per endrez de l'Istitut Cultural Ladin: ades se pel veder "L saut de Giochele te la libertà"; da les 9.00 l'é i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l'é "Da Fascia en curt" e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é amò "Lesciva macèda" e dò i dessegnes animé de Pororo; h. 17.15 Contacontìes e dò Pororo e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo Da Fascia en curt e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil". Apede a dut chest l'é semper i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" e "L Cianton de la musega" e dapò l teater de "Vic e Ac" e de etres spezièi. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina.
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mierculdi 28 de fauré - Eugen Verra: autur y produtur de musighes y cianties.
Moderaziun de Alessandro Dapunt.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA

Vënderdi 23 de fauré - Julé uel dì lidëza!
Deberieda cun l istrutëur de parapënd Kilian Insam de Urtijëi mparons a cunëscer l sport dl parapënd, i prinzips dl jol, i periculi y dantaldut la emozion che n possa viver julan sëura nosta valedes y montes ora. Oradechël nes conta Kilian de si record dl mond che l à realisà julan cun l tandem bën 219,65 km te ntëur 9 ëura y mesa de jol. Program de Alex Runggaldier.
Sada 24 de fauré - Momënc de vita – intervista a Paul Complojer
Paul Complojer, conesciü da düc sciöche Paulin, é nasciü tl 1922 a La Val. Cun 20 agn ál messü jí sot vera y al é rové tla Grecia y spo él gnü pié dai soldas todësc sciöche prijonier y al é ruvé te n lager te na cité tla Republica Ceca, tla cité de Karvinà. Chiló ál daidé fá sö i mürs de na zentrala de forza eletrica. Paulin nes cunta de süa via sciöche prijonier tratan la secunda vera mondiala y de sciöche al é indo rové zoruch a ciasa a La Val. Program de Erika Castlunger.
Dumënia 25 de fauré - Tl 1948, dan avisa 70 ani (prima pert)
Tla proscima enes ulons dediché n valguna trasmiscions a n argumënt storich jan de reviers tl tëmp y rujené de coche la fova dan avisa 70 ani, dl 1948. Jiron ite sun plu aspec politics, economics y soziei, ma nce sun la vita da uni di te nosta valedes. Tla prima trasmiscion de chësta lingia ti dajerons na udleda ala situazion globela dl 1948, rujenan pona dla situazion tla Talia ulache tl 1948 fovel stat la prima vela dezijiva dl Parlamënt y ruvan pra l Südtirol: tlo fova l 1948 n ann de gran mpurtanza: nfati chëst ann iel avisa 70 ani ca che l fova unì a s'l dé l prim Statut de autonomia. Tla proscima trasmiscion jirons ite plu a puntin sun la situazion te Gherdëina y tla valedes ladines, tulan for n cunscidrazion l ann 1948. Program de Sofia Stuflesser.
Mierculdi 28 de fauré - L'oferta formativa de la scola de Fascia
Te chisc meis la scola laora jà per l'an de scola 2018-2019 che aldò del pian Trentin Trilingual se à mudà de trop te chisc ùltimes egn. Te Fascia l'oferta formativa perveit apede al pian trentin trilingual chel plurilingual olache apede al talian, todesch e ingleisc se jonta ence l ladin. Mirella Florian Sorastanta de la Scola Ladina de Fascia ne deida à fer mìngol n chèder storich de chesta reforma e na valutazion de coche la é jita te chisc egn che al scomenz aea soscedà mìngol de biteboi dapò vedaron la opzions per l davegnir. Program de Anna Mazzel.
Juebia 1 de merz - 2 iadi al dé por 2 menüc
Por avëi i dënz bí sagns y liciorënc dij fora le titul la dërt rezeta. Ara toca insciö da sbuscé cun regolarité y savëi. Adöm al dotur dai dënz Mark Stuflesser, ves codüj RAI Ladinia pro deplü savëi a na manira da mostré ca n sorí brilant. Program de Sara Frenner.
TELEVIJION
Merdi 27 de fauré dala 20:50 - Spëisa Ladina: Casunziei de Anpezo
La trasmisciun mostra sciöche an arjigna ca i casunziei de Anpezo adöm al cogo Nicola Bellodis. La derzada vëgn cujinada ciamó incö do la tradiziun, cun na sort de rati che crësc a Ampëz. Program de Zak Mairhofer, Stefan Ghedina y Concetta Bonaldi, a cura de Anna Mazzel.
Mierculdi 28 de fauré dala 20:50 - Natura e ambient: L gial sforcel: tradizions da zacan e situazion da anchecondì
Zacan i gègres spetèa art l prum de mé per poder jir a la ciacia del gial sforcel: la piumes de sia couda, la "mesacoudes", les era zis chierides e l'era n ornament che fornìa sù l ciapel di Coscric e de la Mèscres. Anchecondì chesta tradizion la é stata mingol lascèda sù ma chisc ucìe vegn amò chierii e touc jù d te sie ambient naturèl da fotografes e naturalisć: na richeza da tegnir sù e rencurèr. Program de Luciana Detomas y Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia 1 de merz dala 20:50 - Pizes dla Ladinia d'inviern: Arpizeda sun dlacia y la mont de Resciesa
Program de Manfred Stuffer y Hans Peter Karbon cun Laura Willeit, a cura de Alessandro Dapunt.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Sport
21^ Scufonèda a Moena
Dai 7 ai 11 de mèrz a Moena, Lujia, Sèn Pelegrin e te duta Fascia vegn metù a jir l'edizion 21 de la Scufonèda, la manifestazion dedichèda al telemark e al freeride. Info: www.scufons.com.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
L campiunat AHL va śën inò inant y l HC Gherdëina jugherà duman sada ai 24.2. dala 20.30 contra i Red Bull Junior de Salzburg tl stadio Pranives de Sëlva. N merdi ai 27.2. jugherà l Gherdëina contra l Neumarkt for dala 20.30 tl stadio Pranives.
Pudejé da luna colma
N juebia ai 1.3. dala 20.00 inant puderà jì a pudejé debant tl zënter nordich sun Mont de Pana. L mprëst dai schi ie daviert y l unirà nce jetà su vin cuet per se sciaudé.

