media/k2/galleries/12770/thumbs/Dolomyth_Comitat.jpg
30 de mei 2020

DoloMyths Run, se vedon del 2021

La burta neva che se se spetèa é stata ofizialisèda: l gran event sportif fascian l'é stat sburlà de n an.
Desche duta la manifestazions sportives, e no, che bina ensema n muion de jent, ence l maor event de corsa agonistica te Fascia l'à cognù zeder al Covid-19 e a la normes de prevenzion leèdes al virus. Nesciun travert sun Crepa Neigra per l Vertical, nia zig-zag su per la sforcela de Pordoi per la Skyrace, nia roda ladina d'intorn l Sela per l'Ultra Trail. Ai 20 de mé l'é stat publicà su Youtube, e portà coscita ence su la piates di social Facebook e Instagram ofizièles de l'event, n filmat ...
media/k2/galleries/12767/thumbs/Screenshot_2020-05-30_11.48.44.jpg
30 de mei 2020

Ponc de ududa

Ponc de ududa mustrei su dal Lizeum d’Ert Cademia y dala Scola prufesciunela per l artejanat artistich de Urtijëi. N ressumé de lëures y proiec fac via per l ann de scola. Da udëi mo nchin a n dumënia ai 31 de mei. L ne n’ie nia stat n ann de scola coche n auter, chël da chëst ann, davia che per gauja dl coronavirus àn messù stlù la scoles passa trëi mënsc dant. Truep proiec ie nsci restei a mesa streda, nia stluc ju defin, truepa prejentazions – tlo y oradecà – ne n’à nia pudù unì fates. N à ...
media/k2/galleries/12766/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-30_um_11.43.36.jpg
30 de mei 2020

Impëgn volontar por l’assistënza da d'isté: Partezipaziun nezesciara

Ince sce al é la crisa Corona él ofertes da d'isté por mituns y jogn. Mo al n’é nia assá personal. L'assessur Achammer y l'assessur Alfreider spera che al sides porsones volontares danter le personal
Te n valgönes edemes scomëncel les önesc edemes de vacanzes da d'isté por mituns y mitans, jogn y jones. Scebëgn che al é la crisa Corona él assoziaziuns y uniuns d'ütl publich che mët a jí, en colaboraziun cun cotan de Comuns, ofertes desvalies d'assistënza da d'isté. L'obietif é chël da ester bogn da garantí plü co mai l'assistënza ai mituns de geniturs che mëss lauré tratan le tëmp de vacanza.
Mo l'organisaziun é döt ater co scëmpla porvia dla situaziun d'emergënza Corona. ...
media/k2/galleries/12765/thumbs/Screenshot_2020-05-30_11.34.31.jpg
30 de mei 2020

I capuzineri dala varëtes

Ti prim cin’-sies dejeneies dl Nuefcënt se lecòrden coche via per l’ena dan Pasca de Mei univa a pe ite per nosta valeda, tlaman te uni cësa, i capuzineri di cunvënc de Tluses, per nëus mëndres cunesciui coche i capuzineri dala varëtes. I ova scumencià a jì a petlé, do che ala fin dl 1800 ova la gran eghes per plu iedesc (tl 1882–1885–1888 – 1893 y dantaldut ai 9 de agost dl 1921) zarà nce a Tluses cëses y puenc, dlutian la pertes plu basses, nsci che nce la dlieja y i cunvënc ntëurvia fova n ...
media/k2/galleries/12762/thumbs/intervista.jpg
30 de mei 2020

Zoruch dai USA: mo ci traina!

La jona Bettina Grünfelder d’Al Plan é stada por val’ mëisc tl’America y ti é sciampada al "lockdown" talian, mo da gní zoruch éra stada döra. Süa esperiënza
Jí tl’America é forsc le some de tröc jogn. En chësc ann ti ára toché a Bettina Grünfelder d’Al Plan, che é piada ia de forá por jí impröma tl Canada y spo jö ti USA. Zënza orëi, ti éra insciö sciampada a döt le patatrac che é salté fora tla Talia por gauja dl coronavirus: degun "lockdown", degun bombardamënt mediatich y social-mediatich sön le Covid. Le virus é sambëgn ince rové laía, mo les mosöres ne n’é nia stades tan rigoroses, sciöche ara cunta. Ai pröms de ma éra spo piada zoruch y le ...
media/k2/galleries/12755/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.51.07.jpg
30 de mei 2020

