media/k2/galleries/13297/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-14_um_16.24.13.jpg
14 de agost 2020

Veles de Chemun: la candidatures te Gherdëina

Partic y listes che candidea te Gherdëina per la veles de Chemun. La SVP candidea te dui cater i Chemuns de Gherdëina, te uni luech iel nce listes ziviches. Nia duta la listes ne mët dant n/a candidat/a per la ncëria da ambolt/a. Nchin a n merdi da marënda de chëst’ena fòvel da dé ju la listes per la veles de Chemun che ie de setëmber. Sëlva mé un n candidat amboltTe Chemun de Sëlva candidéiel doi listes. Una ie la Lista Zivica cun de ndut 20 candidac/tes, cun danca l ambolt atuel Roland ...
media/k2/galleries/13294/thumbs/sozial_muciadus.jpg
14 de agost 2020

Muciadus: Puster dij "basta" al SPRAR

Ti comuns da La Val y de Mareo án da passa dui agn incá n pice grup de muciadus, zënza avëi albü de maius problems. Cun sorpresa á la Comunité Comprensoriala de Puster sëgn tut la dezijiun che le proiet se röia cun la fin dl ann, y ne jará nia plü inant
Chi che ê ala pert se la recorda sigü ciamó, la serada di 2 d’agost 2016 a La Val. Al ê chë serada publica olache la popolaziun gnô informada sön la orenté da aciasé 25 muciadus tla ciasa "Morin". Na serada da me de vënter, da dí ma bel, odon les gran emozionalités y animosités gnüdes fora tl salf "Dumëne Moling". Ti mëisc dedó s’á le Comun da La Val dé da fá por arjunje la poscibilité da podëi partí sö i migranc te de mëndri grups sön plü comuns, ci che foss sté plü saurí da gestí y ince da i ...
media/k2/galleries/122/thumbs/93d61b9e38a248130f307a818be4facc.jpg
13 de agost 2020

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/13292/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de agost
»Dance with Fantasy«
Chësc le titul dl conzert da en mercui ai 19 d'agost dales 21:00 tla dlijia da Corvara
Le conzert fej pert dl festival »Transit« de Badiamusica. Da aldí él Agnes Mayr al fabló y Isabel Goller al'erpa
Tl program »Dance with Fantasy« presentëia intrames les artistes döes formes de composiziun, che á albü bele da dagnora incá na gran importanza tla musiga classica. Bal y musiga é liá adöm te na manira strënta. Le bal popolar y le bal de grup ispirëia cun so carater local le ...
media/k2/galleries/13291/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de agost
Temp Lede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l'edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, Shinrin Yoku, y impulsc por suravire tles munts te vigni situaziun. Le program ciafon sön www.altabadiabalance.com
Uni merdi
Artejanat y guant dala gherdëina
Tl zënter de Urtijëi iel uni merdi de agost da sëira dala 21:00 inant da pudëi udëi la tradizion dl artejanat tradi­ziunel danter ziplé, turnadëcia y guant dala gherdëina.
...
media/k2/galleries/13288/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_09.35.30.jpg
14 de agost 2020

Teriol da Ciastel al Col de Lana giourì col laour dei volontari

Dei 32 terioi Cai nta Fodom en resta encora 5 sarei per i dagn de la tempesta Vaia
A pichi varesc e grazie al gran e prezious laour del volontariat, deventa tres plù longia la lista dei terioi Cai da Fodom endavò giouris e da podei caminé davò el dijastro de la tempesta Vaia.

Deplù te la edizion dl 14 de agost
media/k2/galleries/13283/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_09.20.27.jpg
14 de agost 2020

Union de i Ladis de Anpezo

Mercui de ra cultura ladina par radio
Con chesta marescia Covid – 19 deenta duto pi difizile e calche ota beśen zede; 'l é suzedù anche par i »Mercui de ra cultura ladina« che, da sete ane, i indereta ra śente del paes e i foreste.

Deplù te la edizion dl 14 de agost
media/k2/galleries/13281/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_09.04.16.jpg
14 de agost 2020

Assia El Hachimi, studënta de Urtijëi

Dancà y da na pert
Bon di, pudësses'a te prejenté n curt?
Assia El Hachimi: Bon di. É vint ani y vive a Urtijëi.

Ce scola es'a tu fat y ciuldì pa?

Ie é fat l ITE Raetia a Urtijëi, direzion Igea. Cieche me à for sapù bel ie che on mparà truepa rujenedes. É perchël nce mparà a mudé debota da na rujeneda al'autra, chël ie zeche scialdi de utl, dantaldut tl mond dl lëur.

Chëst ann iel n ann da truep mudamënc. Co te sentes'a tu coche ëila jëuna? Y cie te savëssa pa bel a fé tl daunì?

