Manifestazions atuales

Data

14 de agost 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 14 de agost
Temp Lede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l'edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, Shinrin Yoku, y impulsc por suravire tles munts te vigni situaziun. Le program ciafon sön www.altabadiabalance.com
Uni merdi
Artejanat y guant dala gherdëina
Tl zënter de Urtijëi iel uni merdi de agost da sëira dala 21:00 inant da pudëi udëi la tradizion dl artejanat tradi­ziunel danter ziplé, turnadëcia y guant dala gherdëina.
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì a pe iel uni merdi sëira dala 19:00 inant l marcià di paures y di artejans che pieta si prudoc zidlei o fac nstësc. L sarà nce prejentazions dl arte­janat tradiziunel de Südtirol. N prëia bel de tò i mascheroc y de sté de zes.
Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
Vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt. N se urta dala 9:00 tl Museum per stlù ju dala 13:00 sa Sacun. Da se nuté su nchin al di dant tla Lies dl Turism de Gherdëina o tl Museum: 0471 797554, info@museum gherdeina.it. Nce n auter di y da n'autra ëura sce l ie almanco 6 scric ite.
Uni mierculdi
Pitl marcià de prudoc tipics a Urtijëi
A Urtijëi sun la Pitla Plaza de S. Antone vëniel metù a jì uni mierculdi nchin ala fin de agost dala 16:00 nchin la 20:00 n pitl marcià cun prudoc dl raion. Na parti­cularità de chësc marcià ie che i stonc vën njeniei ite sun auti Haflinger Steyr-Puch.
Uni mierculdi
Marcià tradiziunel te Sëlva
Sun Plaza Nives te Sëlva iel uni mierculdi dala 15:00 nchin la 19:00 n pitl marcià cun prudoc tipics.
Uni mierculdi
Mulins da Bula y verzon dala rojules
Dala 14:00 se ancónten sa Mesavia sa Bula per jì pona a ti cialé ai mulins pra l ruf da Bula, ulache l unirà fat na pitla desmustrazion. Dopro jiràn mo a ti cialé al bel verzon dala mile rojules sal Uhrerhof. L ie da se lascé nuté su nchin la 18:00 dl di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600.
Uni juebia
Jì a ti cialé ai tieres salveresc
N se urta dala 6:00 te Val per jì cun l ciaciadëur Roman a usservé i tieres tl parch naturel Puez-Odles. La jita dura nchin la 11:00. Da se scrì ite iel nchin la 18:00 dl di dant tla Lia dl Turism de Sëlva, tel. 0471 777999.
Uni juebia
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
Uni juebia dala 20:30 tl raion da jì a pe de S. Cristina dan l hotel Post, saràl ntan dut l instà Mago Bryan, che, cun si juesc y striunëc, ncanterà pitli y granc. Sce l ëssa da pluëi ne vëniel nia fat chësta manifestazion.
Uni vënderdi
Aperitif a Urtijëi
Uni vënderdi dala 18:00 nchin la 20:30 tla ustaries dl zënter de Urtijëi uniràl pità de bon aperitifs pra de bela mujiga dal vif.
Uni vënderdi
Shopping da sëira
De vënderdi sëira ie la butëighes tl zënter de Urtijëi y de Sëlva daviertes nce dala 21:00 nchin la 22:30.
14.08.
Film tla Val dl'Ert
Incö vëndres ai 14 d'agost dales 21:00 vëgnel mostré tla Val dl'Ert le firm »Antropocene – L'epoca umana«.
15.08.
Bricolage cun materiai naturei
Dala 14:00 inant sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi. N ranger espert dl Parch Naturel Puez-Odles ti mustr­erà ai mutons y ala mutans co pastelné cun materiai naturei che n abina tl bosch.
16.08.
