La situazion dla butëighes

Data

25 de auril 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La situazion sureéla, de chëla che ne se assan de fauré nianca no mei nsemià o nmaginà te l plu bur’ film dla televijion, va śën bele inant da n mëns y mez incà. Sce la families che se sentiva tl’ultima enes sciche dsaredes ite possa bel plan inò cuché da porta ora y se goder l’ansciuda, à i buteghieres puech da rì. Bele ntan la sajon da d’inviern, tl plu bel note, à gran pert dla butëighes messù dsaré y mo ne sàn nia coche la jirà inant. Audion cieche dij i buteghieres tres si presidënt Oliver Stuffer.

»La sajon da d’inviern ie stata, nchin de merz, scialdi bona. Ma chësc ultimo mëns fossa stat mpurtant per vënder ora i prudoc da d’inviern che fova mo da garat. Bel plan ëssen nce bele vendù vel’ pez da d’ansciuda. Chësc ne n’ie nia suzedù, coche duc sà. Y chësc ie l gran problem,« nes conta l presidënt dla Lia di Buteghieres de Urtijëi, Oliver Stuffer: »Nia duc ne l sà, ma la gran pert di articuli che vendon messons apusté feter n ann dant. Ntan l inviern ruva pona bele la roba da d’ansciuda, che uel dì che nosc cumëmbri ova bele d’instà dl 2019 apustà chël che fossa śën da garat te nosta butëighes. Gran pert ons bele te magasin y chël che ne on mo nia giapà ne pudons nianca no dejapusté, sce n possa dì nscila. Chësc ie n gran problem, ajache messon for finanzië dut cant danora y śën, cun la butëighes dsaredes, restons sentei sun la gran pert de nosta culezions, che ie da dedò mé plu da pudëi vënder, sce la buta, a n mënder priesc,« nscila Stuffer, sambën cun referimënt dantaldut ala butëighes dal guant y ciauzei y sport.

»La speranza ne mor nia«
Per Oliver Stuffer y i buteghieres ne n’ie chësta pandemia nia mé n colp finanziel, ma nce soziel: »Viver adum se à mudà, la jënt se à mudà.« Aldò de Stuffer jìssel śën debujën »de na sort de »medejina« contra chësc sceticism, contra la desfidënza, per ti vester a chësta tëma tl daunì, acioche n posse tosc inò ruvé a na vita sciche la cunescian y coche la prijan.«

L articul ntier ie tla edizion stampeda di 24 de auril.

Simon Peter Moroder

FOTO: L presidënt dla Lia di Buteghieres de Urtijëi, Oliver Stuffer.