Fascia

media/k2/galleries/13734/thumbs/joegn_festa_rengraziament.jpg
14 de otober 2020

Nef Consei de l’Union di Ladins

Ence n bel grop de joegn é stac lité te la sociazion. L prum Consei vegn chiamà ite en lunesc ai 19 de otober
Chest an 2020 jìa fora l Consei de l’Union di Ladins che l’à regnèda trei egn e dachelanvìa la Festa del Rengraziament l’é stat ence l’ocajion per fèr la litazions per sie renovament. I sozi à podù litèr no demò via per l domesdì de la domenia te chino de Cianacei ma ence dut l dì l lunesc ai 12 de otober te senta de l’Union a Sèn Jan.
L Consei tol ite 21 persones, aldò del Statut de la sociazion va ite de derit l candidat più lità de ogne paìsc e dapò chi che ciapa più stimes, chest per ...
media/k2/galleries/13683/thumbs/Comun_general_Fascia.jpg
14 de otober 2020

Ejames de ladin

Ai 21 de otober vegn fat la proes scrites de livel C1, B2 e B1, ence la sescion resservèda a la scola. Ai 5 de november l’é la proes a ousc de livel A2
La Presidenta de la Comiscion de zertament de la cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina Sabrina Rasom, aldò de l’art. 18 de la L.P. 6/2008 e de la deliberazion de la Jonta provinzièla nr 543 dai 23 de mèrz del 2012 fèsc a saer che l’é stat fissà la dates per la proes de ejam de zertament del lengaz e de la cultura ladina.
La proa scrita de livel C1, B2 e B1 sarà ai 21 de otober del 2020 da mesa les trei domesdì te senta de la scola populèra de Vich te piaz J.B. Massar 14.
L medemo dì, ...
media/k2/galleries/13682/thumbs/Roberto_Silvagni_Banda_Moena.jpg
14 de otober 2020

Roberto Silvagni, nef maester de la Musega de Moena

La maestra Annarosa Pederiva à tout sù la bacheta dò che l’é mort l maester Paolo Chiocchetti e l’à portà inant la Banda con gaissa e empegn per 10 egn
»Fosc amò de più che na familia, na Musega l’é na part emportanta de na comunanza, e te le comunanze sane e armoniche, i mudamenc l’é n segnal de vitalità«. L’é con cheste parole che Luca Senettin, l president de la Musega de Moena, ne met en consaputa de la neva de chesta sociazion.
Dò 10 egn la maestra Annarosa Pederiva l’à dezidù de lasciar sù la direzion e de jir deretorn anter si compagnes a sonar l flaut. »Na dezijion condividuda con l nöf diretif che é ruada dò na fona riflescion fata ...
media/k2/galleries/13686/thumbs/Giornada_FAI_gejia.jpg
13 de otober 2020

A la descorida del patrimonie storich de Ciampedel

Ai 18 de otober l FAI endreza na vijita vidèda te paìsc sot ai piesc de Saslonch

D’uton i lèrjes se entenc de pomaranc e la foes di èlbres sgola pian pian jabas. E fosc apontin chesta l’é l’atmosfera giusta per jir endò tel temp. Per jir a recordèr la storia ti fabricac de na comunanza, che muda e va inant, zenza se fermèr, l FAIendreza na vijita vidèda al paìsc de Ciampedel averta a duc, con la colaborazion de l’Istitut Cultural Ladin e di Scizeres de Fascia e l patrozinie del Comun general e del Comun de Ciampedel.

L percors taca te piaz aló dal monument a la ...

media/k2/galleries/13685/thumbs/Fuoricentro_joegn.jpg
13 de otober 2020

Na comunità che educa i joegn

Taca endò ite i apuntamenc del projet #Fuoricentro. En mercol ai 14 de otober vegn endrezà n moment de lurier e de condivijion te Museo ladin de Fascia

Dò n trat de temp de paussa forzèda, se mef endò via con gaissa l projet »#Fuoricentro: coltiviamo le periferie«, la gran scomenzadiva che tol ite 30 anter istituzions, sociazions e realtèdes del teritorie, coordenèdes da la FTVC (Fondazion Trentina per l Volontariat Sozial) che se dejouc te 3 valèdes de la Provinzia de Trent.
La comunanza de Fascia, ensema con cheles del Tesin e de la Paganella, la é protagonista de chest projet che à regnèda 3 egn e che jirà inant fin l’aisciuda de l’an che ...

media/k2/galleries/13693/thumbs/Comun_general_senta_depent.jpg
12 de otober 2020

L Comun General é peà via

L procurador Giuseppe Detomas à cernù si Conseieres de Procura. Ence i comuns de Ciampedel e Mazin à nominà si assessores

