Manifestazions atuales

Data

26 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 26 de jugn
Cursc
De lunesc
Curs tecnich de roda da mont
Mparé co se astilé te cërta situazion, a furné juvier, suvier, te raides, a dsaré y jì sëura rëms via. L vën scu­mencià tl skillpark per jì pona sun troies y percursc. Metù a jì da Val Gardena Active uni lunesc dala 9:30 ala 12:30 te Sëlva, cun almanco 2 y al plu 8 partezipanc. Per nfur­mazions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
De mierculdi
Pitl curs de jì a crëp te Val
Uni mierculdi vëniel tenì n curs de n doi ëura per purvé a jì a crëp cun n mëinacrëp. L curs vën pità tres Val Gardena Active y ie dala 13:00-15:00, o dala 15:00-17:00 o dala 17:00-19:00, cun almanco 2 y al plu 6 parte­zipanc. Per nfurmazions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.

Sport

Atualmenter
Sport a l'averta con la Monti Pallidi
La sozietà sportiva Monti Pallidi met dant n projet de sport e devertiment per i bec dai 8 ai 14 egn per i setores de schi, paslonch e atletica, dai 23 de jugn ai 10 de setember. L'é pervedù doi o trei apuntamenc en setemèna per fèr ativitèdes a l'averta. Per info chiamèr 0462 574101 opura Carlo al 335 6061728.
13. – 17.07.
»Alperia Junior Camp« a La Val
L'Uniun Sport Amatoriala La Val organisëia en cola­boraziun cun le F.C. Südtirol le »Alperia Junior Camp«, por mituns y mitans dai 8 ai 16 agn, che á vëia da imparé da soghé al palé. Le camp é dai 13 ai 17 de messé. Iscriziuns sot a www.fc-suedtirol.com/camp, infos sot a www.uslaval.it o pro Alex Elzenbaumer (e.alex@rolmail.net – 338 6088442).

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 27.06. dala 8:00 daduman nchin dala 8:00 daduman n lunesc ai 29.06. ie la duturëssa Tanja Bregolin, che fej servisc tl ambulatuere tla streda Trebinger 10 a Urtijëi, tel. 333 9111642.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 27 y 28 de jügn, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 26.06. nchin n vënderdi ai 03.07. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida 8:00-12:00, 15:30-18:30, du. turnus 8:00-12:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 26 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 3 de messé ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Sozial

Atualmënter
Scioldi per la familia slungëi nchin che i pitli va ala scolina
La families de Südtirol giaperà l cuntribut provinziel per families nchin al di canche si mut/a scumencerà a jì ala scolina. L cuntribut unirà slungià automaticamënter zënza messëi fé vel' dumanda aposta.
Atualmënter
Proes dl sanch te Gherdëina
Da moinlà iel da apusté danora n terminn per fé la proes dl sanch, chësc acioche n ne ebe nia drë de aspité tan giut y per schivé che l se abine truepa jënt tla sales da aspité. Per proes dl sanch tla sënta dl Servisc Saniter a Urtijëi pòssen apusté n terminn cherdan su l 0471 435840 da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00-12:30.
Atualmënter
Ndenisazion Covid-19 per fanceles
Fanceles te cëses privates che ova ai 23 de fauré 2020 n cuntrat de lëur de plu de 10 ëura al'ena à la rejon de giapé n sustëni de de ndut 1.000 €. La dumanda possa unì fata debant tres l KVW-ACLI. Per fé ora n terminn jì sot a www.mycaf.eu.
Fin de juni
Bonus per feries 2020
L decret »Rilancio« vëija dant n bonus per families che fej chëst ann si feries tla Talia. Per giapé chësc bonus adròven na detlarazion ISEE (situazion economica y patrimuniela dla familia) che ne va nia sëura i 40.000 € ora y la dumanda possa unì fata tres la plata web o na app aposta dl Ministere dla Cultura y dl Turism (tlo vàl de bujën dl SPID). L bonus vel nchin ai 31.12.2020 ma nia per feries apustedes tres portai online coche booking, airbnb y n.i.. La detlarazion ISEE pòssen se lascé fé tres l KVW-ACLI. Per n terminn jit sot a www.mycaf.eu.
Nuvëmber
Abineda de vedl guant desdita
La Caritas fej a l savëi che per rejons de urganisazion melsegures pervia dl corona­virus ne n'uniràl chëst ann de nuvëmber, do 44 ani, nia a s'l dé la abineda de vedl guant ti luesc de Südtirol.