Teater
N möt y trëi peresc
La "Nuova Compagnia di teatro" da Bornech porta dant a San Martin de Tor la comedia popolara "Un bimbo e tre papà", chësta sabeda ai 24 de forá 2018 dales 20:30 tl gran salf de comun a San Martin de Tor.

Avisc
Cors per arlevèr la eves
I arlevadores de eves de Fiem e Fascia endreza n cors per chi che volessa fèr o cognoscer chesta atività. L'é 5 scontrèdes: de mèrtesc ai 13, 20, 27 de mèrz e 3 de oril h. 18.00-20.00 a Tieser e en sabeda ai 7 de oril h. 9.00-13.00 a Juan desmostrazion pratega. Cost € 50, info e enscinuazions: Marco Vettori, 348.4258325, dant dai 2 de mèrz.
Senteda generela dla Nëus Jëuni Gherdëina
N vënderdi ai 2.3. dala 20.00 tl local di jëuni "Saut" a Urtijëi, Plaza S. Antone. N fajerà na retrospetiva dl'ativiteies dl ann 2017 dla 27 lies che fej pert dla NJG, n prejenterà i proiec y programs dl lëur daviert cun i jëuni, l bilanz 2017 y l plann de finanziamënt 2018. Duc i nteressei ie nviei a unì.
Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich y Lizeum d'ert Cademia
"Passa a cialé" n vënderdi ai 2.3 dala 8.00 ala 12.15 tla Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich. N puderà udëi plu da daujin i sculeies che lëura tla tlasses de ziplé, dessëni, grafica, pitura y modelé. N merdi ai 6.3. dala 16.30 naugurazion dl proiet "MobiFesch" tl Lizeum d'Ert. L sarà da udëi castli da liet fac per la cësa dla solidarietà (HdS) a Persenon.
Crì o pité n lëur per d'instà
La Nëus Jëuni Gherdëina pieta dai 1.3. inant inò la "Sommerjobbörse". Nvion duc chëi che à da ti pité na stiera ai jëuni per i mënsc da d'instà de la mëter sot a www.njg.it/jobbörse. Sambën pòssen nce unì te ufize dla NJG, ulache duta la dumandes y pitedes de lëur vën publichedes sun na gran tofla. Per nfurmazions pudëis cherdé su l 0471 799006 o scrì a info@njg.it.
L Museum de Gherdëina ie daviert
L Museum a Urtijëi tla Cësa di Ladins ie daviert nchin ai 31 de merz dal merdi al vënderdi dala 14.00 nchin la 18.30.
Azion de renunzië per Cuarëisma „demanco ie deplù"
L proiet vën sustenì da n 50 urganisazions de Südtirol. Chëstes nvieia i zitadins de Südtirol a fé pea pra la scumenciadives desferëntes metudes a jì per la families, la scoles y grupes di jëuni, tla pluanies y ti chemuns. Tla Bibliotech S. Durich iel danter l auter na mostra de libri n chësc cont.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Menede ite les manifestaziuns
Le Sorvisc Formaziun dl Istitut Ladin inviëia uniuns y assoziaziuns che organisëia manifestaziuns por l'aisciöda 2018, da les dé ite sön le portal www.manif.it o da les mené al Sorvisc Formaziun anter le 1. de merz, por che ares pois gní surantutes tl codejel stampé. Ci che röia ite dedô, vëgn ma plü metü online. Infos: 0474/523110, formaziun.vb@micura.it
Orars nüs tl zënter sozio-sanitar a Picolin
L'ofize dla portina por l'assistënza y cura é tl'alzada tera söla man ciampa. Ara é daverta ma plü dui iadi al'edema: lönesc dales 13:30 ales 16:00 y jöbia dales 9:30 ales 12:00. Tel al 0474/586123 te chisc orars.
La portina da tó jö sanch é daverta lönesc, mercui y vëndres dales 7:45 ales 8:30. La repartiziun prestaziuns (ex Krankenkasse) é daverta lönesc, mercui y vëndres dales 9:30 ales 12:45, mertesc y jöbia dales 8:00 ales 12:45.
Oraries mostra Gran Vera Moena
Enscin ai 11 de oril la mostra La Gran Vera a Moena la é averta dal mèrtesc a la domenia da les 15.00 a les 19.00. Serà de lunesc. Info: 331.8029886, 346.2415776 o www.fassa.com.
