Manifestazions atuales

Data

18 de setember 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 27 de setember
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.09. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de n lunesc ai 21.09. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 19 y 20 de setëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.Apoteca Gherdëina

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.09. nchin n vënderdi ai 25.09. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 25 de setëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Sport
18.-27.09.
Hockey dl HC Gherdëina
Per se njenië ca al campiunat fajerà l HC Gherdëina chësta partides: ncuei vënderdi ai 18.09. la partida de ëuta contra l Puster a Burnech dala 20:00. N mierculdi ai 23.09. dala 20:00 jugherà l HC Gherdëina sun Renon y n dumënia ai 27.09. pona n cësa dala 18:30 for contra l Renon.

Mostres y Ert
Atualmënter
Empatizanc
Tla Stadt Galerie de Persenon iel da udëi la mostra »empa­tizanc« che se taca ite a chëla da dant »zënza vo ne va nët nia« y se dà ju inant cun la dumandes n cont' dl Covid-19 y dla fazion sun nosta sozietà. I artisć che se à dat ju cun chësc argumënt ie Ali Paloma, Nicoló Degiorgis, Ingrid Hora, Manuela Kerer, Leonora Prugger, Leander Schwazer, Berty Skuber, Barbara Tavella, Tobias Tavella. La mostra ie da udëi nchin ai 6.11.
Atualmënter
»Furmazions de culëures« de Carlo Mussner
Per »Kunst im Gange« tla cësa de chemun a Laion iel da udëi pitures dl artista de Urtijëi, ulache l culëur ie duminant. Ne se lascian nia nfluenzé da tendënzes dl mumënt costru­ësc Mussner la realtà da nuef, descedan mprescions otiches fines y emotives. Da udëi nchin ai 11.09. ntan l'ëures che l Chemun ie daviert.
Atualmënter
»Stramuda« te Tublà da Nives
Te Sëlva ie la mostra de Flavio Senoner y Matthäus Kostner davierta nchin ai 27.09., da merdi nchin dumënia dala 16:00-19:00, de juebia nce dala 20:00-22:00. Senoner se dà ju cun la criazion de cumposizions tridimensciu­neles ntant che Kostner mët adum mprescions de viages nce mé te una na fotografia sëula.
Atualmënter
»Cie fossa pa« y la mostra coletiva
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives Sud 8 iel da udëi nchin ai 30.09. doi mostres: una ie »Cie fossa pa« de Arnold Holzknecht da Martin y l'autra ie na mostra coletiva cun artisć y artistes da tlo y da oradecà. Orar: merdi nchin vënderdi 15:00-18:00.
Atualmënter
Bienela Gherdëina 2020
Tl zënter de Urtijëi danter la sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc, lerch publica tl raion da jì a pe, Hotel Ladinia, y chëst ann nce sa Pilat y te Val. La mostra ie da udëi nchin ai 20 de utober.
Atualmënter
Mostra »Bye bye butterfly«
Tla ciasa dl parch natural a Al Plan él da odëi cina ala fin d'otober la mostra »Bye bye butterfly«, olache an pó imparé deplü sön le monn di paoi. La ciasa é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. De messé y agost éra daverta ince la domënia. Entrada debann.
Atualmënter
Lois Anvidalfarei tl Ciastel da Pergine
La gran mostra personala dl artist da Ciaminades de Badia sot al moto »Viandanc« vá inant cina ai 31 d'otober 2020.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan, con la neva instalazion multimediala de »la vivana e l cian«, resta avert enscin ai 11 de otober con l'orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15.00 a les 19.00, tel respet de la desposizions Covid 19. Per info chiamèr l numer 0462 760182.
19.09.
»Ravises«
Per i 100 ani dl Circolo–Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone, vëniel metù a jì na mostra de lëures storics ora dl archif dl Circolo, opres che reprejentea la storia de chësta Lia. La giaurida sarà duman sada dala 18:00 y la resterà davierta nchin ai 4 de utober uni di dala 10:00-12:00 y 17:00-19:00. De lunesc iela stluta.