Festa di dragons
Dala 14.00 nchin la 17:00 puderà mutons y mutans pastelné dragons y pona i lascé julé sun l pra de Chemun te Sëlva.
16.08.
De dl Movimënt
En domënia ai 16 d'agost dales 10:30 ales 15:00 él tl parch »Movimënt« sön Piz La Ila n de por les families cun de vigni sort de animaziun, jüc y sport. L'iniziativa vëgn abelida cun musiga dal vi.
16.08.
San Ciascian: desmostraziun cun i cians da socurs
En domënia ai 16 d'agost dales 10:30 ales 12:00 él tl parch »Movimënt« sön Piz Sorega na desmostraziun cun i cians da socurs, adöm cun la federaziun dl Südtirol.
17.08.
»Shopping nights« a Corvara
En lönesc ai 17 d'agost é les botëghes tl zënter da Corvara davertes ince da sëra, dales 20:30 ales 22:30.
17.08.
Sonns tla natöra
I amanc dla natöra y dl relassamënt é inviá ala leziun »Sonns tla natöra«, en lönesc ai 17 d'agost a Badia, söinsom l'implant »La Crusc 1«. L'incuntada de meditaziun y relassamënt, acompagnada dal sonn dl gong, mët man dales 11:00. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
18., 20. y 21.08.
»Nos Ladins«
Chisc dis él trëi apuntamënc cun l'iniziativa »Nos Ladins«. Ai 18 d'agost pón jí a ti ciaré al lové dl sorëdl cun le mënacrëp Manuel Agreiter, ai 20 d'agost pón imparé da cujiné spëisa ladina cun Anna Maria Vallazza, ai 21 d'agost pón imparé da conësce le laur da paur söl lüch, adöm cun Ossi y Robert. Informaziuns y iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
18.08.
La Val: sëra cun i stödafüch
En mertesc ai 18 d'agost dales 21:15 él a La Val na sëra cun i stödafüch, olache pici y gragn á la poscibilité da cuché ite tl monn di stödafüch, direta­mënter pro magazin.
19.08.
Nëif a Santa Cristina
Tl Zënter Iman iel dala 21:00 nchin la 22:00 da pudëi jughé y sbriscé sun la nëif cun la Scola de Schi dl luech.
19.08.
San Ciascian: liber por mituns
En mercui ai 19 d'agost dales 17:00 él tl zënter da San Ciascian la presentaziun dl liber por mituns »Yayoi Kusama«, da pert dl autur Fausto Gilberti. Dedó pó i mituns tó pert a n laboratore creatif.
20.08.
La Ila: cercia de bira
En jöbia ai 20 d'agost dales 17:00 él tla curt dl Ciastel Colz a La Ila na cercia de bira, cun la biraria »Monpiër« de Gherdëna. Al é da s'anunzié ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
20.08.
Domisdé tla natöra
Les mitans y i mituns da 6 a 12 agn é düc inviá a n domisdé por descurí la natöra, en jöbia ai 20 d'agost. An s'incunta dales 3 domisdé tl pinëi a Corvara. I verdaparch ti mostrará ai mëndri de vigni sort de tiers, plantes y lëgns. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
20.08.
San Ciascian: »Les liëndes di crëps stlauris«
Chësc é le titul de na serada dedicada ales liëndes che vëgn tignida da Simon Kostner, acompagné dai orghi da man de Ermes Costa. An s'incunta en jöbia ai 20 d'agost dales 21:15, tl zënter dl paisc da San Ciascian.
21.08.
San Ciascian: vins alaleria
En vëndres ai 21 d'agost dales 14:30 vëgnel pité ti prá sura le hotel »Gran Ancëi« a San Ciascian na cercia de vins de Südtirol, cun n sommelier. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
21.08.
Cujiné te ütia
En vëndres ai 21 d'agost dales 15:00 pón imparé da fá tutres da spinot y da ciote, pro la ütia de Bioch. Infos y preno­taziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.