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l'é avert dal mèrtesc al sabeda da les 15.00 a les 19.00. Info: 0462.760182 o per mail a: museo@istladin.net; www.istladin.net.
L'Union di Ladins prejenta l'Almanach
Doman sabeda ai 24 de firé l'Union di Ladins de Fascia endreza sia radunanza anuala. Apede al bilanz vegn prejentà l gustegol Almanach 2017, con la patofies de Manuel Riz e l contribut de studenc e ensegnanc de la Scola de Fascia. L'apuntament l'é te la Sorastanza de la Scola a Sèn Jan da les 4 domesdì.
I Tsaatan de la Mongolia a Soraga
En jebia ai 8 de mèrz a La Gran Ciasa de Soraga h. 20.30 per endrez del Rotary Club e la colaborazion de Comun de Soraga, Lions Club e Cai Sat, vegn portà dant na conferenza sui Tsaatan de la Mongolia con l'antropologh David Bellatalla, che rejonarà ence di projec umanitères e de stravardament de chela popolazion.
Des Etoiles con Spagnolli a Moena
La oramai cognosciuda compagnìa "Des Etoiles" rua endò da nos con n nef spetacol a sostegn de la sociazion Lifeline Dolomites e di projec tel Zimbabwe del dr Carlo Spagnolli, che tolarà pèrt a la sera. L nef musical à inom "Però", l'apuntament l'é doman, sabeda ai 24 de firé h. 21.00, te teater de Navalge a Moena.

Mostres y Ert
Othmar Winkler a Ciavaleis
Al Zenter d'Èrt Contemporana de Ciavaleis se pel veder la mostra "Othmar Winkler Europa" a cura de Elio Vanzo, Lionello Vanzo e Ivo Winkler. Se pel la vijitèr de sabeda e de domenia da les 15.30 a les 19.30. Info: www.artecavalese.com.
"Passa a cialé" y proiet "MobiFesch"
N vënderdi ai 2.3. dala 8.00 ala 12.15 tla Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich puderàn udëi plu da daujin i sculeies che lëura tla tlasses de ziplé, dessëni, grafica, pitura y modelé. N merdi ai 6.3. dala 16.30 naugurazion dl proiet "MobiFesch" tl Lizeum d'Ert Cademia. L sarà da udëi castli da liet per la cësa dla solidarietà (HdS) a Persenon.
"Corps amez ite" de Hermann Josef Runggaldier
La mostra dal titul "Zwischenkörper" ie da udëi tla Galaria Antonella Cattani Contemporary Art tla streda Rosengarten 1/a a Bulsan y resta davierta nchin ai 30.4. for da lunesc nchin vënderdi 10.00-12.30 y 15.30-19.30, de sada 10.00-12.30.
Retrospetiva Josef Kostner
L Südtiroler Künstlerbund ti dedichea a si cumëmber na mostra per lecurdé l gran mpëni artistich de Josef Kostner da Stlujuc te passa 60 ani de lëur. La mostra retrospetiva tla Galaria Prisma a Bulsan resta davierta nchin ai 9.3. da merdi nchin vënderdi dala 10.00-13.00 y 14.00-18.00, de juebia resta la mostra davierta nchin la 20.00.
Ueves depënc a man y d'autri motifs
Pitla mostra da Pasca tl Museum Gherdëina a Urtijëi. La mostra ie davierta dal merdi al vënderdi, dala 14.00 nchin la 18.30, dai 16 de fauré inant nchin ai 31 de merz 2018.
Mostra de fotografies de Erich Dapunt
Per "Kunst im Gange" tla cësa de chemun a Laion, mët ora l fotograf y maester de fotografia Erich Dapunt na lingia de pultrec che spidlea na realtà sureéla, metan adum n grum de flistres de ududes urbanes te una na fotografia. La mostra ie da udëi nchin ai 11.5. ntan l'ëures che l Chemun ie daviert.
Mostres tla Ciasa dl Parch a Al Plan
Tla Ciasa dl Parch Natural Fanes - Senes - Braies él da odëi döes mostres speziales: öna reverda "Le monn demorvëia di andri dles Dolomites", en gaujiun di 30 agn dla descurida dl ander de Conturines. La mostra "Munts de vera" tematisëia les conseguënzes dla pröma vera sön natöra y contrada.

