Manifestazions atuales

Data

20 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 20 de dezember
Temp Lede
Atualmënter
»Paisc da Nadé« a San Ciascian
Le »Paisc da Nadé« a San Ciascian é davert vigni de cina ai 6 de jená 2020, dales 16:00 ales 19:00. Tratan deplü sëres podarán aldí melodies da Nadé da pert de grups musicai y ai 2 de jená sarál i Trëi resc che vëgn a ciafé le Pice Bambin pro la cripele. Ai 21 y 22.12. y ai 4 y 5.01. podarán ince fá na roda cun i lama y alpaca.
20.12.
Premiazion dl superG y tré ora i numeri per la libra
Ncuei vënderdi dala 18:00 pra l Aprés Ski La Stua te Sëlva premiazion dl superG y prejentazion di atlec che garejerà l di do, sada ai 21.12. dala 11.45, tla libra sun la Saslonch.
21.12.
Defileda di tifosi de Copa dl Mond
Duman sada dala 10:45 tres l zënter dl luech de S. Cristina de viers dl raion de travert ja Ruacia. La Fan-Parade cun duta la grupes armedes de ciampanes, tumbrëtes, placac y bandieres ie daniëura na atrazion dla garejeda de Gherdëina y passerà tres l zënter a se lascé udëi y jì pona tl travert a sustenì si idoi.
21.12.
Film da Nadel per mutons
N sada ai 21 de dezëmber dala 9:30 tla biblioteca San Durich a Urtijëi. Ntreda debant.
22 y 23.12.
Piz La Ila: Test the Best
Ai 22 y ai 23 de dezëmber pó düc i amanc dl schi anuzé l'ocajiun por porvé fora les novités che reverda l'atrezatöra da jí cun i schi, dales 9:30 ales 16:00 sön Piz La Ila, en ocajiun dl »Test the Best«.
26.12.
Palons da suflé su
N juebia dala 16:30 sun l Marcià da Nadel te Sëlva saràl i Magic balloon, che fajerà d'uni sort de figures y tieres cun palons da suflé su, per granc y pitli.
27.12.
Calfosch: defilada di mituns cun i chentli
La scora de schi da Calfosch mët da jí na defilada cun i chentli adöm cun i mituns, sön la pista »Colfosco«, en vëndres ai 27 de dezëmber dales 16:45, sciöche ince ai 2 de jená 2020. Prenotaziuns, scora de schi da Calfosch.
27.-30.12.
Cuncors de scultures de nëif
Te pra da Nives te Sëlva vëniel ziplà tla nëif cater dis alalongia bele dala 9:00 danmesdì inant. L argumënt de chësc 23ejim cuncors ie »Nadel«. N lunesc ai 30.12. dala 16:00 saràl pona la premiazion dl cuncors iló pra la scultures de nëif, che resterà da amiré tan giut che l tëmp y la temperatures l lascerà pro.
28.12.
Cianté deberieda
L KVW de Urtijëi nvieia a unì a cianté deberieda cun Willi Runggaldier dal Ampezan y Otto Dellago de blòta cianties populeres, saurides y cunesciudes y nce manco de cunesciudes,tla mostra Mejes tla Cësa de Cultura a Urtijëi. Se ancunton n sada ai 28.12. dala 5 domesdì. L nes savëssa bel sce unissais de trueps.
31.12.
Silvester te Gherdëina
Dala 18:15 sun l purtoi da Palmer a Urtijëi saràl l spetacul di maestri de schi cun dopro i fuesc artifiziei. Dala 19:00 sun pitla Plaza S. Antone scumencerà la party cun l cunzert dla grupa »Madax« y dala 22:00 inant mujiga cun DJ Ondy. Dala 22:00 inant vëniel nce festejà sun Plaza Nives te Sëlva. L sarà nce l Nightbus che furnea nchin la 4 daduman.
01.01.
Ann Nuef
Dala 16:30 sun Mont de Pana desmustrazion de chëi dal parapënd y defileda cun i chentli dla Scola de Schi de S. Cristina. Dala 21:30 sun l purtoi da Frëina te Sëlva desmustrazion dla Scola de Schi de Sëlva cun fuesc artifiziei.
02.01.
Skishow
N juebia ai 2 de jené dala 21:15 sun l purtoi Saslonch spetacul per l ann nuef cun la Scola de Schi de S. Cristina.

