Manifestazions atuales

Data

03 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 3 de messel
Mostres & Ert
Nchin ai 12.07.
Unika, mostra coletiva
Ntan i doi fins dl'ena che vën, da vënderdi nchin dumënia for dala 17:00 nchin la 19:00, iel da udëi tla galaria StallArt sun l luech da Pecëi, tla streda Nuaves via n Sureghes (Urtijëi) la mostra di artisć dl'Unika. Chësta mostra dëssa vester n sëni che, do mënsc de giajun n con' de ert, uelen śën inò fé inant.
Nchin ai 14.07.
Oradecà, de Leonora Prugger y Jona Salcher
Cun la tematica »oradecà« uel i doi artisć jëuni mustré l nflus che chësc cunzet porta te si lëures: l bujën de descuvrì d'autri luesc, la crissa dl scunesciù, mprescions dl furest y sonn y sëures de cultures che ie dalonc. La mostra ie davierta nchin ai 14.07. uni di dala 16:00-19:00, de lunesc iela stluta.
Atualmënter
»Ponc de ududa« lëures dla 4. tlas dl Lizeum d'Ert
Tl Café Surëdl a Urtijëi, tla streda Roma, iel da udëi na mostra de lëures di sculeies dla cuarta tlas dla sezion ert figurativa fac ntan chësc ultimo ann de scola. La mostra ie da udëi ntan l orar de giaurida dl café, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
Mostra »Bye bye butterfly«
Tla ciasa dl parch natural a Al Plan él da odëi cina ala fin d'otober la mostra »Bye bye butterfly«, olache an pó imparé deplü sön le monn di paoi. La ciasa é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. De messé y agost éra daverta ince la domënia. Entrada debann
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia, con la neva instalazion multimediala de »la vivana e l cian«, l'é avert enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.00 a les 19.00 tel respet de la desposizions Covid 19. Vigni mèrtesc da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182 al cost de 5 euro e debant con Val di Fassa Card.
Atualmenter
Vijites a la sezion del Malghier
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Malghier, aló da la Mèlga de Fascia a Pera, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 10:30 al cost de 5 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Molin de Pezol
L Molin de Pezol, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strada de Jumela 18 a Pera, é avert enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 16:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 764089 o 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia de Penìa
La Sia, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strèda de Ciamp Trujan a Penìa, é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes enscin ai 3 de setember vigni jebia da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Stont de Ciampedel
L Stont de Ciampedel, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia, é avert enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes vigni lunesc da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al 0462 750330 o al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la sezion del Segat
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Segat, aló da la Sia de la Frazion de Poza sa Meida, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 4 de setember vigni vender da les 11:30 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.

TELEVIJION

07.07
Pizes dla Ladinia: Dënz de tiera cuecena (Roterdspitze)
Da les 20:50 ca. Documentar de Manfred Stuffer cun la regia de Hanspeter Karbon. A cura de Alessandro Dapunt.
08.07
Natura e ambient: A la descorida dl monn dles muntagnoles
Da les 20:50 ca. Les mun­tagnoles, che pé de tè cogores de polan, é da orëi bun, so sciür é n sëgn de vita salvaria sö por munt, y al é bel da ti ciaré pro a sü jüc. Nia vignun ti ó bun, por gauja di danns che ares fej söi prá y incër les üties da munt ia. Da n valgönes inrescides an ince podü ciafé fora informaziuns scialdi interessantes de chësc tier. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
09.07
Scenar ert y cultura: Face-painting y grafica creativa
Da les 20:50 ca. Zerilan musc, dà Francesca Pompanin n vënt de cuntentëza a granc y pitli. L'ampezana se dà ju cun gran pascion cun l face-painting. Sebastiano Lacedelli ie n espert tl labirint ntravaià dla nfurmatica. Ël lëura ora a livel grafich y tres progra­mazions, cunzec per sic internet. Program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon, a cura de Leo Senoner.