Religion
De mondial de oraziun dles ëres
La Uniun dles Ëres dl Decanat Val BAdia inviëia les ëres a tó pert al De mondial de oraziun dles ëres, en vëndres ai 2 de merz a Oies. Dales 15.00 pëia ia na prozesciun da San Linert demez, ales 16:00 él mëssa sö Oies. Les ciantarines y chëres che cianta ion, é periades da ester bele dales 15:00 a Oies, por imparé ite les cianties. Iniann gnarál peré por les ëres dl Surinam tl'America dl süd.
Pelegrinaji a Medjugorje
Al vëgn organisé dui pelegrinaji tl santuar da Medjugorje. Un de 6 dis dai 25 ai 30 d'aurí, un de 5 dis dai 23 ai 27 de ma. Por informaziuns y prenotaziuns cherdé sö le 0471/843077 o 338/5027312.

Sozial
Ancuntedes dla grupa "Deberieda"
Da moinlà ne vën la ancuntedes nia plu tenides de juebia domesdì, ma de vënderdi y plu avisa dala 14.00 inant per avëi da garat dut l domesdì per fé velch deberieda. La proscima ancunteda sarà ai 9.3. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015.
Deberieda: Mprescions de n viac
Ncuei vënderdi 23.2. dala 14.00 tla sala dla sentedes dl Servisc Soziel a Urtijëi, str. Purger, prejenterà Sandra Perathoner fotografies de n viac che la à fat. Tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Frieda Stuffer).

Iadi, jites y escurscions
L'Uniun Maestri Ladins vá cun la liösa a tëmp de löna
En vëndres ai 2 de merz. An s'incunta dales 18:30 sura Fornela (olache al é la plaza dai auti y la scrita "tru dla liösa"). Tla Ütia de Börz starán a cëna y dedô rait cun la liösa a tëmp de löna. Bëgnodüs é ince chi che ó ma gní a cëna. Prenotaziuns anter i 28 de forá pro Consolata Nagler al 349/6475339.
La Lia da Munt Jonila vá cun la liösa o le pataroz
La Lia da Munt Jonila dla Val Badia organisëia da jí cun la liösa o le pataroz a tëmp de löna, en sabeda ai 3 de merz, sön Munt da Rina. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Stefanie Obojes al 339/5915411 o Bruno Ferdigg al 333/1888968.
Schitour sön Punta Valacia te Fascia
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí na schitour sön Punta Valacia te Fascia, en sabeda ai 3 de merz. Ara é saurida, por n tëmp da jí de 4 ores y n deslivel söpert de 1.222 metri. Informaziuns ciafon pro Günther Dapoz al 339/6574349.
Schitour de dui dis iten Ulten
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí ai 10 y 11 de merz na schitour de dui dis iten Ulten. An mëss s'anunzié altamo döes edemes danfora, pro Agostin Craffonara al 339/8162715.
Cures y palsa a Abano Terme
Dai 15 ai 22 d'aurí vëgnel organisé dala Val Badia n iade cun le bus por jí a Abano a fá cures y palsé. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Monica Costa al 0474/590069. Termo por s'anunzié é i 2 d'aurí.
Jita cun la peves
N dumënia ai 25.2. mët la Lia da Mont de Gherdëina a jì na bela jita cun la peves te Sarntal sun la Seebelspitze. L sarà da fé n deslivel de 996 metri y da jì n 3,5 ëura. N possa mo se nuté su ncuei vënderdi 23.2. da Ciofs Inge, da Activ Sport y da Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions cherdé su Ugo 349 0089939.