Religion

Aurí 2020
Pelegrinaje a Lourdes
Le K.V.W. dla Val Badia lascia alsavëi che les prenotaziuns al pelegrinaje de 4 dis a Lourdes, dai 24 ai 27.04.2020, é davertes. Infos y program ciafon da Iaco Clement de Badia al 339 6257779, e-mail iaco_clement@libero.it, o sön www.valbadiaonline.it

Teater

21. y 22.12.
»Nadel sun dut l mond«
La Jungschar da Bula ve nvieia duc canc a fé deberieda n viac, per udëi coche d'autri mutons y d'autra mutans festejea Nadel. L vën muet n sada ai 21.12. dala 18:00 y n dumënia ai 22.12. dala 9:00 tl local nuef dla lies sa Bula per jì de viac.
30.12.
Femenes al parlament
La Sociazion Antermoia porta dant con 15 atores da duta la val la comedia dal titol »Donne al Parlamento« con test
tout fora liberamenter da Aristofane e regia de Michela Marangoni. L'apuntament é da les 21:00 al PalaDolomites de Ciampestrin.

Avisc
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems d'alcol o d'atres dependënzes s'incunta vigni mercui dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Geims (tel. 338 5975817).
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen­helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Picol marcià di Mille Centrini
L Grop Mille Centrini da Vich endreza n pìcol marcià de benefizenza »Albres de vita« per Giada e i orfegn di boschieres con lurieres fac a man che rechiama i èlbres. L marcià é te Ciasa Marmolada dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadè) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Atualmenter
Marcià de Nadèl a Ciampedel
Te Piaz de Ciampedel vegn endrezà l marcià de Nadèl dai 21 de dezember ai 5 de jené da les 15:00 a les 19:00. Ai 22 de dezember da les 17:00 melodies da Nadèl con la Musega Auta Fascia.
Atualmenter
Marcià de Nadèl a Moena
Te piaz de Ramon, Sotegrava e spiaz de la Perla Alpina fin ai 25 de dezember l'é l pìcol marcià de Nadèl da les 11:00 a les 13:00 e da les 15:00 a les 18:30. En domenia ai 22 da les 17:30 te Piaz de Sotegrava spetacol de la picola Schuhplattlerinnen e en mèrtesc ai 24 l prejepie vif col Grop de Ciajeole.
Atualmenter
Pìcol marcià da Nadèl
L Comitat manifestazions Vich Events endreza l pìcol marcià da Nadèl »Picol, bon e bel« te piaz de Vich tedant a l'Ofize di foresć. Di 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadèl) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
22/28.12
Apuntamenc a Poza
Per endrez del Comitat manifestazions Enjoy Poza en domenia ai 22 de dezember da les 5 vegn empeà te Piaz de Comun la 4^ ciandeila de la corona d'avent. Ai 28 da les 18:00 tel parch di jeghes de Poza sarà la rievocazion storica de la nasciuda del Bambin.
27.12.
A Vich l prejepie vif
En vender ai 27 de dezember con scomenz da les 18:00 l Comitat manifestazions Vich Events endreza te piaz de paìsc l prejepie vif con l grop di Bontemponi.
10.01.
Open Day a la Scola de Fascia
En vender ai 10 de jené da les 14:00 a les 18:00 genitores e studenc pel jir te la neva senta del Liceo Artistich G. Soraperra e ti Licees Scientifich e Ladin di Lengac a Sèn Jan per descorir materies de studies e projec che vegn endrezà te la scola de Fascia.