Mostres y Ert
Atualmenter
ArtèDonna
Fin ai 31 de aost aló da la Ciasa de Nosha Jent sa Meida a Poza l'é avert la mostra de la artistes de Fascia e Fiem »ArtèDonna« con orarie 16:00-18:30 e 20:30-22:00 per endrez de la sociazion »La voce delle donne«.
Atualmenter
Mostra »Fake!«
Fin ai 20 de aost, vigni dì fora che la sabeda, se pel veder la mostra »Fake!« su la gaboles de la vista, endrezèda dal grop Level Up en colaborazion con INOUT e la Scola ladina de Fascia, aló da la populères Jan Batista Massar a Vich. La mostra é averta da les 16:00 fin les 19:00 e da les 20:30 fin les 22:30.
Atualmenter
Mostra La Gran Vera te Navalge
La mostra de la Gran Vera ja Moena al teater Navalge la é averta fin ai 13 de setember dal mèrtesc a la domenia da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00. Vijites vidèdes con prenotazion de obligh al 346 2415776.
Atualmenter
Musega da Vich
La mostra sui 200 egn de la Musega da Vich aló da la Ciasa Marmolada a Vich la é averta fin ai 8 de setember vigni dì con orarie da les 21:00 a les 22:30.
Atualmenter
Mostres al Museo d'èrt contemporana
A Ciavaleis al Museo d'èrt contemporana l'é fora la mostres »NonèSOLOonline« sul percors virtual de 12 artisć, anter chisc l fascian Matthias Sieff, e »Paesaggi« de Sergio Camin. L'esposizion restarà fora fin ai 6 de setember, dal mèrtesc a la sabeda da les 15:30 a les 19:00.
Atualmenter
Mostres de l'Operazione Mato Grosso
Fin ai 16 de aost a Pardac te Via Garibaldi 1, vejin al piaz de gejia, mostra »Nella carità la lana si fa arte« operes fates a maia, recam e tessidura. Dai 17 fin ai 30 de aost »Mostra di Arredi e Artigianato dalle Ande«, da poder veder vender, sabeda e domenia 10:00–12:30, 17:00 – 19:00 e 20:30 – 22:30; dal lunesc a la jebia 17:00 19:00 e 20:30–22:30.
Atualmenter
Mostres de l'Operazione Mato Grosso
A Pardac te Via Garibaldi 1, vejin al piaz de gejia, va inant fin ai 16 de aost la mostra »Nella carità la lana si fa arte«, lurieres de maia, recam e tessidura e dai 17 ai 30 sarà da veder »Mostra di Arredi e Artigianato dalle Ande«. L'é avert duc i dis con orarie 17:00–19:00 e 20:30–22:30 e de vender, sabeda e domenia ence 10:00–12:30.
Atualmënter
Scumenciamënt dl'astrazion te Südtirol
Tla galaria Vijion a Puntives iel da udëi opres de Oswald Oberhuber, Peter Fellin, Hans Ebensperger, Michael Höllrigl, Josef Kostner, Bruno Vallazza y Luis Piazza – piunieres che à sapù da se giaurì al mond dl'ert astrata. La mostra resta davierta nchin ai 28.08., lu-sa 16:00–19:00 o cherdan su l 338 2098697.
Atualmënter
Robert Bosisio tl Tublà da Nives
La mostra »Inneres/Äusseres« de Robert Bosisio tl Tublà da Nives te Sëlva ie davierta nchin ai 30.08. uni di dala 16:00-19:00. De dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce 20:30-22.00.
Atualmenter
Vijites a la sezion del Segat
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Segat, aló da la Sia de la Frazion de Poza sa Meida, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 4 de setember vigni vender da les 11:30 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmënter
»L'Alcôve« de Sophie Eymond
Tla sënta dla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi iel da pudëi udëi la mostra dl'artista franzëusa nchin ai 31.08., uni di 16:00-19:00 y 20:00-22:00. L'artista prejënta si criazions nueves che conta dla belëza dla vulnerabltà.
Atualmenter
Vijites al Stont de Ciampedel
