Veles de Chemun: la candidatures te Gherdëina

Data

14 de agost 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Partic y listes che candidea te Gherdëina per la veles de Chemun. La SVP candidea te dui cater i Chemuns de Gherdëina, te uni luech iel nce listes ziviches. Nia duta la listes ne mët dant n/a candidat/a per la ncëria da ambolt/a.

Nchin a n merdi da marënda de chëst’ena fòvel da dé ju la listes per la veles de Chemun che ie de setëmber.

Sëlva mé un n candidat ambolt

Te Chemun de Sëlva candidéiel doi listes. Una ie la Lista Zivica cun de ndut 20 candidac/tes, cun danca l ambolt atuel Roland Demetz, l’autra ie la SVP, cun de ndut 10 candidac/tes, ma zënza n candidat per la ncëria da ambolt. Massa sterch àn tlo ratà, da pert dla SVP, vester l candidat ambolt Demetz. Nchin ala fin seméiel che la Lista Zivica ëssa nce pudù mëter danora doi candidac ambolt, ma ala fin dla finedes se àn tenì pra un sëul: Roland Demetz.

Santa Cristina: trëi candidac/tes ambolt y doi listes
A Santa Cristina iel doi listes. La SVP à de ndut 11 candidac/tes sun lista, cun a cë Christoph Senoner candidat ambolt. La Lista Zivica cun de ndut 15 candidac/tes, prejënta doi candidates da ambolt, Birgit Klammer y Monika Zelger.

Urtijëi: trëi listes, doi candidac/tes ambolt
A Urtijëi candidéiel trëi listes. La Lega à de ndut 3 candidac zënza n candidat ambolt. La SVP à de ndut 18 candidac/tes, Lara Moroder ie la candidata ambolt. La Lista Unica cun de ndut 27 candidac/tes à danca l ambolt atuel Tobia Moroder che se candidea inò per chësta ncëria.

Ciastel
A Ciastel candidéiel ënghe ladins, ma mé per l Cunsëi de Chemun, nia per la ncëria da ambolt. La SVP à de ndut 25 candidac/tes, cinch ie ladins. Candidat ambolt dla SVP ie Andreas Colli. La Lista Zivica, cun de ndut 8 candidac/tes, ne à degun candidac/tes ladins; per la ncëria da ambolt cuncurea Christoph Senoner, omonim dl candidat de Santa Cristina.

David Lardschneider

FOTO:
Candidac y espunënc dla listes che candideia per l Cunsëi de Chemun te Gherdëina.