Chino

Atualmenter
Chino de Cianacei
Insnet, vender ai 20 da les 21:15 l'é l film »Pinocchio«, sabeda ai 21 da les 20:45 l'é l conzert de Nadèl de la Musega Auta Fascia, en domenia ai 22 da les 17:00 l'é amò »Pinocchio« e da les 21:15 »Last Christmas«. En lunesc ai 23 da les 21:15 »Pinocchio«, en mèrtesc ai 24 da les 17:00 »Frozen 2«, en mercol ai 25 da les 17:00 »Spie sotto copertura« e da les 21:15 »Il primo Natale«, en jebia ai 26 da les 17:00 »Jumanji: the next level« e da les 21:15 »Star wars«.
Atualmenter
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 20 e sabeda ai 21 da les 21:15 vegn moscià »Star wars, l'ascesa di Skywalker«, en sabeda ai 21 da les 17:30 e domenia ai 22 da les 20:30 l'é »Pinocchio«, en domenia ai 22 da les 17:30 l'é l spetacol de Nadèl »Grosso guaio al Polo Nord« .

Cursc

23.12.-04.01.
Curs de jadiné, ntan la feries da Nadel
Per chëi che scumëncia y per chëi che sà bele. A Urtijëi, plaza dala dlacia Setil, ai 23, 27, 28, 30 de dezëmber y ai 3 y 4 de jené 2020, for dala 14:00 nchin la 15:00. Priesc: 50 €. Per nfurmazions y se scrì ite cherdé su Marion Perathoner al 333 6048898. Metù a jì dal HC Gherdëina y dal Eis Club Gherdëina.
13.01.-17.02.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de merz/auril 2020. L'ancuntedes sarà te palestra dla cësa de paussa a Urtijëi uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Mostres y Ert

Atualmenter
Mostra di dozenc del Liceo Artistich
Te sala esposizions del Liceo Artistich a Sèn Jan se pel veder la mostra coletiva di dozenc de la Scola Ladina »Vis[j]ions«. La é averta amò anché, 20 de dezember, da les 9:00 a les 12:00 e da les 14:00 a les 17:00, dapò la verjarà dai 7 de jené ai 13 de firé coi medemi oraries, fora che de sabeda e domenia.
Atualmënter
Pest d'architetura de Südtirol 2019
Na iuria nternaziunela à cris ora 26 proiec y de chisc n iel unì premià set, uniun te n'autra categuria. I proiec vën mustrei te na mostra itineranta, śën tla sënta dla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi sun Plaza S. Antone. La resterà davierta nchin ai 05.01.2020, da merdi nchin sada 10:00-12:00 y 16:00-19:00.
Atualmënter
»set« de Federico Lanaro
Tla mostra »set«, cunzepida per l Zënter culturel Tublà da Nives de Sëlva, prejënta l artist pitures y nstalazions che reprejënta reflescions dl juech, ntendù nia tan coche forma de fé damat, ma tl'azion esplujiva dla ntuizion che mira ala sudesfazion nteletiva. Mostra da udëi nchin ai 12.01. dala 10:00-12:00 y 15:00-19:00. Stluta ai 24. y 31.12.
Atualmënter
»Synesthesia«
Reduzion y repetizion ie chël che lieia l'ert dla doi artistes Mirijam Heiler y Luise von Rohden, na ert da n messaje sutil y poetich. La mostra tla galaria Vijion a Puntives ie da udëi nchin ai 30.12. da lunesc nchin sada dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00.
Atualmënter
5 ani de ert cuntemporana
Per l'ucajion di 5 ani dla galaria Doris Ghetta a Puntives, iel da udëi na mostra cun 30 artisć, danter chisc nce Michele Bernardi, Aron Demetz, Arnold Holzknecht, Philip Messner, Walter Moroder, Thaddäus Salcher y Barbara Tavella. La mostra ie da udëi nchin ai 28.02.2020.
Atualmënter
Campiunac dl Mond de schi 1970
Mostra de fotografies sun Plaza de Chemun a S. Cristina, per l anuel di 50 ani da canche l ie stat i Campiunac mundiei de schi te Gherdëina.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi ie inò davierta da merdi nchin dumënia dala 15:00-18:00 y de sada y dumënia nce danmesdì dala 10:00-12:30. La ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Descedé ora nteres per la belëza y l valor di mejes storics, chësc ie l travert che l Museum Gherdëina se à metù dant cun la mostra.
Atualmënter
San Martin: mostra sön la cura y le guern
Cina ai 12 de jená 2020 él da odëi te Ciasa de Palsa a San Martin de Tor la mostra »Cun cura – stories de guern, cura y palsa«, che se dá jö cun le tema dla cura sot a de plü aspec.
Atualmënter
Corvara: Mostra d'ert »Angeli«
La mostra cun operes de Paul Moroder, Ivo Piazza, Leo Ferdinando Demetz, Otto Piazza, Arianna Gasperina y Luisella Furlan Odorizzi é daverta dai 20 de dezëmber ai 5 de jená, tres dales 16:00 ales 19:00, te salf dles manifestaziuns da Corvara.