Sozial

Atualmënter
Detlarazion dla chëutes
L terminn per mëter ju l Mod. 730 ie unì spënt nchin ala fin de setëmber. L model »Einkommen« davani (ex Unico) possa mo unì dat ju nchin ai 30.11. Pudëis fé ora n terminn dal KVW scrijan a www.mycaf.eu o cherdan su l numer de tel. 0471 941704.
Atualmënter
EEVE per i scioldi per la familia y i scioldi dal Lond
Da setëmber inant pòssen inò fé dumanda per l cuntribut per families y i scioldi da pert dla Provinzia y tlo adròven la detlarazion EEVE (detla­razion unitera de davani y avëi). L vën tëut ca l davani dl 2019 y la situazion dl avëi ai 31.12.2019. Per mëter ju la EEVE pòssen se lascé judé dal KVW. Termin sot a www.mycaf.eu o tel. 0471 941704.

Temp Lede

Atualmënter
Saus dl altonn
Cina ai 27 de setëmber vëgnel tigní l'iniziativa Saus dl altonn, tratan chëra che al vëgn pité sön deplü üties derzades liades a n produt dl post, che vëgn presenté te deplü ocajiuns. Implü él ince d'atres ativités tl program: ai 23/09 pon tó pert a n workshop de fotografia cun Camilla Pizzini dales 15:30 sön Armentara, ai 24/09 él preodü na escurjiun liada al monn dles és sön Piz Sorega dales 9:30, y ai 25/09 pón descurí co arjigné ca n gosté sann a San Ciascian dales 10:00. Prenotaziuns ti ufizi turistics dl'Alta Badia.
20.09.
Sun Jëuf de Frea a mëssa
N dumënia ai 20 de setëmber dala 11:30, tla capela sun Jëuf de Frea, saràl coche uni ann la mëssa di Alpini. Per chëi che uel jì su a pe, se ancónten dala 9:30 dan l Hotel Alpino te Plan per jì su deberieda.
20.09.
»Nos Ladins«
L'iniziativa Nos Ladins, tres chëra che an á la poscibilité da conësce le monn ladin adöm a n personaje dl post, se stlüj jö cun l'ultim apun­tamënt ai 20 de setëmber. Adöm a Matteo Piccolruaz podaran vire l'esperiënza da gní de munt cun i tiers da S. Ciascian cina Badia dales 12:00. Iscriziuns te un di ufizi turistics dl'Alta Badia.

Teater

19.09.
»Stendap« per Bambi
En sabeda ai 19 de setember da les 20:30 aló dal pavion de la manifestazions de Poza vegn portà dant l spetacol de cabaret »Stendap-Stand Up« con Mario Cagol en cola­borazion con sociazion Bambi e l Comun de Sèn Jan. Entrèda con oferta ledia.
25.09. – 10.10.
L'Èlber conta / Le lëgn cunta
Cie sozédel pa canche al s'enconta n è lber fascian y n len badiot do la tempesta Vaia? A chesta domanda ti và do n spetacul teatral sot la regia de Ilaria Chiocchetti, test de Vigilio Iori aldò de na idea de David Dorich, con la partezipazion di atours Simon Kostner, Letizia Pezzei, Manuela Rasom, David Dorich, Ivano Favé y Ismael Pellegrin. Termens de ra­prejentazion: Soraga (Gran Ciasa) 25.09., La Ila (Caisa de Cultura) 26.09., Urtijëi (Cësa di Cungresc) 3.10., Rèba (S?elf dei Congresc) 4.10., Cianacei (Chino Marmolada) 9.10., La Val (Salf dles manifestaziuns) 10.10.2020.Prenotazions y informazions al nr. tel. 347 0907528, per la Val Badia tel. 333 2525740. Entrada debann cun bonaman.

