Val Badia

media/k2/galleries/8765/thumbs/Planet__copertina_-_07.11.indd.jpg
25 de november 2018

Trëi de bi libri ladins nüs

Cunties tl lingaz ladin che ralegrëia y sá da insigné
Le marcé da Nadé tl Salf Laur Protezioné “La Spona”, olache al gnará venü creaziuns artejanales y libri ladins, é oramai deventé na tradiziun. Te chësc contest presenterá l’Uniun di Ladins Val Badia en domënia ai 2 de dezëmber dales 14:30 trëi publicaziuns nöies y, damperfora, dales 14:00, podarán ascuté cianties y melodies d’Advënt. La presentaziun di libri gnará abelida da n intrategnimënt por i mituns, che è i destinatars di libri nüs, da pert de Silvia Liotto.
Chëstes trëi novités ...
media/k2/galleries/8764/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-22_um_10.42.24.jpg
24 de november 2018

Püri bosc, püri trus, püri paurs!

Efec dla gran tempesta dla fin de otober: Le prisc dl lignan toma, l’opera vëgn plü cera, y al é gran prigo che l’arlogn (tod.: "Borkenkäfer") ciafes segra y che i trus de bosch se ciafes na dada
La reuniun dla "Assügheraziun dai Tiers" a La Pli dan otedé é gnüda anuzada ince por informé dles ultimes por i danns ai bosc fac dala gran tempesta de chël ultim lönesc de otober che á splaié sö ince nostes valades ladines. Les informaziuns, cun val’ indicaziun pratica, é gnüdes dades dal verdabosch dla staziun d’Al Plan de Mareo Pire Unterweger.

Deplü tla Usc stampada gnüda fora chisc dis!

media/k2/galleries/8738/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-22_um_08.51.03.jpg
22 de november 2018

Löm vërda por Strada Vera

La strada comunala danter Plan dal’Ega (Longega de Sora) y Plazes defora da Pliscia é indô daverta
Por mirit di laurs fac dai lauranc de bosch y de na dita de costruziun él gnü taié i lëgns tomá te strada ala fin de otober tla gran tempesta y sistemé la rota. Al momënt é la strada transitabla.
La strada altafora danter Pliscia y Sares é chisc dis stlüta ai auti por rajuns di laurs da romené sö i bosc che vëgn fac.

media/k2/galleries/8729/thumbs/paurs_2.jpg
21 de november 2018

L’Assügheraziun dai Tiers por La Pli y Al Plan

En cösc ann él gnü paié fora endöt 20.880,00 € a paurs por la pordüda de tiers. Le presidënt Peter Hochwieser de Rü enviëia i paurs da dé dant tresfora avisa i tiers co é te stala: ma ensciö pól gní reconesciü le dann
L’Assügheraziun dai Tiers La Pli á atualmonter 1.240 tiers assügherés: 943 danter vaces, manses y videles, 5 danter lamas y alpacas, 14 bos, 19 manc, 23 ciavai, 4 müsc y 232 ciöres. Zacan en de á le presidënt Peter Hochwieser cherdé a na reuniun tla Ostaria Sotrú a La Pli de Mareo por trá bilanz söla sajun passada.

Deplü tla Usc stampada da dodoman vëndres!

media/k2/galleries/8728/thumbs/IMG_20181114_213056.jpg
21 de november 2018

”Le peso sozed danter i mürs de ciasa!”

La violënza assistida é stada tema de n referat tl Raiun Sozial Val Badia. Nos un intervisté la reladëssa, la psicologa y psicoterapeuta Giuliana Franchini, che dij: ”i ne podun nia normalisé la violënza”.
Le Raiun Sozial Val Badia brancia ite tres indô ince tematiches zities, che é de un n vers tabú da nen baié, mo dl ater vers na realté che sozed te nosc vignidé. L’ann passé êl la tematica dl suizid, iniann él chëra dla violënza assistida: ara se trata chiló dla violënza che porsones - gonot i mëndri - mëss vire para da ”spetadus” zënza orëi. Porchël él gnü metü fora tl foyer dl Raiun Soziosanitar na mostra particolara, che sará ciamó da odëi cina ai 19 de jená dl ater ann. La mostra porta dant ...
media/k2/galleries/8724/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-20_um_11.11.16.jpg
20 de november 2018

Anna Netrebko é por ”Jun a cianté!”

