L plu bur’ o l plu bel di dl ann?

Data

11 de setember 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Per n valguni iel danz na galia, l prim di de scola. Ma per trueps iel de regula nce la legrëza de udëi inò i cumpanies de scola. La scola à scumencià
Nce te Gherdëina iel n merdi stat l prim di dl ann de scola. Scumencià iel unì cun na santa mëssa. A Urtijëi ti à Sn. Digan Vijo Pitscheider metù a cuer ai sculeies y ai nsenianc de jì ite tl ann de scola cun curaje y legrëza! La mëssa ie unida abelida cun savëi y sentimënt dai ciantarins y musiconteri, propi bel, bravi, cumplimënc!

Da dedò iel stat tla scoles de uni livel la ntroduzion da pert di diretëures, dan che i sculeies ie pona jic tla tlasses per stlarimënc plu avisa cun i nsenianc de tlas. Na nuvità iel tl ITE: la diretëura nueva ie da chëst ann inant Monica Moroder de Urtijëi. 

La scola à scumencià, nce la USC ti mbincia a duc legrëza, ardimënt, sambën truepa pazienza da una y dal’autra pert, y nce mpue’ de fertuna. Per chëi che se ndebita l plu: te manco che diesc mënsc ie pu l ann de scola bele inò finà!

David Lardschneider