Gramarzé par chel che fajé

Un outro donatio par ra benemerita asociazion de ra Crosc bianca; chesto el rua da ra istituzion pi vecia del paes
Da ra Regoles d'Anpezo rua 15mile euro par ra sezion de ra Crosc bianca, par i dì gramarzé del laoro che chesta asociazion ra fesc par duta ra comunità, fata da ra śente del paes e da i foreste.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12752/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.33.02.jpg
30 de mei 2020

Scolabus e mensa: el Comun lascia su i paiamenc a le fameie

I servisc no i eva plù stei fac a gauja del lockdown
El lockdown a gauja del Coronavirus per le scole l eva scomencé bele ai 23 de fauré. I tosac i eva a cesa per le vacánze da carlescé cánche l alarm e i prumsc de la pandemia piada via da la Cina i ruáva tres plù damprò.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12754/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.51.00.jpg
29 de mei 2020

Un an depì par i Mondiai de schie

Ra và meo par ra marescia, ma ades 'l é festide par i Mondiai de schie: par ese segure che duto vade polito, i à domandà de i fei de marzo del 2022. Ra Fis ra dijarà ra soa el 1 de luio. Inze 'l paes 'l é manco marade e ades se varda a ra stajon che rua
Sta marescia Covid-19 r'é drio a pasà, anche inze 'l paes de Anpezo, ma ra lascia 'na coda negra.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12751/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.32.45.jpg
29 de mei 2020

En ascensor per la Cesa de Comun

L intervent pensé per l abatiment de le bariere architetoniche
De laoré fora la Cesa de Comun se n descor da agn. Velche ensomiáva che assa podù pié via cánche, ntel 2008, l'enlouta aministrazion Pezzei l'ava destiné e metù da pert 1 milion de euro encassei grazie a na pere­cuazion conzeduda su na śona de la lotizazion dea Precumon per ie mudé la destinazion da alberghier a residenzial.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12749/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
29 de mei 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 29 de mei
Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.05. nchin n vënderdi ai 05.06. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615 (davierta dala 8:30 - 12:30).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 29 de ma dales 19:00 al vëndres ai 5 de jügn ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471/830237.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.05. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 01.06. dala ...
media/k2/galleries/12748/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.22.40.jpg
29 de mei 2020

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/12747/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.20.35.jpg
29 de mei 2020

Stefano Bernard 'Napoli' da Penìa

Dancà y da na pert
Ben troà Stefano, scomenzone con na curta prejentazion?
N bel salut a duc, son Stefano Bernard, nasciù del '59 e son da Penìa. Me peisse che i me cognosce te duta la val, soraldut desche Napoli, ence per mie lurier. Gé é lurà per 33 egn te la Coprativa de Sèn Jan desche raprejentant fora per i hotìe, i bares, i restoranc e i refuges.

Co éla pa che i te disc Napoli?

Mie père del '44-'45 l'era a Cassino desche tradutor de la Wehrmacht e enlouta l'à cogno­sciù mia mère che la vegnìa da vejin Roma ...
media/k2/galleries/12743/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_08.44.55.jpg
29 de mei 2020

Se i Mondiai i sbrissa iaro

Comentar de pruma
Darè cuater candidature jude a voit, ntel 2016 Anpezo l à vinto l'orga­nizazion dei mondiai de schi del 2021, e oramai chela ocajion pi ote parduda la someava davero davijin. I atlec i sentiva bele l odor de le medaie, impiantisć e hotelier chel dei soldi che che sarave ruà, finamai na part dei laor che i vari politici i ava imprometù i eva stai finii o almanco scomenzei: se cioleva via lifc vege per n fà de pi moderni, se injignava nuove piste, se comedvaa e se slargiava le strade. Ma de ...
media/k2/galleries/12761/thumbs/foto_sierologics.jpg
28 de mei 2020

Test sierologics per 2.111 sentadins

L’é tacà ite chisc dis l screening endrezà dal Comun general col prelief del sanch. Prest ence l’analisa volontèra col tampon da man de la Provinzia.
En dut 2.111 persones se à scrit ite ai test sierologics endrezé dal Comun general de Fascia adum coi Comuns de Mazin, Sèn Jan, Soraga e Moena. A chisc test podea se enscinuèr tant sentadins che no residenc e duc chi che à più che 14 egn.

A Mazin se à scrit ite 255 persones, tel Comun de Sèn Jan se à metù dant 1145 jent, a Soraga se à enscinuà 211 persones e a Moena 500.

