Gherdeina

media/k2/galleries/13732/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-13_um_09.10.45.jpg
13 de otober 2020

Jonta Urtijëi: Lista Unica y Lega

N vënderdi ai 16 de utober, dala ot dassëira, fajerà l ambolt Tobia Moroder te Cunsëi la pruposta dla Jonta nueva dl Chemun de Urtijëi cun 5 reprejentanc dla Lista Unica y 1 dla Lega. Chisc i inuemes de chëi che se meterà a desposizion per la Jonta dl Chemun de Urtijëi per i proscimi cin’ ani: Tobia Moroder, Martina Comploi, Rudi Kostner, Claudia Insam, Janpiere Prugger y Stefan Kasslatter. Deplù tla edizion stampeda di 16 de utober. David LardschneiderFoto: L ambolt de Urtijëi Tobia Moroder ...
media/k2/galleries/13722/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_14.06.29.jpg
13 de otober 2020

Festa per Sn. Digan Vijo Pitscheider

Nstadì iel stat la festa per i 50 ani da preve de Sn. Vijo. De lugio fòvela unida spënta, ma śën àn pudù la fé, nce sce nia cun duta la cumenanza, coche n ëssa ulù. Deplù tla edizion stampeda di 9 de utober.FOTO: Sn. Vijo ntan la Santa Mëssa deberieda cun cin’ prevesc de Urtijëi. Da man ciancia: Sn. Reinhard Demetz, l iubilar Sn. Vijo Pitscheider, Sn. Ivo Costanzi, Sn. Edmund Runggaldier, Sn. Hugo Senoner y Sn. Hermann Senoner.
media/k2/galleries/13721/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_14.03.19.jpg
12 de otober 2020

»Butëighes per chëi da oradecà?«

Chësta ie la dumanda che la Lia di Buteghieres de Urtijëi se fej n con’ dl ntervënt che dëssa unì a s’l dé tl raion dl Hotel Ladinia. L Cunsëi dla Lia se damanda che »l vënie tenì cont sun mesura di bujëns di buteghieres da tlo y no de chëi da oradecà!« »Nia contra butëighes nueves, ma...« Da pert di espunënc dla Lia di Buteghieres vëniel dit che »ne son nia contra butëighes nueves, dantaldut de cualità, y mo miec sce l ie patrons de nosc raion, ma for te na cërta mesura. Oradechël ne n’iel ...
media/k2/galleries/13724/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_15.07.51.jpg
11 de otober 2020

Degun pëir n Marcià de Segra Sacun

Usanzes te Gherdëina: n lunesc ai 12 de utober ne n’iel chëst ann nia la festa naziunela de chëi de Gherdëina. Y nscila ne saràl ënghenó la prejënza de jënt da duta la valedes ladines, sciche zacan.»L lunesc do Segra Sacun vëniel mo al didancuei metù a jì l majer marcià dl ann, l Marcià de Segra Sacun: zacan ti cumprova te chësta ucajion i setëures pëires ala rëstles da d’instà. Mo al didancuei ti compra i mutons ala mutans n pëir da n lac, coche sëni de simpatia.« Chësc scrij Erica Senoner y ...
media/k2/galleries/13720/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_13.55.59.jpg
10 de otober 2020

Festa y uneranza per Edwin Demetz

Dan puecia enes à la Grupa de San Vinzënt de Urtijëi ulù ti sentì gra a si cumëmber plu de tëmp che à tëut la dezijion de zapé ora dala lia do na gran atività che ova scumencià tl 1961, dan belau 60 ani.Edwin Demetz ie dessegur na istituzion per chël che à da n fé cun la Lia de San Vinzënt te nosta valeda y per l lauré tl ciamp soziel. Per gaujes de età y sanità àl ulù zapé ora de »si« lia, pra chëla che l ie belau sessant’ani alalongia ativamënter stat leprò, y pra chëla che l ie nce stat ...
media/k2/galleries/13719/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_13.29.19.jpg
09 de otober 2020

N angiul per i angiuli dl spedel

N mierculdi dan otodì iel stat tl spedel a Bulsan na festa, pitla ma scialdi sentida, per ti sëurandé na scultura de ghips, che rafigurea n angiul. L lëur ie unì fat dal artista Paul »Pauli« Moroder de Doss. Na scincunda da pert de Karl »Charly« Comploj y si fëna Sandra. Charly Comploj ie stat trëi enes alalongia n coma tl spedel de Bulsan, pervia dl coronavirus.Trëi enes n coma Per Comploj fòvel de merz y auril stat trëi enes pesoces: »Ne sé plu nët nia di 21 dis che son stat iló, n coma. ...
media/k2/galleries/13696/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-07_um_20.02.32.jpg
07 de otober 2020