RADIO

Atualmënter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
07.07.
Istagran e Cistà
Da les 13:45 – 14:00. Ence chest an l grop Inout met a jir »Istagran« e »Cistà« desvaliva sorts de ativitèdes e scomen­zadives per bec e bezes anter i 6 e 16 egn. La normatives anticovid-19 no à sofoà la voa de endrezer zeche per i joegn de Fascia che scomenza de messel. En rejonon con Vanessa Tomasi del grop Inout. Conduzion Anna Mazzel.
Atualmënter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
03.07.
Alexia Runggaldier fina via si cariera agonistica
Da les 19:05. Do Lukas Runggaldier ie nce la biatleta Alexia Runggaldier che se à finà via si atività sportiva te scuadra naziunela. Ëila nes conta de si speriënzes, de arjontes y delujions, ma nce de coche cialerà ora si daunì. Program de Simon Moroder.
04.07
Momënc de vita – intervista a Scebio Dapunt
Da les 19:05. Scebio Dapunt é nasciü tl 1934 a Corvara, söl lüch da Lalega. Da pice müt âl tres daidé tröp sön le lüch da paur y al é jü tröp a vardé les bisces. Ti agn 50 âl metü man da lauré sciöche eletrizist y al á ince metü man da fá le maester de schi, laur che al á fat plü de 60 agn alalungia. Scebio nes cunta de so laur y de sciöche le laur da maester de schi s'á mudé. N program de Erika Castlunger.
05.07
De viac tl mond dla mujiga moderna: Jenni Perathoner
Da les 19:05. La mujiga ie n elemënt mpurtant tla familia de Jenni Perathoner de S.Cristina. Ëila à da for na gran pascion per l suné y l cianté. Ultimamënter ala metù man de scri cianties, a les tò su y les mëter su i socials. Na ciaculeda cun na jëuna creativa y plëina de mujicalità. Program de Georg Mussner.
08.07
200 egn de mùsega
Da les 19:05. Tres na mostra e desvaliva scomenzadives la Mùsega da Vich festejèa si 200 egn de vita. N percors che à vedù crescer adum duta la comunanza dal 1820 in cà. En rejonon col president Donato Calligari e l maester Alessandro Ghetta. Program de Anna Mazzel.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Religion

05.07.
Al Plan: mëssa noela
En domënia ai 5 de messé él a Al Plan la mëssa noela de siur Stefano Trevisan. Dales 10:00 ingres da calonia jö cun le primiziant, dedó mëssa te dlijia (entrada ma cun invit). La mëssa pón ince odëi sön na gran televijiun pro paiun, sciöche ince te internet sön le sít de Rai Ladinia (www.raibz.rai.it/la/index.php)

Avisc

Atualmënter
L Museum Gherdëina inò daviert
N à giaurì inò la portes al publich, sambën respetan duta la normes de segurëza per i vijitadëures. Ntan i mënsc de lugio y agost saràl daviert da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00-13:00 y 14:00-18:00. N possa nce resservé danora na vijita ora dl orar reguler. Nce grupes ie priedes bel de apusté danora cherdan su l 0471 797554.
Atualmënter
Consulënza por jogn y geniturs resta ativa
Le sorvisc de consulënza por jogn y geniturs, por chestiuns che reverda la jonëza, l'edu­caziun y düc i temesc coliá, é atif. Al é la poscibilité de ciafé consulënza tres telefon o sön apuntamënt. Te trami i caji pon tó sö contat cun Barbara al 342 8410721 o scrí a barbara@jogn.org
Atualmënter
Biblioteca San Durich inò davierta de dumënia
La biblioteca de Urtijëi ie da moinlà inò davierta nce de dumënia, coche for dala 10:00 nchin la 12:00.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmënter
Picolin: Portina por cura y assistënza
La portina por la cura y assistënza a Picolin deura indó dal 01.07. inant. Te portina gnarál dé de vigni sort de informaziuns sön cura y assistënza de porsones amarades y/o vedles, implü pón dé jö iló les domandes de amisciun ala Ciasa de Palsa. La portina é daverta lönesc dales 14:00 ales 16:00 y mercui y jöbia dales 10:00 ales 12:00. Por se prenoté y/o por informaziuns telefoné al 0474 586123 ti medemi orars.
06.07.
Scontrèdes coi sportives a Poza
En lunesc ai 6 de messèl da les 21:15 a Poza te tendon prum apuntament de la scontrèdes coi sportives endrezèdes dal Comitat manifestazions con Virna Pierobon. L protagonist sarà l joen schiador Federico Liberatore.
08.07
Eves: n mond en pericol
En mercol ai 8 de messèl tel Chino de Tieser da les 20.30 per endrez de la sociazion di apicoltores de Fiem e Fascia vegn metù a jir n filmat dal titol »Un mondo in pericolo« e dapò n debatit su l'argoment. Se pel ite fin canche l'é posć desponiboi.

