Manifestazions atuales speziales

Data

11 de mei 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 11 de mei
Cunzert da d'ansciuda y per l di dl'oma
Cun la Mujiga de S. Cristina, n dumënia ai 13.5. dala 20.30 te sala de chemun
La Mujiga de S. Cristina ti dedichea si cunzert da d'ansciuda a duta la umans y n ucajion dl'Enes dla families saràl nce n pitl pensier per l'ëiles. La dunfiertes ti unirà dates inant chëst iede ala lia provinziela per l sustëni contra l crëibes.
Pra l cunzert uniràl sunà pec drët passenënc per l mumënt coche nce mujiga tipica da banda, nsci saràl da audì la marcia Jubelklänge de E. Uebel, Böhmischer Wind de E. Mosch, Libertango de A. Piazzolla y la Polka That´s the way de C. Zellhofer. Inant jiràla cun Let there be light de S. Ponsford, The phantom of the opera de A. Lloyd Webber, The magnificent seven de E. Bernstein per stlù ju cun Bei mir bist du schön de S. Cahn. L dirighënt Christian Hofer y l presidënt Andreas Perathoner cun duta la Mujiga se ncunforta sun duc chëi che vën a ti scuté su y uel te chësta ucajion mo rengrazië duta la jënt de S. Cristina per l sustëni giapà canche i ie jic a cianté l Bel Mei.

"La chitara - mi plu bel strumënt"
Cunzert dal vif n juebia ai 17 de mei dala 20.30 te Tublà da Nives
Tl "Tublà da Nives" vëniel metù a jì na sëira dedicheda ala chitara y a si plu bela cianties. Ntan chësc cunzert se lasceràl audì de plu sunadëures y ciantautores de Gherdëina, jëuni y manco jëuni, che purterà dant cumposizions scritres da d'ëi nstësc o "covers". Nscila saràl da audì mé per dì cianties de Neil Young, di Pink Floyd, Eagles pona vel' ciantia di Acajo o di Nolunta's. L ne mancerà nia i pec per chitara dl repertore dla tradizion spanuela y latino-americana. Sun palch dl "Tublà" uderons Maximillian Perathoner, Pauli Senoner, Julia Insam, Hugo Demetz, Lavinia Broll, Marion Moroder, Raimond Irsara, Engl Colcuc, Günther Demetz, Adam Demetz, Andreas Kondrak y Martin Bonilla dl Ecuador.
L nvit ti va perchël a duc i simpatisanc dla chitara, ma sambën nce a duc i autri che ti sà bela la mujiga y che ulëssa passé na sëira mpue autramënter. Cunsion de unì per tëmp y ëura davia che l self ne n'ie nia tan grant. La ntreda ie debant.

Reunion generela dl Schi Club Gherdëina
N merdi ai 15.5. dala 20.00 tla gran sala dl Chemun de S. Cristina. L sarà nce la vela dl cunsëi nuef
L Schi Club nvieia a si reunion generela, ulache l unirà nce unerà i atlec che se à fat merit ntan la sajon passeda.
Do la paroles dla presidënta Lidia Bernardi y dla autoriteies prejëntes, uniràl mustrà n pitl film dai caposezion che prejenterà la disciplines defrëntes y nce la sezion sport dl ITE. Inant jiràla cun la pert ufiziela, cun protocoi, rëndicont y dé pro di conc. Chëst ann saràl nce la vela di 13 cumëmbri per l cunsëi nuef y di 2 revisëures di conc. N passerà pona ala descuscion te sala, ulache duc ie nviei a dì la sia y a fé prupostes. N ultima saràl mo la uneranza di atlec y stlut ju vëniel cun n pitl buffet per sté mo mpue n cumpania.

Missus - L'ultima batalia
Film documenter da udëi ncuei vënderdi 11.5. dala 20.30 tla sala dl Circolo a Urtijëi
La Lia Mostra d'Ert y la Union di Ladins de Gherdëina nvieia a unì a ti cialé nsnuet al film documenter de Massimo Garlatti-Costa y dopro ala descuscion cun l regista.
Tl 1974 ti à na grupa de prevesc furlans damandà a si vësculi sce i pudëssa zelebré la mësses te si rujeneda, l furlan. Do plu de carant'ani aspieti mo for la resposta ufiziela dal Vatican.
Missus conta la storia di ultimi prevesc dla dlieja furlana "Glesie furlane", te si batalia da uni di per mantenì viva si rujeneda. L ie na storia de David contra Golia, de na cultura de milesc d'ani contra la globalisazion che ne se lascia nia fermé.