RADIO

20.12.–02.01.
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
24.12.
Vöia de Nadé
da les 13:45-14:00, spizorede les orëdles y dauride la porta... le Bambin ó gní ite! Chësc program ó ves nainé tl'atmosfera dl Nadé, coriosan te ostes ciases por descorí sciöche os festejëis chësc dé. Moderaziun: Sara Frenner.
31.12.
Solidarietà e coscienza
da les 13:45-14:00, rejonon de solidarietà, de picola azions che vignun pel fer e che pel dider a muder l mond. L2019 l'é stat l'an di gregn movimenc di studenc di Friday for future, del crescer de na coscienza per stravarder l'ambient. Ladinia Live te l'ultim dì de l'an vel der la ousc a la Costa Family Foundation desche ejempl de solidarietà e coscienza. Conduzion Anna Mazzel.
20.12.–02.01.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
20.12.
Te stua de... Carlo Willeit
da les 19:05, l dut. Ntan la trasmiscion vëniel nce dat na udleda al daunì y rujenà dla situazion dla mendranza ladina. Trasmiscion de Simon Moroder.
23.12.
La dlieja de S.Antone a Urtijëi
da les 19:05, storia y mpur­tanza dla dlieja de S.Antone tl zënter de Urtijëi te na publicazion nueva de Edgar Moroder cun la fotografies de Wolfgang Moroder. Program de Leo Senoner.
25.12.
L Ensemble Canticum Novum cianta l Nadel
da les 19:05, l cor Ensemble Canticum Novum tol ite 35 persones de Fascia e Fiem e sot a la bacheta del maester Ilario Defrancesco à speri­mentà te chisc egn cianties e musega sacrala e tradizionèla da dut l mond. L program prejentèa i doi CD »Seguendo la stella« dedicà al Nadèl e »Mosaico Vocale« regoeta de cianties populères. Program de Anna Mazzel.
26.12.
Iö, mia mama y mi pere
Degöna porsona ne nasc imparada fora, insciö éra ince cun le ester genitur. La uma y le pere crësc deboriada cun le möt y ai madorësc te na relaziun che se möda tres indô. Program de Sara Frenner.
30.12.
Liber »Über das Leben im Grödner Tal – Flinke Schnitzer, arme Witwen, freche Rodler«
da les 19:05. l'autëura Sabine Piazza à tuà do ti archifs dl chemun de Urtijëi y à nrescì truep n cont dla vita te Gherdëina tl tëmp danter l 1800 y l 1900. Program de Leo Senoner.
01.01.
Lums e ric anter Nadel e Pèsca Tofegna
da les 19:05, l temp da Nadèl, fin de dezember e jené vegn zelebrà mìngol te dut l mond. En rejonon con Claudia Conta. Program de Anna Mazzel.
02.01.
N compagn de papier
da les 19:05, al röia ti posć plü desvalis, dlungia let, te na tascia, te ferata o a cöi sö stöp sön na scafa. Anfat olá, le liber é chël compagn, che se dá aorela cörta y che aspeta paziënt da gní platerné. Chësc program lascia ester le liber le protagonist. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION
24.12.
Cult: I Patri Eucaristins
da les 20:50, tla Rauschertorgasse, püch dalunc dal Museum Archeologich da Balsan, él na dlijia dedicada al Sacher Cör de Gejú. Manajada vëgnera dai patri eucaristins, n ordin conventual gnü metü sö a Balsan ala fin dl 1800. Un de chisc vëgn dala Val Badia, plü avisa pater Klaus Costabiei. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
25.12.
Arpejuns: La dlijia da Col y la Cesa de Jan
da les 20:50, la dlijia da Col y la Cesa de Jan nes cunta la storia dl paisc da Col y trami á ciamó aldedaincö na gran valüta por la popolaziun. La dlijia é dedicada a Santa Lizia, la proteturia di ödli y ara vëgn dant te n documënt dl 1300. La Cesa de Jan é gnüda fata sö tl 1615 y dí alalungia éra stada la sënta dl'aministraziun dles mineores dl Fursil. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon.
26.12.
Euro – trasmisciun d'economia
da les 20:50, de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
31.12.
Spëisa ladina: Cajincí de poia cun ciajó grij y zigher
da les 20:50, tla trasmisciun de Spëisa Ladina adöm al cogo Roman Feichter dl hotel Grones a Urtijëi gnarál mostré sciöche arjigné ca cajincí de poia cun ciajó grij y zigher. Program de Zak Mairhofer, Stefan Ghedina y Concetta Bonaldi, a cura de Anna Mazzel.
01.01.
Aziun di Trëi Rêsc dla schira jonila catolica de Südtirol
da les 20:50, de Anna Maria Fiung y Sepp Hollweck, a cura de Alessandro Dapunt.
02.01.
Scenar ert e cultura
da les 20:50, program de Ivan Senoner y Hanspeter Karbon, a cura de Leo Senoner.
20.12 – 02.01.
Info plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön »www.raibz.rai.it« – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmi­scions radio sota »Podcast«.