Cursc

De lunesc
Curs tecnich de roda da mont
Mparé co se astilé te cërta situazion, a furné juvier, suvier, te raides, a dsaré y jì sëura rëms via. N scumëncia tl skillpark per jì pona sun troies y percursc. Metù a jì da Val Gardena Active uni lunesc dala 9:30-12:30 te Sëlva, cun almanco 2 y al plu 8 partezipanc. Per nfur­mazions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
De mierculdi
Pitl curs de jì a crëp te Val
Uni mierculdi vëniel tenì n curs de n doi ëura per purvé a jì a crëp cun n mëinacrëp. L curs vën pità tres Val Gardena Active y ie dala 13:00-15:00, o dala 15:00-17:00 o dala 17:00-19:00, cun almanco 2 y al plu 6 parte­zipanc. Per nfurmazions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
11.-12.07.
Curs de »graffiti« per jëuni cun performance
La Lia Mostra d'Ert mët à jì n workshop cun i artisć »Senka Semak« y »Nemo's« per jëuni y jëunes dl'eta dla scola auta, tla sënta dla Lia a Urtijëi sun Plaza de S. Antone, n sada y dumënia dala 10:00-18:00. Da se scrì ite iel nchin n juebia ai 09.07., tel. 377 5936350 o tla biblioteca d'ert dla Lia. Priesc 50 €.
13.07.
La Ila: curs da soghé al palé por les scores elementares
Le curs mët man en lönesc ai 13 de messé dales 15:00, pro le ciamp dal sport da La Ila. Iló vëgnel ince tut sö les iscriziuns. Le curs vá cina ai 13 d'agost. Infor­maziuns plü menüdes pro Ubi Valentini al 338 3462087. Organisaziun: Uniun Sport Alta Badia.

Musiga

03.07.
A Vich conzert del Cor Valfassa
Insnet, vender ai 3 de messèl da les 21:15 te tendon de Vich l'é l conzert del Cor Valfassa endrezà dal Comitat mani­festazion per la scomenzadiva »Vich n paìsc che cianta«.
10.07.
Meludies di corni da mont
Uni vënderdi ntan i mënsc de lugio y agost, for dala 17:00 nchin la 18:00 iel da audì te Val te Sëlva i sunadëures di corni da mont de Gherdëina, che lascia audì si biei sonns.

Teater
05.07.
Romeo e Giulietta a teater
En domenia ai 5 de messèl da les 18:00 e da les 21:00 al PalaDolomites de Ciampestrin vegn portà dant l spetacol »Romeo e Giulietta« con i joegn de la Scola Ladina de Fascia e la Sociazion Antermoia, regia de Michela Marangoni. Ge vel prenotèr i posć al nr 392 2623594 o associazioneantermoia@gmail.com.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 04.07. dala 8:00 daduman nchin dala 8:00 daduman n lunesc ai 06.07. ie l dutor Pablo Policastro che fej servisc tl ambulatuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 4 y 5 de messé, ti comuns de La Val, Corvara y Badia é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 3803161999. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 03.07. nchin n vënderdi ai 10.07. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (Turnus: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 de messé dales 19:00 al vëndres ai 10 de messé ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Chino