Prozesciun di ëi da Porsenú a Neustift
L'uniun ëi Val Badia Kmb inviëia düc i ëi y i jogn a tó pert ala prozesciun cun linternes o ciandëres (da se tó para), en domënia, ai 13 de ma dales 21:00
An pëia ia da Porsenú (plaza Acquarena) y spo ván en prozesciun cina Neustift (za. n'ora), olache al vëgn dit la Santa Mëssa. Al vëgn organisé na coriera: düc i interessá é periá da s'anunzié pro le surastant de paisc o pro Salvester Vittur al 333/7247516, anter incö vëndres ai 11 de ma 2018. Chisc i orars dla coriera: San Ciascian (stödafüch) dales 18:45, La Ila (Ladinia), dales 18:50, Badia (dan Comun) dales 19:00, Pidrô (Posta) dales 19:15, San Martin (burcia), dales 19:20 y Longega dales 19:30.

"Euforia"
Chësc é le titul che la Musiga da La Val á chirí fora por so conzert d'aisciöda, söl program indoman sabeda ai 12 de ma
La Musiga da La Val á le plajëi da invié a so conzert d'aisciöda, che gnará tigní indoman sabeda ai 12 de ma dales 20.30, te palestra da La Val. Sot al titul "Euforia" gnarál pité n program de 8 toc nüs. Danter chisc podarán aldí "Virginia" de Jacob De Haan y "Hymn to the Fallen" de John Williams, aranjé da Paul Lavender, n toch por recordé i 100 agn dala fin dla Pröma Vera. Soné gnarál ince "Robin Hood - Prince of Thieves" de Michael Kamen (ar. Erick Debs), y le toch de conclujiun "Euphoria" de Martin Scharnagl. Danter la pröma y la secunda pert sarál l'ocajiun da surandé valgünes onoranzes.

Dé ecologich tl Comun de Badia
Sciöche bele da tröc agn, organisëia indô le Consëi de Formaziun de Badia le Dé ecologich, indoman sabeda ai 12 de ma, olache düc i zitadins, pici y gragn, é inviá da jí a romené sö nüsc bi paisc
Le Dé ecologich é l'ocajiun por sensibilisé al respet por l'ambiënt y spaziré en compagnia fora por nüsc bi paisc, por cöie sö de vigni sort de refodam.
An s'incunta dales 8:30 dan i magazins di stödafüch de Badia, La Ila y San Ciascian, olache al gnará coordiné düc i volontars, cun l'aiüt di stödafüch. En colaboraziun cun l'Assoziaziun Turistica gnarál organisé da misdé na griliada tl ciamp dal sport a La Ila, por düc chi che á daidé. Al ne manciará nia na picera lotaria por i mituns. I recordun che le trasport di mituns dai paisc por jí ala griliada a La Ila n'é nia preodü y dess gní organisé privatamënter. I mituns é periá da gní acompagná dai geniturs.

Dé Internazional tl Museum Ladin
Por le De Internazional di Museums, vëgnel ai 13 de ma pité manifestaziuns particolares tl Museum Ladin Ciastel de Tor y tl Museum Ladin Ursus ladinicus
A San Martin pitunse la rapresentaziun teatrala por mituns "Rosalinda, la stufosa", portada dant da Veronica Irsara, Silvia Liotto y Roland Pizzinini, cun rejia de Erika Castlunger, la scenografia y les mascheres de Barbara Tavella. Les rapresentaziuns é dales 14:30 y dales 16:30.
Dër interessanta é ince la manifestaziun a San Ciascian. Dailó esplorunse reperc: cun n microscop pón ciaré plü avisa sciöche n element dla natöra é fat. Tolésse para n obiet y nos l'analisun: n os, na fëia, n mineral. Da aconsié a döta la familia, dales 10:30 - 11:15, 14:30 - 15.15, 15:30 - 16:15.
L'entrada y le program por intrami i museums é debann.
A San Ciascian é le museum davert dales 10 ales 18, a San Martin dales 13 ales 18.

Impresciuns de n iade tl'America
Le Fotoclub Val Badia á le plajёi de Ves invié, en jöbia, ai 17 de ma dales 20:30, tl Istitut Ladin "Micurá de Rü" a San Martin de Tor, a na proieziun de fotografies dl fotograf Alfred Erardi
Le titul dla proieziun é "Impresciuns de n iade tl'Ameica". Alfred Erardi roda da prësc 40 agn fora por les Dolomites a fá jö nosta bela natöra.
En chёsc iade nes mostrel sües impresciuns personales de n iade tl'America che al á fat adöm cun Paul, Nane, Rosi y Isidoro d'isté dl 2017. Travert prinzipal dl iade ê por Alfred vire na scurité totala dl sorëdl.