Dotors
Dutor Gherdëina
I dutores de servisc te Gherdëina ntan la festes: l servisc scumëncia for dala 8:00 daduman. Ai 21. y 22.12. ie de servisc la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347. Ai 24. y 25.12. ie de servisc l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004. N juebia ai 26.12. ie de servisc l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492. Ai 28. y 29.12. ie de servisc l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944. Ai 31.12. y ai 01.01. ie de servisc l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, él en sorvisc tl fin dl'edema di 21 y 22 de dezëmber y en San Stefo ai 26 de dezëmber le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295; ai 24 y 25 de dezëmber le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852; tl fin dl'edema di 28 y 29 de dezëmber la dra. Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc ai 21, ai 26 y ai 28 y 29 de dezëmber le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080; ai 22 y ai 24 de dezëmber la dra. Mariamichela Zurlo, La Ila - str. Boscdaplan 101, telefon 333 4538165; ai 25 de dezëmber le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila – str. Funtanacia 35, 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 20.12. nchin n vënderdi ai 27.12. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00). Da n vënderdi ai 27.12. nchin n vënderdi ai 03.01.2020 ie de servisc l'apoteca de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 20 de dezëmber dales 19:00 al vëndres ai 27 de dezëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152. Dai 27 de dezëmber ai 3 de jená sarál en sorvisc l'apoteca da S.Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Mujiga