Avisc

Atualmënter
Biblioteca de Sëlva davierta cun l orar plën
La biblioteca Oswald von Wolkenstein te Sëlva ie inò davierta cun l orar plën: dal lunesc al vënderdi dala 14:30-18:30; de merdi, mierculdi y juebia nce danmesdì dala 9:00-11:30, de dumënia dala 10:00-12:00.
Atualmënter
Ufize dla Nëus Jëuni Gherdëina inò daviert
L ufize dla NJG a Urtijëi sun Plaza de S. Antone ie daviert uni di danmesdì, da lunesc nchin vënderdi, dala 9:00 nchin la 12:00.
Atualmënter
Consulënza por jogn y geniturs resta ativa
Le sorvisc de consulënza por jogn y geniturs, por chestiuns che reverda la jonëza, l'edu­caziun y düc i temesc coliá, é atif. Al é la poscibilité de ciafé consulënza tres telefon o sön apuntamënt. Te trami i caji pon tó sö contat cun Barbara al 342 8410721 o scrí a barbara@jogn.org
Atualmënter
Picolin: Portina por cura y assistënza
La portina por la cura y assistënza a Picolin deura indó dal 01.07. inant. Te portina gnarál dé de vigni sort de informaziuns sön cura y assistënza de porsones amarades y/o vedles, implü pón dé jö iló les domandes de amisciun ala Ciasa de Palsa. La portina é daverta lönesc dales 14:00 ales 16:00 y mercui y jöbia dales 10:00 ales 12:00. Por se prenoté y/o por informaziuns telefoné al 0474 586123 ti medemi orars.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön pre­notaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
L'à orì l Museo Ladin de Fascia
L'à endò orì l Museo Ladin de Fascia olache l'é da poder veder la neva instalazion multimediala de »la vivana e l cian«. Per dut l meis de jugn l biliet de entrèda é de 1 euro. Oraries: dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.00 a les 19.00. Info: 0462 760182.
27-28.06
Giornèdes FAI d'aisciuda
Ponta via la giornèdes del FAI en sabeda ai 27 e en domenia ai 28 de jugn a la descuerta de leghes a l'averta te la zità de Trent. La preno­tazions cogn ruèr ite amò anché, vender ai 26, dant da les 3 domarena e les pel esser fates demò online tras l sit www.faiprenotazioni.it.
28.06.
Biblioteca San Durich inò davierta de dumënia
La biblioteca de Urtijëi sarà da moinla inò davierta nce de dumënia, coche for dala 10:00 nchin la 12:00.
01.07.
Museum Gherdëina inò daviert
Da n mierculdi inant giaurirà l Musuem Gherdëina inò si portes al publich, sambën respetan duta la normes de segurëza per i vijitadëures. Ntan i mënsc de lugio y agost saràl daviert da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00 ala 13:00 y dala 14:00 ala 18:00. N possa nce resservé danora na vijita ora dl orar reguler.