Video: ince la famoja sopranista ruscia fej retlam por le liber da cianties por mituns ”Jun a cianté!”
Sciöche La Usc á bele scrit, él gnü presenté chisc dis le liber ”Jun a cianté!”, n liber da cianties te cater lingac - ladin, talian, todësch y inglesc. Le liber é gnü dé fora dal Istitut Ladin y é gnü metü adöm da André Comploi, cun ilustraziuns de Matteo Rubatscher. André Comploi n’é nia ma apascioné de musiga, mo é de profesciun capostampa dla Wiener Staatsoper, n post olache al impara da conësce ince i maius protagonisć dles paladines internazionales. Öna de chëstes é la famoja sopranista ...
media/k2/galleries/8722/thumbs/20181120_083126.jpg
20 de november 2018

La pröma bela nëi

Pücia, mo bona
Tla Val Badia, dantadöt sura i 1.200 metri s.l.m., s’á la jënt descedé incö mertesc da doman cun na bela cutra de nëi. A La Ila tl zënter él tomé chi 5 cm. Chësta nëi öga por sblancoié la contrada y ince por daidé arjigné les prömes pistes por la sajun da d’invern dan porta.
Chisc dis dess les temperatöres resté ales basses, y porchël podará spodé inant i canuns por fá nëi tecnica.
media/k2/galleries/8711/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-16_um_10.31.08.jpg
18 de november 2018

Ligrëza y speranza te na scatora

Le KVW da La Ila á tut pert al’aziun di Paisc Todësc "Nadé te scatora" por ti fá na scincunda a mitans y mituns te raiuns europeics che á püch y nia
Nadé vëgn tres plü daimpró, y a La Ila á chisc dis les colaboradësses dl KVW stlüt jö la racoiüda de scincundes por implí les scatores da Nadé che ti gnará menades tres l’organisaziun todëscia "Geschenke der Hoffnung" a mitans y mituns dai 2 ai 14 agn ti statesc Georgia, Lituania, Letonia, Montenegro, Polonia, Moldavia, Romania, Serbia, Slovachia y Ucraina. L’organisaziun todëscia é te chësc proiet la man dërta europeica dl’aziun mondiala "Operation Christmas Child" (operaziun möt da Nadé) ...
media/k2/galleries/8709/thumbs/costa_1969.jpg
17 de november 2018

Costa da La Val: le gran medefüch dl 1969

Dan püc dis él vardü jö na majun deplëgn tla vila de Costa da La Val. Bele dl 1969 êl sté n gran medefüch che â desdrüt la vila.
Sciöche i un bele albü scrit, é la vila de Costa da La Val gnüda atocada da n bur’ medefüch, tla nöt di 7 y 8 de novëmber, olache al é vardü jö daldöt la majun de Otto Ellecosta. Al n’é nia sté le pröm iade che le füch á fat dann sön Costa. Bele ai 11 d’aurí dl 1969 êl rot fora n gran medefüch, olache al ê borjé jö bëgn 5 ciases y 6 majuns: döta la vila. Mo nia ma chësc: ai 23 de ma dl medemo ann vardôl bele indô. En chësc iade êl füch y flames tl bosch surassö, olache al ê rové alerch ...
media/k2/galleries/8707/thumbs/festival1.jpg
16 de november 2018

Na musiga dla Val Badia al festival de Ellmau

Tl fin dl’edema di 13 y 14 d’otober á na musiga dla Uniun Musighes Val Badia tut pert al Festival dla Musiga da Fle foran Austria.
L’ann passé á Friedl Pescoller podü festejé sü 40 agn da dirighënt dla Müjiga de Badia. Sön iniziativa dla Uniun Musighes Val Badia án orü ti fá na scincunda particolara: chëra da mené la bachëta pro na musiga cun musicontri de döta la valada y tó pert al Festival dla Musiga da Fle a Ellmau, tl’Austria. Tl fin dl’edema di 13 y 14 d’otober éra stada tan inant. La musiga - acompagnada dala ciantarina Anita Obwegs d’Al Plan y dui strumentalisć - é jüda foran Austria, olache an á tut pert impröma a ...
media/k2/galleries/8679/thumbs/junaciante_cuertl.jpg
15 de november 2018