L Stont de Ciampedel, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia, é avert enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes vigni lunesc da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al 0462 750330 o al 0462 760182.
Autalmënter
Zënza vo ne va nët nia
Mostra de Leonora Prugger, Leander Schwazer, Barbara Tavella y Tobias Tavella tla »Stadtgalerie« de Persenon, Laubes 5. Tla mostra che dura nchin ai 05.09. speri­mentea i artisć cun la sala la sotmetan for inò a mudazions.
Atualmënter
»Furmazions de culëures« de Carlo Mussner
Per »Kunst im Gange« tla cësa de chemun a Laion iel da udëi pitures dl artista de Urtijëi, ulache dantaldut l culëur ie duminant. Ne se lascian nia nfluenzé da tendënzes dl mumënt costruësc Mussner la realtà da nuef, descedan mprescions otiches fines y emotives. La mostra ie da udëi nchin ai 11.09. ntan l'ëures che l Chemun ie daviert.
Atualmënter
»Ponc de ududa« lëures dla 4. tlas dl Lizeum d'Ert
Tl Café Surëdl a Urtijëi, tla streda Roma, iel nchin ai 18.09. da udëi na mostra de lëures di sculeies dla cuarta tlas dla sezion ert figurativa fac ntan chësc ultimo ann de scola. La mostra ie da udëi ntan l orar de giaurida dla ustaria, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
»Cie fossa pa« y la mostra coletiva
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives Sud 8 iel da udëi doi mostres: una ie »Cie fossa pa« de Arnold Holzknecht da Martin y l'autra ie na mostra coletiva cun artisć y artistes da dloncora. Orar: merdi-vënderdi dala 15:00-18:00 nchin ai 30.09..
Atualmënter
Bienela Gherdëina 2020
Tl zënter de Urtijëi danter Sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc, lerch publica tl raion da jì a pe, Hotel Ladinia, chëst ann nce sa Pilat y te Val. La mostra ie da pudëi udëi nchin ai 20 d'utober.
Atualmenter
Vijites al Molin de Pezol
L Molin de Pezol, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strada de Jumela 18 a Pera, é avert enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 16:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Guest Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia de Penìa
La Sia, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strèda de Ciamp Trujan a Penìa, é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes enscin ai 3 de setember vigni jebia da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia, con la neva instalazion multimediala de »la vivana e l cian«, l'é avert enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.00 a les 19.00 tel respet de la desposizions Covid 19. Vigni mèrtesc da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182 al cost de 5 euro e debant con Val di Fassa Card.
Atualmënter
Mostra »Bye bye butterfly«
Tla ciasa dl parch natural a Al Plan él da odëi cina ala fin d'otober la mostra »Bye bye butterfly«, olache an pó imparé deplü sön le monn di paoi. La ciasa é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. De messé y agost éra daverta ince la domënia. Entrada debann
Atualmenter
Vijites a la sezion del Malghier
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Malghier, aló da la Mèlga de Fascia a Pera, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 10:30 al cost de 5 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
19.08.
Evoluzion dla scultura
Dala 20:30. Per la Bienela Gherdëina iel sun Plaza de Dlieja a Urtijëi i artisć Ulrich Meinherz, Kesselhaus Josephsohn y Hermann Josef Runggaldier cun la curadëura Sabine Gamper che conta, per tudësch, dl'evoluzion dla scultura.