TELEVIJION

30.06
Max Tosi tlassich dla leteratöra ladina »Ciofes da mont«
Da les 20:50 ca. Le cuartet leterer se presënta en chësc iade tla televijiun cun na produziun realisada tres co­liamënt online. Rut Bernardi condüj le cuartet leterer dediché al scritur Max Tosi y a so tlassich dla lete­ratüra ladina, le liber »Ciofes da mont« (Union Ladins Gherdëina, 1975). Dl cuartet leterer fej pert Rut Bernardi, Roland Verra, Ingrid Runggaldier, Mateo Taibon. Produziun de Hans Peter Karbon por Rai Ladinia
01.07.
30 agn Elisocurs Aiut Alpin Dolomites
Da les 20:50 ca. Atif dal 1987 y fondé tl 1990 éle Elisocurs Aiut Alpin Dolomites rové a passa 30 agn de ativité. Trëi di fondadus Raffael Kostner, Gino Comelli y Willy Costamoling nes cunta deplü sön le svilup dl Uniun, les esperiënzes y l'impëgn da pert de döta la scuadra da tigní en pe chësc sorvisc de socurs tles munts. Program de Esther Videsott.
02.07
Tassìè (1) – Ogec da vigni dì
Da les 20:50 ca. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
30.06
Scolines d'istà
Da les 13:45 – 14:00. Col 1. de messel se averc endò la scolines te Fascia. L'emergenza Covid 19 à portà a mudamenc e smendramenc de l'ativitedes e di bec che pel tor pèrt. Co se eles pa endrezà? En rejonon con Tatiana Soraperra respon­sabola del coordinament peda­goch de la scolines de Fascia. Conduzion Anna Mazzel
26.06.
Mnemos – L Museo Ladin de Fascia
Da les 19:05. L Museo Ladin de Fascia ie n proiet nasciù sun iniziativa dl Istitut Cuturel Ladin Majon di Fascegn y se svilupea coche idea tl 1979 cun l fin de valorisé l patri­mone culturel dla valeda. Chësta nfrastrutura à nce deplu sezions particuleres che ie sparpaniedes ora per duta la valeda. Trasmiscion de Stefan Plancker.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
28.06
Lukas Runggaldier, atlet dla cumbinazion nordica
Da les 19:05. Trasmiscion de Simon Moroder.
01.07
Eles e smart working
Da les 19:05. La modalità de lurier slinch é nasciuda soraldut per conjobier lurier e familia ma dò la sperimen­tazion forzèda te chisc meis de emergenza se à descedà enteresc tant te chi che laora che te chi che sporc l lurier. Colun saral pa l davegnir? En rejonon con L'avocata Lara Battisti, la redadoura de la revista Eres InfoDonne Daria Valentin e Sara Frenner, na mère che laora a mez temp. Program de Anna Mazzel.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Mostres & Ert

Atualmënter
»Ponc de ududa« lëures dla 4. tlas dl Lizeum d'Ert
Tl Café Surëdl a Urtijëi, tla streda Roma, iel da udëi na mostra de lëures di sculeies dla cuarta tlas dla sezion ert figurativa fac ntan chësc ultim ann de scola. La mostra ie da udëi ntan l orar de giaurida dl café, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:30.
26.06.
Oradecà, de Leonora Prugger y Jona Salcher
Ncuei vënderdi dala 20:00 iel te Tublà da Nives te Sëlva la giaurida dla mostra di doi artisć jëuni, che cun la tema­tica »oradecà« uel mustré l nflus che chësc cunzet porta te si lëures. Pra la giaurida alalergia suneràl Simon Rabanser y Carmen Moroder. La mostra sarà davierta nchin ai 14.07. uni di dala 16:00-19:00, de lunesc iela stluta.
Nchin ai 30.06.
»naturAnes« de Hermann Josef Runggaldier
Mostra tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi davierta uni di dala 10:00-12:00, 17:00-19:00, de sada nce dala 20:00-22:00, lunesc stlut. Coche l titul dà da ntënder, ie la opres realisedes da Runggaldier nasciudes dala ispirazion de formes che l abina tla natura. L ie lëures de lën y de bront n cumbinazion cun materiai coche ram y plexiglas, leprò nce elemënc grafics.
Nchin ai 12.07.
Unika, mostra coletiva
Ntan i trëi fins dl'ena che vën, da vënderdi nchin dumënia for dala 17:00 nchin la 19:00, iel da udëi tla galaria StallArt sun l luech da Pecëi, tla streda Nuaves via n Sureghes (Urtijëi) la mostra di artisć dl'Unika. Chësta mostra dëssa vester n sëni che, do mënsc de giajun n con' de ert, spèren śën de pudëi inò fé inant.

Concursc

Nchin ai 15.07.
4° Simposium nternaziunel de scultura tl lën
Per chësta edizion dl simpo­sium de ziplé à la Lia Mostra d'Ert/Circolo de Urtijëi cris ora l titul »Zipla... na lerch«. Per dé ite si prupostes possa i artisć se ciarië ju regulamënt y formuleres sun www.circolo zipla.org. I artisć crisc ora puderà realisé si opra d'ert ala fin d'agost sun Ciampinëi.

Galaria retrac