20.12.
Conzert de la Scola Pentagramma
La scola de Musega Il Pentagramma porta dant n conzert da Nadèl insnet, vender ai 20 de dezember, da les 20:45 te gejia de Sèn Vile a Moena. Tol pèrt passa 110 arlieves, con l Cor Note Blu, i Pentagramma Young Singers e i Pentagramma Strings.
20.12.
San Martin: conzert da Nadé dla scora de musiga
La Scora de Musiga Val Badia inviëia dër bel al conzert da Nadé, incö vëndres ai 20 de dezëmber dales 18:00, te dlijia a San Martin de Tor. Scolares y dai scolars dla Scora de Musiga dla Val Badia portará dant cianties y melodies dl tëmp da Nadé.
21.12.
Conzert de Nadèl
La Musega Auta Fascia endreza l Conzert de Nadèl en sabeda ai 21 de dezember da les 20:45 te chino Marmolèda con i ghesć spezièi Paolo Trettel e Fiorenzo Zeni.
21/24.12.
Conzert del Cor de joegn de Poza
L Cor de joegn de Poza endreza l conzert Rejoice con cianties da Nadèl e cianties cognosciudes di Pentatonix e de film desche Sister Act. En sabeda ai 21 de dezember da les 21:00 te Pieif de Sèn Jan, en mèrtesc ai 24 da les 22:30 te gejia de Poza e ai 5 de jené da les 21:00 te gejia de Pera.
21.-22.-28.-29.12.
Meludies d'Avënt a Urtijëi
Sun l Marcià da Nadel a Urtijëi iel da audì for de sada y dumënia dala 11:00 y dala 17:00 vel' grupa che cianta. Ai 21. y 22.12. na grupa dla Scola de Mujiga de Gherdëina y l cor Quilisma, i corni da mont Ladinia y l duo Demetz. Ai 28. y 29.12. saràl da audì Luca Langgartner y l Cor di Jëuni Urtijëi, l cuartet de strumënc de banda Sella y la grupa Hosianna.
21.-26.12.
Meludies da Nadel te Sëlva
Sun l Marcià da Nadel te Sëlva sun Plaza Nives iel da audì n sada ai 21.12. dala 17:00 la grupa »I Rujins« y n dumënia la grupa De Cater. N Ueia de Nadel dala 16:00 sunerà la Mujiga de Sëlva meludies da Nadel. N lunesc ai 30.12. dala 17:00 suneràl i corni da mont Ladinia.
22.12.
Conzert d'Advënt a Rina
En domënia ai 22 de dezëmber dales 16:00, te dlijia da Rina. Titul dl conzert é »Te chiriun« y al sará da aldí le Cor de Dlijia da Rina, n grup de stromënc dla Musiga da Rina, le Cor di Ëi »Col dla Vedla« y Eduard Huber da Peraforada cun i orghi da man. Le ploan siur Paul Campei portará dant pinsiers d'Advënt. Le conzert vëgn ince tigní en recordanza de Iaco Ferdigg.
22. y 23.12.
Cunzert da Nadel dl Cor di Jëuni
L Cor di Jëuni Gherdëina cun cumpanies nvieia al cunzert n dumënia ai 22.12. dala 17:00 te dlieja de Urtijëi y n lunesc ai 23.12. dala 20:30 te dlieja dla Madona te Sëlva.
22.-30.12.
Meludies da Nadel a S. Cristina
Sun l Marcià da Nadel a S. Cristina iel da audì for dala 17:00 n dumënia i Kraxn-Weisenbläser, n juebia ai 26.12. la grupa Hosianna, n sada ai 28.12. i corni da mont y n dumënia ai 29.12 l Cor di Jëuni Urtijëi. L Marcià da Nadel de S. Cristina stlujerà ai 30.12.
24.-26.12.
Meludies ntan la festes da Nadel a Urtijëi
N Ueia de Nadel dala 11:00 sona i BackinStyle Acoustich Set y dala 17:00 sona na grupa de strumënc a fla dal ciampanil dla dlieja de Urtijëi. Dala 18:00 sunerài sun pitla Plaza S. Antone, ulache l cianterà nce l cor Raetia cun i sculeies. N Nadel y S. Stefun saràl da audì dala 11:00 y dala 17:00 l cuartet Sella y l duo Vale & Damian, la grupa De Cater y i Nothing about trains.
26.12.
Conzert da Nadé a Calfosch
En San Stefo ai 26 de dezëmber dales 21:00 él te dlijia da Calfosch n conzert da Nadé cun le cuintet »Unknown Brass« y le cuartet de ëres »De Cater«.
27.12.
Conzert de l'Ensemble Canticum Novum
En vender ai 27 de dezember, da les 21:00 te gejia de Pera vegn portà dant n conzert da Nadèl de la Corala Ensemble Canticum Novum per endrez del Comitaat manifestazions de Poza.
28.12.
Badia: conzert dla Müjiga de Badia cun cors di jogn
En sabeda ai 28 de dezëmber dales 21:00, te dlijia de Badia. La Müjiga de BAdia sona melodies da Nadé adöm cun i cors di jogn Kyrios, Provoxis, Antervoisis y Mosaic.
28. y 29.12.
La Pli de Mareo y San Pire de Laiun: Conzert da Nadé »Schlaf wohl – Ninna nanna«
Gudrun Mayrl y Irene Clara porta dant musiga da Nadé de componisć dl pröm baroch, cun le liutist Pietro Prosser, Petra Niederwolfsgruber cun le flaut y Claudia Bianchi cun la vidora. Le conzert sará da aldí en sabeda ai 28 de dezëmber te dlijia d'La Pli de Mareo y ai 29.12. te dlijia da San Pire de Laiun, tres dales 18:00.
01.01.
Cunzert dl Ann Nuef
N mierculdi dala 17:00 tla dlieja de S. Antone a Urtijëi saràl n cunzert drët particuler cun la grupa »Bozen Brass« y la solista Clara Sattler. La ntreda ie debant.
02.01.
Conzert da Nadé a Corvara
En jöbia ai 2 de jená 2020 dales 21:00, te dlijia da Corvara. Al sona le cuintet »Unknown Brass« y Ermes Costa cun i orghi da man.
03.01.
Conzert da Nadé tl Ciastel Colz a La Ila
En vëndres ai 3 de jená 2020 dales 21:00, Al sona y »Weißenbläser« da La Val. Le conzert vëgn tigní tla curt dl Ciastel, che gnará iluminada da chentli.