TELEVIJION

22.09
Turism tla Ladinia: Les ëres tles munts
Da les 20:50 ca. Sce an ti ciara ala vita de na mënacrëp, pôn veramënter dí che, ince sce chël dl alpinism é n monn scialdi maschil, sa n'ëra dles munts impó da vire y mostré süa feminilité, da tó ite per­fetamënter so post de uma, fomena, compagna y da vire deplëgn so ester ëra. Ince tles valades ladines ciafun alpi­nistes stersces, n valgönes é stades bones da mëte adöm n bun curriculum che ti á pormetü da gní tutes sö ti grups alpinistics d'elita, grups storics de alpinisc y esploradus y ince di pröms socoridus dles munts. Avisa da chisc él gnü fora tröc mënacrëps, danter chisc ince 4 ëres ladines. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
23.09
L'Istitut Micurá de Rü tl'Accademia della Crusca a Firenze
Da les 20:50 ca. Da passa 40 ani lëura l'Istitut culturel Micurà de Rü per stravardè la rujeneda ladina. Dantaldut cun proiec lessicografichs mpurtanc sciche i vocabulers di idioms gherdëina y badiot tla rujenedes tudësch y talian. Chësc lëur vën nce unerà a livel plu aut, per ejëmpl dala Accademia della Crusca de Firenze, la mascima istituzion linguistica dla Talia. Tlo à l lessicograf Marco Forni y la grupa dl Istitut pudù prejentè si studi sun la rujeneda ladina. Report de na ntraunida speziela. Program de Leo Senoner.
24.09
Euro – trasmisciun d'economia
Da les 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons daverc sun atualità y cultura.Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 a les 14:00.
23.09
Raides e curiositèdes: Bornech
Da les 19:05. Claudia Conta ne mena a descuerjer la zità de Bornech, so ciastel, la stua-ostaria al numer 43 olache troon tropes depenc, recorda­ron ence i Messner mountain museum de Ripa e de Plan de Corones apede a vèlch curiosità su la cortina, la gejia e Michael Pacher. Program de Anna Mazzel.
24.09
Les erbes dles ëres
Da les 19:05. I mai feminins se desfarenziëia da chi di ëi y insciö ciafun ince tla natöra erbes da medejina che dëida tl monü tles chestiuns de sanité dles ëres. Rai Ladinia ves condüj tres na spazirada cun l'esperta Cristina Dapunt, por imparé da reconësce y adoré indortöra erbes y plantes de nosc raiun. Program de Sara Frenner.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it– Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Leteratura

24.09.
Poetry Slam
Tla cornisc dl festival leterar »Te Clusel« en gaujion di 40 dla Lia Autores Südtirol a Cluses sarál en juebia ai 24 de setember da les 20:30 inant na serada de selezion dl »poetry slam Südtirol« tl local Nachtigall. Infos y preno­tazions: tel. 0472 847424 y por e-mail a info@klausen.ii
07.10.
Josef Oberhollenzer
Presentaziun de so liber nü »Zuber oder Was werden wir uns zu erzählen haben« en mercui ai 7 d'otober 2020 dales 20:00tl UFO a Bornech. Al vá debojëgn la prenotaziun: www.ufobruneck.it

Referac

24.09.
Ciaculeda cun i artisć
Per l'ucajion dla Bienela Gherdëina iel n juebia dala 20:30 tla sala Trenker tla Cësa di Cungresc a Urtijëi na ciaculeda (tla rujeneda tudëscia) cun l artista Paloma Varga Weisz y la curadëura Karin Pernegger, ulache la jirà dla evoluzion dla scultura. La ntreda ie debant.

Chino

Atualmenter
Chino de Cianacei
Anché, vender ai 18 de setember, da les 17:00 vegn moscià »Dreambuilders–La fabbrica dei sogni« e da les 21:15 »Una sirena a Parigi«. Doman, en sabeda ai 19, se podarà veder da les 17:00 da nef »Dreambuilders«.
Atualmenter
Chino de Tieser
Doman, sabeda ai 19 de setember, da les 17:00 vegn dat »Tenet« e en domenia da les 17:15 »Onward«. Ti medemi dis da les 21:15 se pel veder »After 2«. Jebia che vegn ai 24 da les 21:15 vegn moscià »Volevo nascondermi«.
22.-27.09.
Terza edizion dl Dolomitale Filmfestival
Tla Cësa de Cultura a Urtijëi saràl n merdi dala 20:00 la inaugurazion cun l film »Pinocchio« te chël che l scultëur de Urtijëi Bruno Walpoth zipla l mut de Gepetto. Ntan duta l'ena saràl da udëi daujin dai films per l cuncors nce d'uni sort de autri films. Chertes danora sot a dolomitale.com.

Publizistica

18.09.
Cunties y poejies de Nadia Rungger
Ncuei dala 20:00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert-Circolo a Urtijëi vëniel prejentà l liber »Das Blatt mit den Lösungen« – La zedula dala soluzions. L ie l prim liber de Nadia Rungger, ulache l vën publicà cin' cunties y poejies che à venciù n pest leterer deberieda cun stories nueves, mo nia publichedes.