Se trata de test sierologics col prelief del sanch, fidaboi e recognosciui, che l Consei de la Sanità del Comun general de ...
media/k2/galleries/12760/thumbs/Screenshot_2020-05-28_18.20.00.jpg
28 de mei 2020

La Rondula da Nuet

N ucel che ie unì udù te Gherdëina nstadì ie veramënter zeche d’extra. L se trata de na Rondula da Nuet (»Ziegenmelker« per tudësch, »Succiacapre« per talian), n ucel scialdi rer, che ie de regula mé tl raion da Bulsan juvier nchin Salurn. L culëur ie ros-grisc, acioche l posse se ascuender via per l di, canche l sta bel chiet. Permò de nuet vàl a ciacia, l maia pavëi da de nuet. Canche la Rondula da Nuet cianta, for dan jì a ciacia, seméiel belau de audì n tel crot. La fotografia ie dl jëunn ...
media/k2/galleries/12759/thumbs/uniunladins.jpg
28 de mei 2020

La Uniun Ladins Val Badia á n presidënt nü

La inciaria é gnüda ofizialisada tla sentada online en mercui ai 27 de ma
Ala fin de forá á la Uniun Ladins Val Badia tigní süa sentada generala, te chëra che al é ince gnü nominé danü le comité por i proscims trëi agn. Bele iló â le presidënt Michael Moling lascé alsavëi che al dê jö la inciaria, do ester sté a ce dla uniun por 6 agn – döes legislatöres. Da inier incá sán ince che che tolará ite so post. Te na sentada online tignida en mercui sëra, él gnü ofizialisé les inciaries. Le presidënt nü te chësta legislatöra é René Pescoll da La Ila, so vize é Samuel Clara ...
media/k2/galleries/12750/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.32.54.jpg
28 de mei 2020

Parchegio sun Ciaulonch: laour fenìs ntel 2021

L'aministrazion respón a la mendránza e fesc la cronistoria de la vizenda. Parchegio damprò a La Tambra »La gestion? Damanelo a chi che a aprové la convenzion«
Encora de novembre el grop de opojizion »Fodom nosta tiera nosta vita« l ava mané ite n'interogazion al Capocomun per damané che ven fat lum sul problema de le luoghe da lascé ju la machina sun Ciaulonch.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12742/thumbs/Jan_Paul_Bernardi__freddy_planinschek_1_Gros.jpg
28 de mei 2020

»Al sará ince en chësc ann isté«

Grana é l’inventiva y deplü les novités por alzé l’atrativité, y dantadöt la fatibilité, di sorvisc turistics badioc. Intervista al diretur dl’Ass. Tur. Alta Badia Jan Paul Bernardi 
I sun dan ala festa y la vacanza cörta de Pasca de Ma. Mai desco en chësc ann ciáron da sté a ciasa (y nia jí a Jesolo o Rimini) por se organisé por la sajun da d’isté, che sará desferënta dai agn passá. I s’l’ún cuntada cun le diretur dl’AT a La Ila. 

Dir. Bernardi, ci podëise pa nes dí dl interes di ghesć por na vacanza tl’Alta Badia? 
Jan Paul Bernardi »Ara vá bun, i mëssi dí miú co ci che i ponsân. I ún bele albü atenziun y domandes. I messun capí che i gnun fora de na previjiun ...
media/k2/galleries/12740/thumbs/6a3de167-5e96-49cb-aa0b-22f606e2548d.jpg
28 de mei 2020

Na ferata ceta che cogn pontèr via

Andrea Frigo con sie modelin à raprejentà l stop sforzà endèna l coronavirus de la ferata de la vita e de chela, per endèna ti projec, de Transdolomites.
La é stata ceta per n bel pez col semafer checen la ferata che Andrea Frigo à fat sù de legn e l’à metù te sie vidor. N stop sforzà per via de la situazion de emergenza del coronavirus ma che pian pian ades somea ge aer lascià l post a n nef viac. Che sie n bon segn ence per n’autra ferata, de dimenscions ben maores, chela che speta da egn de doventèr realtà te la valèdes de la Veisc.

Se trata de pensieres e retrac che Andrea Frigo da Sèn Jan à volù condivider con Massimo Girardi, president de ...
media/k2/galleries/12741/thumbs/Screenshot_2020-05-27_14.25.39.jpg
27 de mei 2020

"Tan rie iel pa a sté a cësa?"

Passa cënt studënc y studëntes dl ITE Raetia de Urtijëi ova respundù, mo ntan l lock down, ala dumanda: »Cie me à pa sapù l plu rie a sté a cësa te chësta enes de coronavirus?«Per La Usc di Ladins ons trat adum la cosses che i jëuni y la jëunes à nunzià l plu suvënz. Te chël/a che conta iel laite zeche de duc chëi che à scrit: L aspet positif A sté a cësa iel stat y iel inant zeche de pesoch. Ma do doi mënsc me éi de cër’ velch nce usà ala situazion. Per fertuna ovi for zeche da fé: l fova ...