Jonta nueva te Sëlva

N mierculdi da sëira iel unì lità la Jonta te Chemun de Sëlva, cun espunënc y espunëntes mé dla Lista Zivica dl ambolt Roland Demetz. Dlongia l ambolt Demetz iel laite Ivo Insam vizeambolt, Christine Senoner y Caroline Runggaldier assessëures. Roland Demetz: »On nce tenì cont che messon repurté l raport danter ëi y ëiles te Jonta aldò dla cumposizion te Cunsëi, ulache l ie 5 ëiles. Rapurtà ala Jonta à l’ëiles nscila la rejon de 1,6 assessëures te Jonta, numer che muessa a de teles, unì auzà ...
media/k2/galleries/13695/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-07_um_16.09.24.jpg
07 de otober 2020

»Per mantenì nosta cultura, tradizions y natura«

N lunesc dl’ena passeda iel stat la senteda generela dla Lia per Natura y Usanzes, na lia che à n’atività drët rica y che se lascia for inò audì pratematiches desferëntes che à da n fé cun duta nosta valeda. Te chësta senteda iel dantaldut unì prejentà l statut nuef y l’atività dl ann passà. Statut nuef Bele da plu ani incà lëura l Stat per mëter n regula duta la lies che fej pert dl terzo setor (nia publich, nia privat, ma per lies che lëura per la jënt, nia per davanië). Nscila iela che duta ...
media/k2/galleries/13677/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-29_um_18.26.33.jpg
06 de otober 2020

Ueia de schi, ueia de turism

D’agost iel unì fat na nrescida online da pert de doi portai web dl’Olanda. Na tueda y nrescida te »mé« un n Stat, ma che mostra mpo su che l ie ueia de schi, ueia de vacanzes da d’inviern: for sce l corona l lascia pro.Tan che duc uel inò jì cun i schi Danter i turisć da d’inviern tradiziunei damandei ora iel belau l 90% che dij che i uel inò fé na vacanza da d’inviern, nscila tla nrescida fata dai 14 nchin ai 21 de agost. Mpo, na gran pert de chëi che uel jì n vacanza uel aspité coche se ...
media/k2/galleries/13673/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-05_um_20.21.02.jpg
05 de otober 2020

Prima senteda per l Cunsëi nuef de Sëlva

L Cunsëi de Chemun nuef de Sëlva à n mierculdì ai 7 de utober dala 17:00 si prima senteda, te Cësa de Chemun te Sëlva. L unirà nce fat la pruposta dla Jonta cun cater cumëmbri/es, duc/dutes dla Lista Zivica, da coche l ie unì dit. La SVP sarà nscila tl’oposizion. Ordenn dl di: 1. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da ambolt y si cunvalida. 2. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da cunselier/a de Chemun y si ...
media/k2/galleries/13669/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-03_um_15.00.59.jpg
04 de otober 2020

La terza edizion dl Dolomitale filmfestival à plajù dassënn

L ie stat n bel nteres de publich pra chësta terza edizion dl Dolomitale filmfestival, i amanc dl chino che ne n’à te nosta valeda nia gran ucajion de ti jì do a si pascion, ie ntan chisc dis unii cuntentei. Per l cuncors iel unì premià l miëur film documenter, cris ora da na iuria de esperc, l miëur film curt ie unì cris ora dal publich.Nce sce l ie unì metù a jì te na forma mpue mëndra, pòssen mpo dì che l Dolomitale filmfestival à abù si bel suzes y se davania for plu y plu la simpatia dl ...
media/k2/galleries/13668/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-03_um_14.56.51.jpg
03 de otober 2020

La mujiga ti dà culëur ala vita

Nce per i Jëuni de Mujiga de Gherdëina ie chëla dal ann passà stata na sajon particulera. A d’ëi, coche a duc i autri, ti à l coronavirus trat sotsëura l program. Ma pur che la situazion ie mo for melsegura, àn mpo ulù cialé inant cun fidanza y à nvià via na sajon cun na bela lingia de cunzerc. Cun duta la melsegurëza che l ie, dantaldut tl ciamp dla manifestazions, y che truep muessa unì lascià vester, fova l pensier di Jëuni de Mujiga de Gherdëina chël de fé mpo inant, de ti pité zeche ala ...
media/k2/galleries/13667/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-02_um_17.48.38.jpg
02 de otober 2020

L ambolt Moroder à jurà

Tla prima senteda dl Cunsëi de Chemun a Urtijëi à l ambolt Tobia Moroder fat si juramënt de lauré tl nteres dl luech y dla cumenanza.N juebia ai 2 d'utober iel te Cësa de Chemun a Urtijëi stat la prima senteda dl Cunsëi nuef, do la veles de dan trëi enes. L ordenn dl di à udù dant l ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria de ambolt y di cunselieres y si cunvalida. Da dedò iel stat l juramënt dl ambolt Tobia Moroder de lauré tl nteres dl luech y dla ...
media/k2/galleries/13655/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-01_um_10.46.17.jpg
01 de otober 2020