"La mama ponsa al dagní"
Chësc le titul de na serada d'informaziun sön les mosöres de sostëgn finanziar por les families y la curida previdenziala por i geniturs, en lönesc ai 14 de ma a Al Plan de Mareo
L'edema che vëgn é l'Edema dles Families. En lönesc ai 14 de ma dales 20:00, vëgnel metü da jí tl salf dla Raiffeisen a Al Plan na serada dal titul "La mama ponsa al dagní". Ara nen jará dles mosöres de sostëgn finanziar por les families y la curida previdenziala por i geniturs. L'assessuria provinziala Waltraud Deeg y les colaboradësses y colaboradus di patronac respognará a domandes sciöche: 1) Olá pói pa damané do i assëgns por la familia? 2) Co feji pa da ciafé l'assëgn por la familia provinzial? 3) Co pói pa fá por me cruzié adora assá de mia situaziun previdenziala? 4) Ciodí él pa important da se cruzié dl dagní? Y ciamó d'atres. Chësta incuntada fej pert dles iniziatives dl'Edema dles Families te Mareo (ciara info dessot), mo sambëgn é döta la jënt dla valada bel inviada.

Mareo: Edemes dla familia
Le Comun de Mareo en colaboraziun cun d'atres lies organisëia de plü iniziatives por les families: da ocajiuns d'informaziun a na prozesciun, cina ales Olimpiades
Te Mareo i dedichëion le mëis de ma ales families, cun de plü iniziatives de informaziun, sté adöm y ince devertimënt. An mët man en lönesc ai 14 de ma dales 20.00, olache al sará te salf dla Raiffeisen d'Al Plan na incuntada sot al titul "La mama ponsa al dagní: sostëgn finanziar y curida previdenziala". Le mertesc ai 15 de ma dales 16:00 ales 18:00 sarál le De dla porta daverta tl salf dl Zënter Families Mareo, olache an á la poscibilité da s'informé sön les ativités. La jöbia ai 17 de ma dales 9:30 ales 12:00 él le De dla porta daverta te Ciasa de Comun, olache al gnará dé informaziuns sön l'istituziun y al gnará ince metü fora na cassëta olache an pó dé jö dejiders y consëis. Tres la jöbia, dales 19:30, s'incunton te dlijia d'Al Plan, olache al piará ia na prozesciun dles families incër paisc, cun staziun tles capeles. Les iniziatives se stlüj jö la sabeda ai 26 de ma dales 9:00, pro le ciamp dal sport d'Al Plan, olache al gnará desfiré les Olimpiades dles Families (ciara info dessot). Les families é bel inviades da tó pert a chëstes iniziatives.

Olimpiades dles Families te Mareo
N de de devertimënt, jüc a scuadres y alegria, la sabeda ai 26 de ma pro le ciamp dal sport d'Al Plan
En sabeda ai 26 de ma dales 9:00 danmisdé gnarál metü da jí pro le ciamp dal sport d'Al Plan de Mareo les Olimpiades dles Families 2018, na iniziativa che fej pert dles Edemes dla Familia, olache mituns y geniturs deboriada se mosorará te na dërta ligna de jüc desvalis. Al sará tröp da se devertí, s'la rí y sté adöm te familia y en compagnia.
Por che pa?
Ales Olimpiades pó tó pert mitans y mituns dles scores elementares y dla mesana dl comun de Mareo. Al é da se scrí ite a copies, dagnora n scolar o na scolara deboriada cun n genitur o n parenté che á complí i 18 agn. Soghé sogarán indere te scuadres da 4 porsones (dui scolars y dui gragn). Chëstes gnará trates fora ala niza en chël de. Les scuadres ará spo da fá 10 jüc de devertimënt, sciöche le jüch dal'ega, le jüch dla Formula 1 cun la ciovira, muje la vacia, mazé ite agüs o ince desmostré les cualités de n "bun pantomim". Al sará da s'la rí y da se devertí, por chi che soga y chi che ciara pro.

Iscriziuns
Al é da se scrí ite cina la jöbia ai 24 de ma pro Pablo Palfrader al nr. 333/4762010. An pó ince mené n SMS o Whatsapp, olache al é da dé dant inom, cognom y paisc di partezipanc, sciöche ince la classa de scora che le möt o la möta fej. L'iscriziun costa 15,00€ a copia (da paié ite en chël de); pro l'iscriziun él laite ince la marëna cun na boanda y n früt.
Intratignimënt por i mëndri
L'organisaziun á ince ponsé ai mëndri che ne vá nia ciamó a scora. Por chisc gnarál pité intratignimënt a pert cun i "Kinderfreunde" y la Schira Jonila, olache ai podará se lascé depënje sö le müs cun de bi corusc.
Les Olimpiades vëgn organisades dal Zënter Families Mareo, en colaboraziun cun le Comun de Mareo, le Sport Club Mareo, le grup di jogn d'Al Plan, le Sorvisc ai Jogn y l'Assoziaziun Turistica. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Helga al 333/2181049 o pro Pablo al 333/4762010. Les families é inviades da tó pert.