Sport

Atualmënter
Se scrì ite pra i Gherdëina Runners
I Gherdëina Runners nvieia duc i pasciunei de sauté, sibe da mont su che de maratones o d'autra garejedes, de se scrì ite ala lia per l 2020. Per plu nfurmazions pòssen scrì a info@gherdeinarunners.it, cherdé su l 339 7004045 o se mëter n cuntant cun un di cunselieres.
21.12.
Copa Europa a Al Plan
Indoman sabeda ai 21 de dezëmber él a Al Plan gares de schi de Copa Europa. Dales 9:00 mët man söla pista »Erta« les gares de cualificaziun, impröma dles ëres y spo di ëi. Dales 15:30 mët man sön la pista »Cianross« le slalom paralel cun les gares a esclujiun. Dales 17:30, sot les stëres, él spo les gares finales, che gnará ince trasmetüdes tla televijiun. Infos: www.alplanevents.it
22 y 23.12.
Gares de Copa dl monn söla »Gran Risa«
Sön la pista »Gran Risa« a La Ila vëgnel tigní les gares de Copa del monn. La domënia ai 23 sarál le slalom lerch cun pröma manche dales 10:00 y la secunda dales 13:00. Le lönesc sarále le slalom paralel cun les cualificaziuns dales 15:00 y la finala dales 18:15. Infos www.skiworldcup.it
23.12.-02.01.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
Per l campiunat AHL saràl tl stadio Pranives de Sëlva for dala 20:30 chësta partides: n lunesc ai 23.12. HC Gherdëina contra SG Cortina; n sada ai 28.12. HC Gherdëina contra Steel Wings Linz; n juebia ai 02.01. HC Gherdëina contra HDD Jesenice.

Referac

22.12.
Incuntada »Co crësc pa atlec de suzes tl tëmp?«
Chësc le titul de na serada organisada dal Ski Team Alta Badia en domënia ai 22.12., olache al vëgn presenté le proiet DC4SKI, che ó sostigní i atlec jogn por lié alenamënc y scora. I reladusc dl'incuntada, che mët man dales 18:00 tla ciasa dla cultura a La Ila, é le psicologh dl sport John O'Sullivan, le Head Coach dl'université dl Colorado Richard Rokos, i ex-atlec taliagn Max Blardone, Verena Stuffer y Werner Heel, la cordinadëssa dl proiet Federiga Bindi y le presidënt dl Ski Team Alta Badia Stefan Thaler.

Galaria retrac