TELEVIJION

18.08
Cult rituai da inier y incö: La gola
Da les 20:50 ca. Döt le bun patüc da mangé che an ciafa aldedaincö a desposiziun fej gní la gola. Dantadöt le patüc duc, mo nia ma, descëda te nos sensaziuns che nes porta a tomé tla tentaziun. Plüdadî gnô chësta tentaziun dassënn condanada, tan che al ti é gnü dediché le cuint viz capital, chël dla gola apontin. Program de Daria Valentin, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
19.08
Trail spezial: Mistiers particolars
Da les 20:50 ca. Trasmisciun a cura de Jasmin Ferdigg y Armin Moroder.
20.08
Tassìe: Vindò ogec che tegn ite sìmboi
Da les 20:50 ca. I ogec de la tradizion ladina i é piens de sìmboi che revela cherdenzes e segnificac. Chisc ogec i desmostra l leam fon de la jent ladina con la fe e la religion e i palesa i tassìe de usanzes che rua dal fon de noscia storia e che, a na vida neva, se porta inant amò ades. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

RADIO

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
18.08
Pié ia a scora: chësc ann cun o zënza compagn de banch?
Da les 13:45 – 14:00. Les domandes davertes sön le proscim ann de scora é tröpes. Scolars y families aspeta informaziuns y te chësc program porvunse da capí, tres i stlarimënc dl Ispetur dles scores ladines Albert Videsott, ci che al se müda tl ann de scora 2020/21. Moderaziun: Sara Frenner.
14.08
La lidëza dl'ert astrata
Da les 19:05. Deberieda cun Valentine Kostner, urgani­sadëura de na mostra dedi­cheda al'astrazion de Südtirol, vëniel fat n cheder generel sun l'ert astrata y jit ite sun i pionirs de chësta tendënza artistica sibe a livel mundiel che nce de Südtirol y de Gherdëina. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
15.08
Momënc de vita – intervista a Laura Ciechi
Da les 19:05. Laura Ciechi da Runcadic insëgna bele da tröc agn inca ladin tla scora mesana da Urtijëi, so laur fejera cun pasciun y ara se recorda ince gian de Anda Malia da Cudan, che é stada süa maestra de ladin. Laura nes cunta de so amur por le lingaz y la cultura ladina y ince de süa esperiënza cun la Cor di mituns da Runcadic. N program de Erika Castlunger.
19.08
Raides: St.Magdalena e Rentsch
Da les 19:05. Tel raion apede Busan e te Busan medemo se pel descuerjer ciantons de paìsc desche Rentsch/Rencio con si sègra de Sèn Lorenz o St. Magdalena, si belota gejia da olache ve contaron la storia de Sènta Madalena e si coi che desc l'inom al vin. Program de Claudia Conta e Anna Mazzel.
20.08
I jun a erbes!
Da les 19:05. Anghënc, salbes, sirups y tês é ma na pert di produc che se lascia fá cun les erbes da medejina. Rai Ladinia ves condüj tres na spazirada cun l'esperta Cristina Dapunt, por imparé da reconësce y adoré indortöra erbes y plantes de nosc raiun. Program de Sara Frenner.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Mujiga

Uni vënderdi
Meludies di corni da mont
Uni vënderdi ntan l mëns de agost, for dala 17:00 nchin la 18:00 iel te Val te Sëlva i sunadëures de corni da mont de Gherdëina, che lascia audì si biei sonns.
14.08.
Conzert del Coro Nosc
Insnet, en vender ai 14 de aost da les 21:15 a La Gran Ciasa a Soraga l'é l conzert del Coro Nosc.
15.08.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Dala 17:00 nchin la 18:00 sun Plaza Oswald von Wolkenstein (dan Cësa de Cultura).
15.08.
Corni da mont a Urtijëi
Dala 17:00 nchin la 18:00 iel tl zënter de Urtijëi i sunadëures de corni da mont de Gherdëina, che lascia audì si biei sonns.
15. y 16.08.
Val Badia Jazz Festival
En Santa Maria dal Ciüf ai 15 d'agost dales 11:00 tëgn conzert sön plaza de Comun a Corvara le grup »Savana Funk«. Le medemo grup sona ince ai 16 d'agost dales 13:00 tla Ütia Jimmy sura Ju de Frara. Ai 16.08. dales 21:00 él da aldí tl Hotel Col Alto n conzert cun Anna Carol.
18.08.
Cunzert dl Ensemble »D'Accordo«
Te Dlieja te Sëlva iel dala 21:00 nchin la 23:00 l cunzert »Omaggio a Maria« dl Ensemble »D'Accordo«.
18.08.
Conzert te dlijia da Calfosch
Le grup de stromënc a fle »Unknown Brass Quintett« y le cuartet de ciantarines »De Cater« tëgn conzert en mertesc ai 18 d'agost dales 21:15, te dlijia da Calfosch.
20.08.
Conzert tla natöra cun le duo »Gota«
Le duo »Gota, metü adöm dai fredesc Moling da La Val, tëgn n conzert en jöbia ai 20 d'agost dales 11:00 ales 13:00, ti prá sot les cascades dl Pisciadú.
20.08.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia dala 20:00 tën la Mujiga de Urtijëi si cunzert; pervia dla normes anticorona­virus sarà la Mujiga partida su te trëi grupes, che sunerà te trëi lueges desferëntes tl zënter de Urtijëi: sun Plaza Stetteneck, sun pitla Plaza de S. Antone y dan la Villa Venezia.
20/23.08.
Musega con l Panorama Music
L Panorama Music va inant. En jebia ai 20 de aost da les 11:00 sun Valbona l'é l conzert de musega jazz con Helga Plankensteiner, Michael Lösch e Enrico Tommasini. En domenia ai 23 de aost da les 11:00 sun Ciampac l'é enveze l fascian Stefano Merighi. I conzerc é debant.
23.08.
Cunzert cun Brigitte Canins
Tla pitla Dlieja de Sant Antone a Urtijëi iel dala 11:00 inant n cunzert de mujiga tlassica cun la usc de Brigitte Canins cumpanieda da n tlavier.
23.08.
Cunzert cun »De cater«
Te Dlieja a Santa Cristina iel dala 21:00 nchin la 22:00 l cunzert dla grupa de cianta­rines »De cater«, cun Eva Vinatzer al tlavier y nce la grupa de strumënc a fla »Unknown Brass«.