La rujeneda pra l retlam dla veles de Chemun

Prejenton na pitla nrescida per cialé coche la ie stata te Gherdëina n con’ dla rujeneda crissa ora per fé l retlam dla veles sun facebook Truep retlam per ladin Sce n ti cëla al cheder generel de chësta pitla nrescida muessen dì che te Gherdëina à i partic y la listes propi fat truep retlam per ladin, ntëur al 51%. Chësc ie n sëni che l ladin ie mo vif te nosta cumenanza! N bel video per ladin, n bel retlam cun na bela scrita y na bela grafica auza l status de nostra rujeneda. Daujin al ladin ...
media/k2/galleries/13643/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-30_um_16.10.53.jpg
30 de setember 2020

Hello Yellow – la banana rëidla

L proiet che vën metù a jì a livel provinziel y che à da n fé cun la bananes, ruva de utober nce a Urtijëi. Te chësta ucajion ulëssen nvië duc per capì plu avisa y giapé truepa nfurmazions n cont de chësta versura ghiela y dëucia danter l auter nce de coche l vën laurà – nia for te na maniera rëidla – tla plantajes dla bananes.L unirà mustrà n pitl film, l sarà mo na mostra cun n quiz da ndeviné y n juech da nriescer nteratif ve purterà plu daujin ala tematica dla banana. Sëuraprò puderàn mo ...
media/k2/galleries/13624/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-29_um_20.28.20.jpg
29 de setember 2020

Sanità psichica: no bazilé a se lascé judé

Tëmes, melsegurëzes y melvester ie roc ite te nosta vita tl tëmp de Covid y post-Covid y se trajerà mo inant per n pez. Na psicologa nes stlarësc ciunes che ie la problematiches che toca dantaldut la pert plu sota dla persona. Psicologhes à bel riesc metù n verdia la jënt per la cunseguënzes dla tëmes y dl destanziamënt soziel, che fova al mumënt la sëula mesura da mëter n droa per schivé che l Covid-19 se slargëssa ora mo deplù. L fova na situazion nueva per duc, che nes à fat sté ert, che ne ...
media/k2/galleries/13621/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-28_um_19.46.00.jpg
28 de setember 2020

Pruposta de Jonta a Santa Cristina

La prima senteda dl Cunsëi de Chemun nuef de Santa Cristina ie n juebia ai 1. de utober dala 18:00. Chësc ie l ordenn dl di:1. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da ambolt y si cunvalida.2. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da cunselier de chemun y si cunvalida.3. Juramënt dl ambolt.4. Prejentazion dla pruposta dl ambolt per mëter adum la Jonta de Chemun.5. Descuscion y apruazion dla pruposta dl ambolt de ...
media/k2/galleries/13618/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-25_um_15.25.21.jpg
27 de setember 2020

Registrazions sonores te Gherdëina - 7a pert

L 1976 ie stat l ann dl prim gran suzes mundiel de Hansjörg da Scurcià. Via i badioc sunova bele i »Ciastelans« y te Gherdëina sunova da diesc ani nca nce i »Raiser Buam« de Santa Cristina, marati drët da snait. I »Geisler Spåtzn« Tl ann 1976 s’ova pona metù adum i »GeislerSpåtzn«. Ch’i sies fova Urban Perathoner dl Fatuc tumbrëta, Vinzenz Senoner da Fussel tlarinet, Rino Insam da Inaz pusauna y tenor, Felix Demez de Col da Larjac tenor, Otto Demetz da Pertëut armonica y Eugen Verra dl Craizer ...
media/k2/galleries/13617/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-25_um_15.18.13.jpg
26 de setember 2020

Ntegrazion tl lëur

Nce te Gherdëina vëniel metù a jì plu proiec per ti judé a persones desvantajedes a se ntegré tl mond dl lëur Pra i proiec metui a jì vëniel cialà de ntegré la persones aldò de si capaziteies y ndividualmënter te n lëur. Da una na pert se tràtel de proiec de urientamënt y de training de lëur cun l fin de arjonjer che i vënie tëuc su regularmënter te na firma privata o publica. Dal’autra pert se tràtel de proiec ulache l majer valor per la persona ne n’ie nia de unì tëuc su te na cërta stiera, ...
media/k2/galleries/13616/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-25_um_15.08.50.jpg
25 de setember 2020

Nadia Rungger y l liber cun la soluzions

Nstadì iel stat la prejentazion dl prim liber de Nadia Rungger tla sënta dla Lia Mostra d’Ert/Circolo a Urtijëi. Cun mé 22 ani à Nadia Rungger, scritëura de Gherdëina, dat ora si prim liber, dal titul per tudësch »Das Blatt mit den Lösungen«. Ma laite iel nce scric per gherdëina. Pra la prejentazion da truep suzes n vënderdi sëira ai 18 de setëmber, cun na bela cumpëida de jënt, àn pudù scuté su si cunties y poejies. »Per mé ie scrì l plu bel« Ti é fat la dumanda, a Nadia, de ce emuzions che la ...