Son curiëusa de viver n capitul nuef de ...
media/k2/galleries/13278/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_09.00.42.jpg
14 de agost 2020

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/13277/thumbs/Iaco_Rigo.jpg
14 de agost 2020

L'Europa se mord ti slefs, mo scuta chita

Comentar de pruma
Amesa l'Europa suzedel l'infer, vëgn les porsones drucades a tera, al é da dé tria, al é da tigní la müsa. Y la müsa vëgn spo tignida tles manëtes brutales de na ditatöra che comana inant. I baiun dla Ruscia Blancia, la Bieloruscia, ti pügns de n presidënt che ne conësc nia sëns umanitar, dërc zivii y democratics: Lukashenko.
Dan otedé él sté lites presiden­ziales tla Bieloruscia, trëi dis dedó é la revala de Lukashenko, la leader dl'oposiziun Svetlana Tikhanovskaya, tla Lituania – sciampada ...
media/k2/galleries/13262/thumbs/martinaiori.jpg
14 de agost 2020

N dì ladin al MMM de Bornech

En Sènta Maria Maor al Messner Mountain Museum Ripa, tel Ciastel de Bornech, l’é l Ladinia Day, con musega, letradura e laboratories olache tol pèrt duta la valèdes
Sarà la ciantautora fascèna Martina Iori, con sie quintet de misizisć, a averjer da les 11 da doman con l matinée l rich program che vegn metù a jir ai 15 de aost, en Sènta Maria Maor, tel Ciastel de Bornech al Messner Mountain Museum Ripa. Na dì entrìa dedichèda a la cultura, l lengaz e l’èrt di ladins de duta la valèdes entorn l Sela, metuda a jir tel chèder de la mostra »Ester Ladins« endrezèda fora per dut l’istà per i 60 egn de la Sociazion EPL, Ert por i Ladins.
Dò la cianties de la joena ...
media/k2/galleries/13257/thumbs/Comun_general_senta.jpg
14 de agost 2020

Sostegn ai joegn e ai projec sozièi

L Comun general de Fascia à renovà l bando »N pest per nesc studenc« e l sporc contribuc per la scomenzadives de solidarietà sozièla
L Comun general de Fascia à metù fora enstadì doi bandi che se ouc ai joegn e al sozièl.
L prum revèrda l bando »N pest per nesc studenc«. Ence per l 2020 l Comun general à pissà de meter a jir endondanef l bando per ge sporjer n pest, n stipendium, a duc i studenc che à dezidù de scriver sia tesi de laurea su argomenc che revèrda n aspet de noscia val. L Comun general de Fascia vel engaissèr coscita i joegn a restèr leé, ence endèna i egn de studie a l’università, a nosc teritorie e a noscia ...
media/k2/galleries/13296/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_14.42.57.jpg
13 de agost 2020

N var inant per la Cësa di Ladins

N juebia ai 13 de agost se àl ancuntà la cumiscion nciarieda per la prima selezion di proiec de referënza.L se trata de na cumiscion de tecnics de livel nternaziunel, deberieda cun tecnics y espunënc istituziunei da tlo, che valutea lëures fac da ufizies de architetura che à mandà ite si candidatura per l proiet dla Cësa di Ladins. La valutazion de referënza cunscidrea lëures n generel de chisc ufizies de architetura, mo nia l proiet per la Cësa di Ladins. La finalità ie chëla de avëi cuncurënc ...
media/k2/galleries/13293/thumbs/mascherot_pixabay.jpg
13 de agost 2020

Mascherot por personal de alberc y botëghes: regoles plü strëntes

Incö ai 13 d’agost á la Junta Provinziala dl Südtirol renforzé l’oblianza da tó mascheroc por personal de eserzizi turistics y comerziai
La Junta Provinziala dl Südtirol á chësta jöbia fat fora da strënje deplü les regoles por l’adoranza dl mascherot, sciöche reaziun al aumënt de caji de infeziuns da corona danter personal. Tla mudaziun nen vára dantadöt dl mascherot. Cina ciamó messâ le personal de botëghes y alberc ma tó n mascherot sce ai ê a manco de n meter de destanza. Da sëgn inant mëss colaboradus de familia y personal tó le mascherot dagnora canche ai é deboriada tl medemo local, anfat sce ara nen vá dl contat cun ...
media/k2/galleries/13285/thumbs/KrauterbuschnSBO.jpg
13 de agost 2020