Deplü co n liber da cianties

”Jun a cianté!” é le titul de na publicaziun nöia realisada da André Comploi d’Al Plan/Viena, che contëgn 25 cianties tradizionales por mituns, te cater lingac. N contribut al cianté deboriada y al plurilinguism di mëndri. La novité: les cianties pón ince ascuté online o s’les tó para te na app.
Chësta sabeda ai 17 de novëmber dales 4 domisdé gnarál presenté tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor na publicaziun nöia, che porta le titul ”Jun a cianté!”. Ara se trata de na racoiüda de 25 cianties tradizionales por mituns cun la particolarité che ares é dan man te cater lingac: ladin, talian, todësch y inglesc. La opera é gnüda dada fora tres l’Istitut Ladin ”Micurá de Rü” y an podess la definí le früt de n sforz musical y ince leterar fat dal espert cultural y musical André Comploi ...
media/k2/galleries/8675/thumbs/20181114_121221.jpg
14 de november 2018

Varí les plaies dal tëmp

I pröms gragn laurs por rofá i danns a strades y bosc é gnüs fac ia
Al é ince mirit dl bel tëmp morjel, sce al á podü gní fat chisc cinescdé do les ploiéres y chë gran tampesta i pröms gragn laurs de sistemaziun de strades y bosc. Danter Picolin y Longega, por dí n ejëmpl, él gnü cuncé te püc dis le gran büsc che s’â daurí te n santiamen amesa strada, y deplü spones é gnüdes sistemades da dites spezialisades y orentides. La strada dla Val Badia é indô transitabla zënza de gragn problems, al plü mëss i auti ciamó aspeté (situaziun mercui ai 14.11.2018) val’ ...
media/k2/galleries/8673/thumbs/stefanalfreider.jpg
14 de november 2018

Lauré cun la mort

Stefan Alfreider da Corvara n’á nia n laur da vignidé: ël vëgn cherdé canche al mör zacai. Danter sü compic n’aldel nia ma da condü alerch le scrin: alüsc él da puzené, vistí, dortoré y ince arjigné ca i defunc
Novëmber podunse zënzater araté le mëis di morc: te chësc mëis tomel ite Gnissant, le De di Morc, la domënia dles Animes, les recordanzes di tomá te vera. Tröp se roda incër un di temesc che atoca tert o adora vignun de nos: le momënt da tó comié da chësta tera, da nüsc cari, dal monn material, por passé - altamo por chi che crëi - a n’atra forma de vita. Ala fin n’él degügn che sá ci che al sará do la mort. La resposta ciafarunse düc canc adërtora.
Scebëgn che la mort é presënta de por de te ...
media/k2/galleries/8667/thumbs/sanciascian_ebike.jpg
13 de november 2018

La e-bike arobada é indô chiló!

Metun man le de cun na buna noela. La e-bike che ê gnüda arobada ai 22 d’otober a San Ciascian, é indô gnüda condüta zoruch.
Scrí de bunes noeles é dagnora val’ de bel. En chësc iade podunse ves cunté de na e-bike arobada, che é indô rovada zoruch. Al ê ai 22 d’otober che n berba da San Ciascian ê jü te bosch y â lascé iló süa e-bike dlungia n lëgn, ciolada cun na morona. Canche al ê gnü zoruch, n’ê süa roda plü ignó da odëi. Ara ê sparida y cun ëra ince le casco y la joca (La Usc â scrit). Sëgn, feter trëi edemes dedô, la sorpresa. La porsona che se l’â tuta, l’á indô condüta zoruch. La familia ne sá nia co che ara ...
media/k2/galleries/8664/thumbs/junde.jpg
12 de november 2018

Junde! La pruma gramatica ladina per la elementara

Emparé la gramatica te cater lingac: na opera de 12 volums, che laora aldò de na didatica linguistica integreda. A la é vegnuda realiseda da n team dla Università Liedia de Bulsan y dla Intendenza Ladina y deda fora tres la ciasa editoura universitara bu,press
Per cie che reverda l ensegnament plurilingual, é i ladins da dagnora dantfora. Chest vantaje vegn segn renforzé con la stampa de na gran publicazion vegnuda fora tres la ciasa editoura dla unibz bu,press. I rejonon de ”Junde!” - la gramatica ladina didatiseda per l ensegnament tla scola elementara. Al moment él dantman i 12 volums tl ladin dla Val Badia, amez l 2019 gnirài fora ence per gherdëina, sot al titul ”Jonde!”.
La publicazion nueva é vegnuda prejenteda en chest di da les autoures Ruth ...
media/k2/galleries/8639/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-08_um_09.58.40.jpg
11 de november 2018