Mujiga
60 menuc de mujiga
N dumënia ai 25.3. dala 20.00 te dlieja de Urtijëi mët l Cor di Jëuni de Urtijëi a jì n cunzert a fin de bën. Ora dl Cor di Jëuni saràl mo da audì
l ensamble "Mescedoz" metù adum da cater cumpanies che cianta gën deberieda, l sunerà l cuartet de saxofonns "Four for sax" y Nadia Rungger lijerà dant vel'un de si scric. La dunfiertes jirà a "Südtirol Hilft".

Temp lede
Batadù dl KVW
Duman sada ai 24.2. dala 14.00 tla sala dla lies a Runcadic. N ne à nia drë de tò pea n cumpani, uniun possa nce fé pea da sëul. L cunsëi dl KVW de Urtijëi nvieia duc a fé pea.
Jí cui schi de nöt
Vigni mercui dales 20.00 ales 22.00 vëgnel tl zënter da La Ila ilominé la pista Doninz. Düc i amanc di schi á la poscibilité da se fá n rait ince da sëra.
Ala descurida dl biatlon
Pro le zënter de paslunch a San Ciascian án vigni mercui dales 9.30 la poscibilité da imparé la disciplina dl biatlon. N istrutur insignará les regoles y vignun pó porvé da stlopeté. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl'Alta Badia o pro la cassa dl paslunch, anter le mertesc sëra.
Crì y ndeviné tla bibliotech Tresl Gruber
Da n dumënia ai 4.3. nchin ai 25.3., per i sculeies dla elementera. Ntan chësta trëi enes saràl for inò vel' ilustrazion da crì o vel' quiz da ndeviné y la respostes puderàn pona smaché ite tla urnes metudes su aposta tla bibliotech a S. Cristina. Danter duc chëi che fej pea uniràl trat ora ai 27.3. vel' pest.
Domisdé por mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus
I mituns da 5 a 12 agn á la poscibilité da passé n domisdé tl museum a San Ciascian, en mercui ai 28 de forá, dales 17.00 inant. Al vëgn pité ativités didatiches y n laboratore creatif. Iscriziuns tl ofize turistich da San Ciascian, anter les 12.00 de en chël de.
Domisde cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisde d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx. An s'incunta en jöbia ai 8 de merz dales 15.00 ales 17.00, te biblioteca a La Ila.

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 24.2. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 26.2. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 24 y 25 de forá, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471/836870 o 337/616080.
Atoteches
L'apoteca de servisc per Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 23.2. nchin n vënderdi ai 2.3. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la "Franziskus Apotheke" a Persenon, Millander Au 2B, tel. 0472/833038.
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de forá dales 19.00 al vëndres ai 2 de merz ales 19.00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.

Chino
Al chino de Cianacei
Enscin ai 28 de firé h. 18.00 sarà da veder "Belle & Sebastien. Amici per sempre" e da les 21.00 "Black Panther". Info: 0462.871034.
Al chino de Pardac
Insnet, vender ai 16 de firé, h. 21.15 l'é "Insidious 1. L'ultima chiave"; en sabeda ai 17, en domenia ai 18 e en lunesc ai 19 h. 21.15 l'é "Ore 15.17 Attacco al treno"; en mèrtesc ai 20 e en mercol ai 21 de firé l'é la rassegna "Caravaggio. L'anima e il sangue"; en jebia ai 22 de firé h. 17.00 e 21.15 l'é "Belle & Sebastien. Amici per sempre". Info: 0462.502808.
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 23 de firé, h. 21.00 l'é l teater de Alessandro Baricco "Iliade"; en sabeda ai 24 h. 17.30 l'é "Belle e Sebastien. Amici per sempre" e h. 21.15 l'é "15:17 attacco al treno". En domenia ai 25 medema programazion h. 17.00 e h. 20.30. En mercol ai 28 h. 21.15 l'é "Gifted. Il dono del talento"; en jebia prum de mèrz h. 21.00 l'é l spetàcol del Balet de Siena "Grande suite classique verdiana". Info: 0462.815040.

Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de mei, juni, lugio 2018. La ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 9.4.2018 ai 14.5.2018 uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Pastelné cun Ines
Metù a jì dala Nëus Jëuni Gherdëina per sculeies dla scola elementera, for de sada dala 9.30 ala 12.00 tla sënta dla NJG a Urtijëi sun Plaza S. Antone, ulache l vën nce tëut su la iscrizions, 0471 799006. Ai 17.3. fajeràn zeche per l di dl pere, ai 14.4. fajeràn antlaries y ai 5.5. zeche per l di dl'oma.

Galaria retrac