Avisc
Atualmënter
Sorvisc de consulënza
Le sorvisc de consulënza por geniturs, jones y jogn, metü a jí dal Sorvisc ai Jogn Val Badia, é da atira indó davert vigni 2. y 4. mercui dl mëis a Picolin, dales 9:30 ales 11:30 y vigni 2. y 4. vëndres tl SaJ.un a La Ila, dales 13:00 ales 15:00. An ne mëss nia s'anunzié, la consulënza é anonima y debann. Al resta la poscibilité da damané do tres telefon o scrí tres Whats­app al 342 8410721.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
19.09.
L Cor di Jëuni chier té
L Cor di Jëuni de Urtijëi à duman sada ai 19.09. la prima proa te calonia autite. Sce te es plu de 14 ani y es legrëza a cianté, posses fé pea y cuntaté Laura (333 7273332) o Tanja (377 9414527).
19.09.
Festa da d'autonn dl VKE desdita
L vën fat a l savëi che la festa da d'autonn, che ie mo laite sun plu programs, àn purtruep messù desdì.
28.09.
Senteda generela dla Lia per Natura y Usanzes
Dala 20:00 tl sotët dla Cësa di Cungresc a Urtijëi. Davia che l muessa unì dat pro mo d'autonn i mudamënc al statut che ie de gran mpurtanza per l daunì dla Lia, fóssel bel a pudëi saludé na bela cumpëida de scric ite. L unirà sambën nce prejentà l'atività fata y cie che n se tol dant per l daunì.
Atualmënter
L ie inò l'ëures de udienza dl KVW a Urtijëi
Tl ufize tla streda Roma a Urtijëi, vis a vis dl chemun, puderàn inò jì per cunsulënzes d'uni sort. Purempò vëniel damandà de se nunzië danora per fé ora n terminn, scrijan na email a patronat@kvw.org o cherdan su l 0471 941704 y dajan sëura inuem, luech de nasciuda y ulache n sta, y numer de telefonn.
30.09.
Incuntada por porsones che ciara do a ciasa porsones vedles y/o amarades:
La Portina por l'assistënza y la cura mët da jí ai 30.09. dales 17:00, te Ciasa de Palsa, na incuntada por porsones che socodësc a ciasa porsones vedles y/o amarades, cun le tema »Ich pflege dich und schau auf mich«. Al gnará fat eserzizi de relassamënt, de piceres meditaziuns y porté dant val' storia dla bona löna. La incuntada vëgn tignida da Margareta Fuchs da Porsenú, Iscriziuns anter i 21.09. al 0474 524513.

Cursc

23.09.
Curs de ginastica
Fit, fun & stretching: alenamënt per dut l corp. L curs cun Karin Moroder, tla palestra Pranives te Sëlva, scumëncia n mierculdi ai 23.09. dala 20:00, dura nchin la 21:00 y jirà inant per 8 iedesc. Iscrizions y nfur­mazions da Olga, tel. 0471 794040. Metù a jì dal KVW Sëlva.
28.09.
Curs de tudësch per chëi che scumëncia
Cun Franziska Gasser, dai 28.09. ai 03.12. for de lunesc 8:30-10:30 y de juebia 8:30-10:00 a Urtijëi tla Cësa de Cultura (cun mascra coche udù dant dala normativa n droa). Priesc: 40 €. Da se scrì ite iel nchin ai 20.09. per e-mail a furmazion.gh@micura.it o per telelefonn 0471 773225 o fonin +39 333 7564531.
29.09.
Curs de tudësch per chëi che sà bele n puech
Cun Franziska Gasser, dai 29.09. ai 03.12. for de merdi 08:30-10:30 y de juebia 10:15-11:45 a Urtijëi tla Cësa de Cultura (cun mascra coche udù dant dala normativa n droa). Priesc: 40 €. Da se scrì ite iel nchin ai 20.09. per e-mail a furmazion.gh@micura.it o per telelefonn 0471 773225 o fonin +39 333 7564531.
05.10. – 28.05.
Curs de tennis cun le Tennisclub Ladinia
A Corvara, 1 iade al'edema cóstel 348,00 euro, 2 iadi al'edema 580,00 euro. Pre­notaziuns anter le 30.09.2020 y infos: atennisclubladinia@rolmail.net
Dal 06.10.
Curs de pilates y crossfit cun Marta Willeit
Vigni mertesc dales 20:00 por 10 iadi te palestra da San Martin de Tor, cost: 65,00 euro + cherta dl'Uniun dl Sport. Infos y iscriziuns al numer tel. 339 738 4558 (Marta), www.ussanmartin.it
Dal 19.10.
Curs de tennis de 10 ores cun le Tennisclub Ladinia
Por mituns y jonins dles scores elementares, mesanes y altes, 2 iadi al'edema, cost: 140,00 euro. A Corvara. Prenotaziuns anter le 30.09.2020 y infos: atennisclubladinia@rolmail.net

Galaria retrac