Alta Badia: start ai 1. de dezëmber 2018

Do les gran tampestes dla fin de otober, él gnü relevé ma de pici danns a lifc y pistes tl raiun badiot. Insciö vëgn confermada la daurida dla sajun invernala aladô program
En chësc invern saral ince val’ novité por l’oferta schiistica tl’Alta Badia: al é gnü modernisé l’implant Roby a La Ila cun na sentadoia da sis posć che tol ite chëra da cater posć di ultims agn. La portada orara é sëgn de 2.200 porsones. Les gran tofles panoramiches y informatives, desco ince les striares de azes tl raiun dl altoplan Piz La Ila - Piz Sorega - Pralongiá y Boé se presentará cun na parüda nöia en armonia cun le corporate design dl Consorz Schicarosel y apassená ala tecnologia ...
media/k2/galleries/8635/thumbs/calender-ladin_cuertl.jpg
10 de november 2018

"Calënder Ladin 2019"

La pratica ladina che nes acompagnëia fora por l’ann é indô gnüda fora
Tan debota che le tëmp passa, ann do ann, s’intënn le comité dl Calënder Ladin canche al arjigna ca y mëna en stampa indô na ediziun nöia. Le Calënder Ladin vëgn fora dal 1962 incá, tres da pert dl’EPL-Ert por i Ladins. Ann por ann vëgnel coiü adöm retrac vedli, documentaziun dai tëmps passá, reportajes sön nüsc paisc y la storia, cunties y poesies orignales ladines. L’uniun culturala EPL fej ince fora dal 1995 incá, a ci artist che al ti vëgn surandé l’inciaria da abelí le cuertl y i mëisc tla ...
media/k2/galleries/8656/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_09.48.52.jpg
09 de november 2018

Plan de Corones: "Best Ski Resort in the Alps 2018"

Na valutaziun de prestisc de 46.000 schiadus y snowboardisć sön coordinaziun dla „Mountain Management Consulting“ y dles Universités da Desproch y Balsan
Le pröm pest é gnü arjunt tl total dal raiun di schi Plan de Corones, por püch dan a Zermatt (Svizera), y Gherdëna deboriada cun Serfaus-Fiss te Tirol al terz post. Al cuint post él spo l’Alta Badia.

Al é n bel reconescimënt por i trëi raiuns de Südtirol y dla Ladinia, ci che é ala fin - damanan fora i ghesć instësc - le maiú reclam.

media/k2/galleries/8621/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-08_um_08.10.47.jpg
08 de november 2018

Costa da La Val: majun en flames. Foto y video

Tla nöt dai 7 ai 8 de novëmber él rot fora n gran medefüch tla vila de Costa da La Val. Na majun é vardüda jö daldöt.
I Stödafüch n’á veramënter degüna tria chisc dis. Do le gröm de intervënc por le rî tëmp, él sëgn rot fora n gran medefüch tla vila de Costa da La Val. Al ê tla nöt dai 7 ai 8 de novëmber incër la öna che les sirenes ringhinî te deplü paisc dla Val Badia, deache la majun de Otto Ellecosta de Costa ê en flames. Söl post él rové düc i corps de stödafüch dla bassa valada, lapró chi da Badia y plü inant a stödafüch da Bornech ciamó condüt bomboles por i grups di respiradus. Döt adöm él rové söl ...
media/k2/galleries/8633/thumbs/dertanz_la_funziun_1.jpg
08 de november 2018

Con na ciampana nea tal dagní

Do 100 agn á la Capela d’Les Ciases a La Pli de Mareo endô söa gran ciampana. La festa de benedisciun é stada solëna
La picia capela tla vila d’Les Ciases é gnüda fata sö dal 1896 dai cater paurs dla vila desco post sacral y d’oraziun, dandadöt por la jont atompada dla vijinanza co n’ea nia plü bona da fá le tru lunch y sfadius cina jö La Pli.

La capela dedicada a Santa Maria da Lourdes gnea laota tosc ince anüzada dai ijins da Costamesana y de Rü y ciafâ ensciö por les trëi viles na gran emportanza. Por cherdé adöm la jont êl sön ciampanin döes ciampanes corades dala firma da Desproch Grassmayr, la grana de ...