I ciüfs de Santa Maria

Na tradiziun via ince tla Val Badia: En Santa Maria Assunta vëgnel porté ciüfs y erbes a benedí. La festa á ciafé ince l’inom "Santa Maria dal Ciüf"
L’organisaziun dles patrones de Südtirol cun süa presidënta Antonia Egger á recordé che les usanzes sciöche chëra da porté le cëst a benedí fej pert de nosta cultura, é n referimënt important y nes unësc.
Ince indó dodoman sarára tan inant, che ëres y patrones y ince families arjigna le cëst y le porta a benedí te paisc. Te nüsc tëmps nia saurisc por s’incunté y formé comunité vál ciamó plü debojëgn da mostré les tradiziuns che porta adöm la jënt. Lapró é le cëst dles flus y erbes pert dla ciasa ...
media/k2/galleries/13282/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-13_um_09.20.39.jpg
13 de agost 2020

Velo danoo ca

Un tośato de Anpezo el s'à marà a Malta e canche 'l é tornà a ciaśa i à abù da sarà in cuarantia alcuanta parsones. Trope śoen no rispeta ra regoles. Outre marade inze i paesc e ra vales śo par pede. Festide par el turismo che mena ca taliane e foreste
Tocia danoo parlà de chesta burta marescia Covid-19 anche par el nosc paes.

Deplù te la edizion dl 14 de agost
media/k2/galleries/13275/thumbs/motif_ladinia-day.jpg
13 de agost 2020

"Ladinia Day" a Bornech

Na bona ocajiun por i ghesć y döt Südtirol: Dodoman ai 15 de agost (feragost y Santa Maria dal Cüf) él tl MMM Ripa tl Ciastel a Bornech söl program le "Ladinia Day" cun musiga y cunties, poesies, curs de ladin, referac y jüc. Lapró él gnü ponsé por i pici a n laboratore che se svilupëia sön la storia y tradiziun di piturs y i corusc fasciagn, y a cianties y letöres plajores.
Le De dla Ladinia é preodü dales 11:00 inant cun le conzert dla ciantautura de Fascia Martina Iori y sü cater strumentalisć, dales 13:00 él la daurida ofiziala dl "Ladinia Day" adöm a uniuns y istituziuns culturales ladines che portará dant cina da sëra de vigni sort di Ladins y söa storia.
Le program jará cina incër les ot da sëra, canche l’alpinist Reinhold Messner cuntarà de söes raisc ladines y de söes esperiënzes d’arpizadú fates tles vals ladines. Dales nü da sëra s’injunta la proieziun dl ...
media/k2/galleries/13274/thumbs/mannimoelgg.jpg
13 de agost 2020

Manfred Mölgg indó söi schi

L’atlet d’Al Plan de Mareo á metü man i alenamënc tles nëis
"An vëgn indó zoruch", chësc le comënt de Manfred Mölgg posté ai pröms d’agost sön i socials. Manfred Mölgg á na gran vëia da s’alené danter i pa y fá gares, do so inzidënt de jená 2020.
La sajun nöia de Copa dl Monn metará man te dui mëisc, en chësc ann otedé dan la tradiziun: a Sölden ai 17 y 18 d’otober 2020. Chësc, por schivé la gran massa de jënt y tigní les restriziuns anti coronavirus.
A Sölden ne saral por les döes gares de Copa dl Monn degun publich aldefora dles delegaziuns dles ...
media/k2/galleries/13215/thumbs/mescres_cianacei_gries_sozieta_bandiera.jpg
13 de agost 2020

Da la Madona de la Neif…

A na vida mendra, la comunanza de Grìes à rengrazià la sènta che vèrda via la frazion
Chela de Grìes, l'é na sègra che va inant da n fraco de egn. Père Frumenzio Ghetta l'aea troà fora n document che l contèa che jà del 1650 la Madona de la Neif la vegnìa preèda per stravardèr i pèscoi. Dò che l Kaiser Giosef II d'Asburgh l'aea serà l Santuarie de Baissiston del 1787 e l'é stat fat sù n legné, l numer de ladins, che jìa a preèr tel nef santuarie, l se à dassen smaorà. Da chiò inant, la gejia é restèda lech de pelegrinajes fin entorn l 1836; la sègra la é semper stata festejèda e ...
media/k2/galleries/13221/thumbs/Giro_Le_Notole_Moena.jpg
13 de agost 2020

Ence chest an l’é endò »Giro de le Notole«

Rua a sia 45^ edizion la famousa spazierèda a temp endrezèda a Moena. I concorenc ponta demez un a l’outa
Tel respet de la normes sanitères, la Union Sportiva Monti Pallidi de Moena endreza en vea de Sènta Maria Maor ai 14 de aost n’edizion spezièla de la spazierèda de 6 chilometres a temp »Giro de le Notole«.
La manifestazion sportiva de Moena, che la ciapa vita da 45 egn en ca, la desmostra amò n’outa l’empegn de la sozietà Monti Pallidi per l sport e per sia comunanza. N muie de evenc sportives é stac sburlé per via de la restrizions da Covid ma la Monti Pallidi fin tinultima no volea zeder ...