Chino

14.08
»Antropocene – L'epoca umana« tla Val d'Ert
Incö, vëndres ai 14 d'agost 2020, dales 21:00, vëgnel proieté tla Val d'Ert a San Martin de Tor le film de Jennifer Baichwal, tl lingaz talian.
15.08. y 22.08.
Dolomitale Autochino
Ai 15.08. »Flashdance«, 1983, 95', mujighes de Giorgio Moroder, talian cun sottituli per tudësch. Ai 22.08. Joker, 2019, 123', talian. Dala 21:30 sun plaza dai auti »Setil« a Urtijëi. I auti vën lascei ite dala 21:00 inant. Chertes: www.dolomitale.com/de/tickets o tla Lia dl Turism de Urtijëi.
Atualmënter
Chino dla Bienela Gherdëina
Tl vedl Hotel Ladinia uni di 10:00-12:30 y 15:00-19:30. Ntreda liedia. D'uni sort de films da 7' nchin 139'. Leprò dala 20:30 ai 14.08. »Brutti, sporchi e cattivi« de Scola, 1978, 116', y ai 21.08 »Uccellacci e uccellini« de Pasolini, 1966, 88'.
Atualmenter
Chino de Cianacei
Anché, en vender ai 14 de aost, doman, sabeda ai 15 e en domenia ai 16 da les 17:00 se pel veder »Trolls 2« e da les 21:15 l'é »High life« , en mèrtesc ai 18 da les 21:15 vegn dat »They shall not grow old«, en mercol ai 19 da les 21:15 »Il richiamo della foresta« e en jebia ai 20 da les 21:15 »Gli anni più belli«.
Atualmenter
Chino de Tieser
Anché, vender ai 14 de aost da les 17:15 vegn dat »Trolls 2« e da les 21:15 »Gli anni più belli«, en sabeda ai 15 da les 17:15 »Sonic« e da les 21:15 »Odio l'estate«, en domenia ai 16 da les 17:15 »Sonic« e da les 21:15 »Gli anni più belli«, en lunesc ai 16 da les 21:15 l'é »Il re di Staten Island« e en mertèsc ai 18 da les 21:15 »Judy«. En mercol ai 19, en jebia ai 20 e en vender ai 21 da les 17:15 l'é »Onward«, en jebia da les 21:15 »Parasite« e en vender sera »Cena con delitto«.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.08. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de n lunesc ai 17.08. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema lunch dai 14 y 16 de agost, ti comuns de La Val, Corvara y Badia é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.08. nchin a n vënderdi ai 21.08., ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00)..
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 14 de agost dales 19:00 al vëndres ai 21 de agost ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Avisc