Presentaziun de "Il Tao orizzontale"
Le liber dl dotur Giuseppe Di Marino vëgn presenté ai 19 de ma a Badia. Te chësta ocajiun ince na festa de rengraziamënt por sü tröc agn de sorvisc a bëgn di zitadins dl comun de Badia
Le Consëi Cultural y le Comun de Badia inviëia ala presentaziun dl liber de medejina cineja "Il Tao orizzontale", scrit dal dotur Giuseppe Di Marino y ala festa por rengrazié le dotur Di Marino por i tröc agn ch'al á lauré a bëgn di zitadins dl Comun de Badia.
L'apuntamënt é por en sabeda ai 19 de ma dales 16:00, tla Ciasa J.B. Runcher a Badia. An mët man cun na introduziun de Werner Pescosta, por passé spo ala presentaziun dl liber da pert dl dot. Tito Bertoni y le dot. Giuseppe Di Marino.
L'Ombolt Iaco Frenademetz portará dant les parores de rengraziamënt. Al ne manciará nia na cornisc musicala.

Ensomech luster e varijon
La tecniches veiores Tolteco Mexicas e la Fisica Quantistica per creèr noscia vita travers i ensomesc
N seminarie de doi dis en sabeda e en domenia ai 19 e 20 de mé da les 9.30 a les 18.00 aló da l'azienda agricola biologica Agritur Soreie te Strada Soverei 2 a Vich. N fin de setemèna te n lech chiet e sugestif a contat con la natura con na proponeta desvaliva e maraveousa.
Vidé da Laura Piro Xochimiquiztli, ritadina de la tradizion Tolteco-Mexica, podaron esplorèr l mond de l'ensomech, cognoscer i ensomesc de creazion, de varijon, profetics e emparèr tecniches spezifiches per se recordèr i ensomesc, desmentièr chi che no volon o mudèr chi che no ne fèsc ben e per aer ensomesc lustres e ensomeamenc, stac de coscienza particolères che ne dèsc l met de creèr noscia realtà.
L lurier vegnarà fat en grop con tecniches de la Fisica Quantistica vidé da Irene Deflorian Kinesiologo-Naturopata e Biotrainer®, per potenzièr i talenc e aer l mior joament.
Iscrizions e informazions da Irene Deflorian tel. 3493264800, email: info@irenedeflorian.it o Laura Piro tel. 3288315124 email: laura.centroayni@gmail.com.

Uneranza a Silvia y Carolina
N lunesc ai 14.5. dala 18.00 tla Cësa de Cultura de Urtijëi
Na ciaculeda cun Silvia Bertagna y Carolina Kostner se fajeràn n lunesc sëira cun la doi atletes, che se à fat unëur a livel mundiel. Silvia à venciù chëst ann la copa de cristal tl slopestyle schi tla disciplina big air y Carolina se à davanià la bedaia de bront pra i Campiunac d'Europa y ie ruveda ndëur dai Juesc Olimpics y dai Campiunac dl Mond cun de biei plazamënc. L sarà dessegur truep da audì y da udëi. Perchël unide nce Vo, sëis duc nviei de cuer!
Tres la sëira menerà Alexander Stuffer. I reprejentanc di Chemuns de Ciastel y de Urtijëi arà l plajëi de ti sëurandé na uneranza ala doi atletes.

Di de porta davierta cun prugram per families
Tl Museum Gherdëina, n dumënia ai 13.5. dala 14.00 nchin la 18.00
Per l "Di nternaziunel di Museums" nvieia l Museum Gherdëina, tla Cësa di Ladins a Urtijëi, al di de porta davierta cun chësc prugram:
- "L teater de Bispul" cun Eva Sotriffer ie n pez de teater ritmich cun popes, belau zënza paroles, per pitli y granc (04-99 ani). L unirà pità 4 reprejentazions y uniuna dura n 20 menuc.
- "Mëisa de cunversazion" n cont dla storia dla vedla cëses y di mejes de Gherdëina, ulache n possa tò vijion dla documentazion dl Museum. Chi che à de vedla pergamines che à da n fé cun la storia di vedli luesc, possa gën les purté a les lascé cialé tres da n espert.
L teater fej pert dl pruiet di Cunsëies de Furmazion "Ti dé tëmp al tëmp".
La ntreda ie debant! www.museumgherdeina.it, tel. 0471 797554.