Atualmenter
Chino de Tieser
L Chino de Tieser à endò avert si ujes col nef impiant audio Dolby Sourround 7.1 Insnet, vender ai 3 de messèl da les 21:15 se pel veder »Bohemian Rhapsody«; en sabeda ai 4 e en domenia ai 5 da les 17:15 »Il richiamo della foresta« e da les 21:15 »The Grudge«. En mercol ai 8 da les 20.30 l'é la scontrèda coi apicoltores e en jebia ai 9 e en vender ai 10 da les 21.15 »Parasite«. Ai 10 e ai 11 da les 17.15 sarà enveze »Trolls World Tour«.
04.07.
Autochino sun la plaza dai auti Setil
Giaurì la plaza via n Sureghes (Urtijëi) vëniel dala 20:00. Dala 20:30 sona »The Pëufla«. Dala 21:30 scumëncia l film »Tanz der Vampire« de Roman Polanski (1967), 108 menuc, film uriginel per nglëisc cun sotituli per talian. La zedules ie da apusté danora pra la Lia dl Turism de Urtijëi sot a www.dolomitale.com/de/tickets.

Concursc

Nchin ai 15.07.
4° Simposium nternaziunel de scultura tl lën
Per chësta edizion dl simpo­sium de ziplé à la Lia Mostra d'Ert/Circolo de Urtijëi cris ora l titul »Zipla... na lerch«. Per dé ite si prupostes possa i artisć se ciarië ju regulamënt y formuleres sun www.circolozipla.org. I artisć crisc ora puderà realisé si opra d'ert ala fin d'agost sun Ciampinëi.

Sport

13. – 17.07.
»Alperia Junior Camp« a La Val
L'Uniun Sport Amatoriala La Val organisëia en cola­boraziun cun le F.C. Südtirol le »Alperia Junior Camp«, por mituns y mitans dai 8 ai 16 agn, che á vëia da imparé da soghé al palé. Le camp é dai 13 ai 17 de messé. Iscriziuns sot a www.fc-suedtirol.com/camp, infos sot a www.uslaval.it o pro Alex Elzenbaumer (e.alex@rolmail.net – 338 6088442).

Temp Lede

06.07.
Marcià dla segra a Urtijëi
Coche da tradizion vëniel tenì l lunesc do la segra dl luech l gran marcià tl raion da jì a pe de Urtijëi.
06.07.
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« vëgn indó metü da jí, dai 6 de messé inant, te deplü posć dl'Alta Badia. Fora por l'isté sarál deplü apun­tamënc cun terapia te bosch, curs de suraviënza, meditaziun alaleria, yoga por mituns y adulc, QiGong y aromaterapia. Le program cuvn dötes les informaziuns ciafon sön la plata internet www.altabadia balance.com
07.07.
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì a pe iel da chëst'ena inant, uni merdi sëira dala 19:00 inant, inò l marcià di paures y di artejans che pieta si prudoc zidlei o fac nstësc. L sarà nce prejentazions dl artejanat tradiziunel de Südtirol.
09.07.
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
Uni vënderdi sëira dala 20:30 tl raion da jì a pe de S. Cristina dan l hotel Post, saràl ntan dut l instà Mago Brayan che cun si juesc y striunëc ncanterà pitli y granc. Sce l ëssa da pluvëi ne vëniel nia fat chësta manifestazion.
09.07.
Domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisdé d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le »Spieleverein Dinx«. An s'incunta en jöbia ai 9 de messé dales 15:30 ales 17:30, te biblioteca a La Ila. Na bela ocajiun por imparé jüc nüs, che an pó ince se impresté fora.

Sozial

Atualmënter
Proes dl sanch te Gherdëina
Da moinlà iel da apusté danora n terminn per fé la proes dl sanch, chësc acioche n ne ebe nia drë de aspité tan giut y per schivé che l se abine truepa jënt tla sales da aspité. Per proes dl sanch tla sënta dl Servisc Saniter a Urtijëi pòssen apusté n terminn cherdan su l 0471 435840 da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00-12:30.
Nuvëmber
Abineda de vedl guant desdita
La Caritas fej a l savëi che per rejons de urganisazion melsegures pervia dl corona­virus ne n'uniràl chëst ann de nuvëmber, do 44 ani, nia a s'l dé la abineda de vedl guant ti luesc de Südtirol.

Galaria retrac