15.08.
Festa di Omegn da Mont
La zelebrazion é a Ciampedel ai 15 de aost aló da la palestra de rampinèda ADEL (se l'é burt temp te pavion Ischia). Program: 8:45 salut del president di Ciamorces Bruno Pederiva e etres raprejentanc, 9:00 Sènta Messa con l'Arzipiscop Emerit Luigi Bressan e dò zerimonia comemorativa con deposizion de la corona de orèr.
17.08.
Scontrèdes coi sportives a Poza
En lunesc ai 17 de aost da les 21:15 a Poza te tendon apun­tament de la scontrèdes coi sportives endrezèdes dal Comitat Enjoy Poza con Virna Pierobon. L giornalist Lorenzo Fabiano del Corriere della Sera rejona de »Il duello. Moser contro Fignon, na endesfida da lejenda«.
18/21.08.
Ispirazions d'istà
Per la rassegna cultural-religiousa »Ispirazions d'istà« en mèrtesc ai 18 de aost da les 21:00 te piaz de Ciampedel l'é l'enconter con Giovanni Grasso diretor de l'Ofize stampa del President Mattarella e en vender ai 21 da les 21:15 a La Gran Ciasa a Soraga l'é la giornalista Costanza Miriano.
21.08.
Scontrèdes de la biblioteca
Te la rassegna da d'istà endrezèda da la biblioteca de Cianacei en vender ai 21 de aost da les 21:00 te sala de Consei de Comun scontrèda con la giornalista Margherita Detomas che prejenta so liber »Città invisibili«.
Atualmënter
L Museum Gherdëina inò daviert
L Museum ie daviert al publich, sambën tl respet de duta la normes de segurëza. Ntan dut l mëns de agost iel daviert da lunesc nchin vënderdi, 10:00-13:00 y 14:00-18:00. N possa nce resservé danora na vijita ora dl orar reguler. Nce grupes ie priedes bel de apusté danora cherdan su l 0471 797554.
Atualmënter
Consulënza por jogn y geniturs resta ativa
Le sorvisc de consulënza por jogn y geniturs, por chestiuns che reverda la jonëza, l'educa­ziun y düc i temesc coliá, é atif. Al é la poscibilité de ciafé consulënza tres telefon o sön apuntamënt. Te trami i caji pon tó sö contat cun Barbara al 342 8410721 o scrí a barbara @jogn.org
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
Oraries biblioteca de Sèn Jan
La strutura é averta dal lunesc al vender con orarie 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00. No ge vel più tor apuntament per l'emprest ma l'é conseà la prenotazion al nr 0462 763062 o per mail senjandifassa@biblio.infotn.it. Se pel ite demò de doi a l'outa, no se pel tocèr libres e coroneles e se fermèr per lejer.

Leteratura

14.08
Incuntades de »Un libro, un rifugio«
Tl'Alta Badia él les incuntades leterares cun auturs taliagn. Incö ai 14.08.: »Quando c'è la salute. Storie vere o supp­oste: curiosità, miti e dicerie della medicina« de Michele Mirabella y Sandro Settimj a La Ila; ai 17.08. »All'inferno e ritorno ovvero un anno vissuto pericolosa­mente« de Carlo Cottarelli a Corvara, ai 21.08.: »Il lavoro dello spirito« de Massimo Cacciari a La Ila. Dagnora dales 17:3
22.08.
A Tlüses: Leteratöra tla Tlüsa
Dai 22 d'agost ai 24 de setëmber él a Tlüses l'iniziativa leterara »Literatur te TLUSEL in der KLAUSE in CLAUSURA«, organisada en gaujiun di 40 agn dla Lia di Auturs de Südtirol. Auturs liará fora de sües operes y dedó vëgnel pité na cercia de vins. Le pröm apuntamënt é en sabeda ai 22 d'agost dales 17:00 sön le Paterhügel (da bur' tëmp tl Dürersaal), olache Josef Oberhollenzer li fora de »Sülzrather«. Moderaziun: Nina Schröder. Dedó cercia de vins cun la Eisacktaler Kellerei.

Segres y Festes

15.08.
San Martin: festa alternativa
Ai 15 d'agost gnôl dagnora organisé a San Martin na festa alaleria. Iniann cun la situaziun án ponsé a n'alter­nativa. I Stödafüch da San Martin píta en chël de dales 10:00 ales 20:00 galüc y tutres da se tó para. Döt vëgn arjigné pro paiun de paisc. Al vëgn perié da comané la spëisa danfora: la marëna anter les 10:00 y la cëna anter les 16:00, al numer 377 3946679 o diretamënter söl post.

Iadi y Jites

Atualmënter
Vijites tl Museum Ladin
Vigni mercui y vëndres dales 15:00 ales 16:00 vëgnel pité vijites acompagnades tl Museum Ladin a San Martin, vigni mertesc (por gragn) y jöbia (por families y mituns) dales 10:30 ales 11:15 y dales 11:30 ales 12:15 vëgnel pité vijites tl Museum Ladin Ursus ladinicus. Les vijites é laite tl prisc d'entrada. Tó pert pó al plü 10 porsones.
Atualmënter
Sö dal ander de Conturines
Le Museum Ladin deboriada cun l'Ofize Natöra organisëia vigni secunda jöbia, dai 9 de messé ai 17 de setëmber, na escrujiun sö dal anter de Conturines, olache al é gnü ciafé i osc dla laurs. An pëia ia dales 8:30 pro la Capanna Alpina y an röia zoruch iló incër les 16:00. Al é na escrujiun impegnativa, por chëra che al é da s'anunzié ti ofizi turistics dla Val Badia.
Vigni mercui
Spazierada tla Val di Morins
Le Museum Ladin mët da jí d'isté vigni mercui na escurjiun acompagnada tla Val di Morins a Lungiarü. An s'incunta dales 9:30 sön plaza de dlijia a Lungiarü, la spazierada döra cina misdé y dedó él en colaboraziun cun la Cooperativa Turistica Al Plan/San Martin na vijita sön le Lüch de Oriana. Cost: 5€, prenotaziuns tl Museum Ladin al 0474 524020 o ti ofizi turistics dla Val Badia.

Cursc

Uni lunesc
Curs tecnich de roda da mont
Mparé co se astilé te cërta situazion, a furné juvier, suvier, te raides, a dsaré y jì sëura rëms via. N scumëncia tl skillpark per jì pona sun troies y percursc. Metù a jì da Val Gardena Active uni lunesc dala 9:30-12:30 te Sëlva, cun almanco 2 y al plu 8 partezipanc. Per nfurma­zions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
Uni mierculdi
Pitl curs de jì a crëp te Val
Uni mierculdi vëniel tenì n curs de n doi ëura per purvé a jì a crëp cun n mëinacrëp. L curs vën pità tres Val Gardena Active y ie dala 13:00-15:00, o dala 15:00-17:00 o dala 17:00-19:00, cun almanco 2 y al plu 6 parte­zipanc. Per nfurmazions y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
17.-21.08.
Curs de jadiné y balé cun devertimënt
L Eisclub Gherdëina mët a jì mo n'ena de sport y dever­timënt per mutons/mutans danter 5 y 10 ani, cun lezions de jadiné, bal y ginastica, che fej bon per la cuordinazion, balanz y flescibltà y dl corp. L curs ie dala 14:30 nchin la 18:30. Per se scrì ite: 333 6048898 (domesdì o da sëira).

Sozial

Atualmënter
Detlarazion dla chëutes nchin de setëmber
L tiermul per dé ju chësta detlarazion ie unì spënt nchin ai 30.09.. Per mëter ju la detlarazion dla chëutes (Mod. 730/2019 o Mod. davani 19) ie l ufize dl KVW/ACLI cumpetënt per la chëutes gën a despusizion. N prëia bel de fé ora n di per telefonn (Urtijëi 0471 941704) o online sot a www.mycaf.eu.
Atualmënter
Cuntribut per la pension per i ani che n à secudì zachei
La Region Trentin-Südtirol dà n cuntribut per curì, per fins dla pension, l tëmp che n ie stac a cësa ajache n ova zechei da secudì o nce pra i mutons che ie mo pitli. Per l tëmp che reverda l 2019 iel da fé la dumanda nchin ai 31.10.2020 pra l KVW-ACLI.
Atualmënter
Raiun soziosanitar a Picolin
L'ofize dla repartiziun prestaziuns é davert lönesc, mercui y vëndres dales 9:30 ales 12:45.

Galaria retrac