Se cognarà spetèr che da man di Comuns de Fascia rue ite la nomines di raprejentanc de vigni aministrazion per l Comun General de Fascia, inant de poder chiamèr ite l nef Consei General.
Endèna aboncont l nef procurador Giuseppe Detomas à metù ensema sia squadra de goern per poder scomenzèr a lurèr: la pruma scontrèda é perveduda ti prumes dis de la setemèna che vegn.
L nef Consei de Procura tol ite 6 componenc e de chisc doi l’é femenes. La più litèda, Mirella Florian, se cruziarà del setor ...

media/k2/galleries/13690/thumbs/Virgilio_Soraperra1.jpg
12 de otober 2020

L ‘Kunstmaler’ Virgilio Soraperra te n liber

La publicazion, che vegnarà prejentèda ai 17 de otober, é dedichèda a l’artist da Grìes che travers sie depenc, si diaries e sia musega ne conta de sia vita e de sie temp
»L papà l’era un che contèa n muie, l stajea ores a contèr, a nos e a nesc fies… te chest liber no l’é possibol dir dut, ma mingol l’é vegnù fora coche la é stata per el e per sia familia.«
»Se capesc chel che l’era, pitor ma no demò, tant che l’à cainà per poder ruèr a fèr dut chel che l’à fat e se veit mingol ence coche l’era Fascia enlouta…«
Coscita Anna Rosa e Claus recorda sie père, Virgilio Soraperra de la Zoch. L’é passà più che 5 egn da canche l’é se n jit fora de n bel nia e ades con ...
media/k2/galleries/13684/thumbs/Aministrador_sostegn.jpg
12 de otober 2020

N spazie de confront per i aministradores de sostegn

Ence te Fascia e Fiem, de gra a la colaborazion con l Comun general e la Comunità Teritorièla, l’é stat endrezà na lingia de scontrèdes
Canche na persona se mèla, la stenta fisicamenter o col cef e no la pel più per sé, l’à de besegn che valgugn che la deide fora te si enteresc. Per chest l’é stat pissà a meter sù na fegura de protezion giuridica, perveduda dal codesc zivil, che posse esser de didament per n trat de temp o ence a dò a dò. Se trata de l’Aministrador de Sostegn (A.d.S.) che l’é chela persona che gestesc l cont de banca e duc i adempimenc de carater burocratich-aministratif te l’enteress de la persona che no pel ...
media/k2/galleries/13692/thumbs/Jonta_SenJan.jpg
11 de otober 2020

La neva squadra per 5 gregn obietives

L’ombolt Giulio Florian à nominà assessores e conseieres deleghé e l’à portà dant la prioritèdes per sia aministrazion
Na trentina de persones à ciapà post a la dreta distanza en lunesc ai 5 de otober te sala del Consei de Comun de Sèn Jan, olache se à binà i 18 componenc lité ai 20 e 21 de setember per rejer o controlèr l’aministrazion del Comun per i 5 egn che vegn.

...
media/k2/galleries/13680/thumbs/Infermo_MUD_atlec_fascegn.jpg
11 de otober 2020

Spedizion fascèna ja l’infern!

5 atlec fascegn à tout pèrt a l’Inferno Mud, garejèda a ostacoi de Figline Valdarno
Ai 3 de otober al Norcenni Girasolese Village anter i coi del Chianti se à dejout la Inferno Mud 2020, con la formula standard di 12 chilometres e la short da 5 km. Na garejèda che à sessaben cognù ge jir dò ai protocoi Covid, e ence per chest stravardèda dai Enc de Promozion sportiva CONI e dal Comun de Figline Valdarno (FI).

A tor pèrt l’é stat ence n bel grop de fascegn del Team Inferno Runner Canazei. Cristian Pellegrin e Federika Caviola de la palestra Dolomia Sport de Cianacei à defat tout ...
media/k2/galleries/13691/thumbs/jurament_ombolt_cianacei_giovanni_bernard.jpg
10 de otober 2020

Prum consei en maoranza per Giovanni Bernard

Se ponta su mobilità, vivibilità de paìsc e valorisazion del patrimonie naturalistich, storich e culturèl
En lunesc ai cinch de otober te sala de comun de Cianacei se à dejout l prum consei de la neva aministrazion vidèda da l’ombolt Giovanni Bernard. La pruma sentèda, descheche perveit la lege, la é stata reta dal conseier d’età Luigi Dantone. A l’orden del dì l’era diesc ponts e duc i é stac aproé a l’unanimità, ence vedù che te consei no l’é nesciuna mendranza.
Dò aer ejaminà la condizions de candidabilità, elegibilità e incompatibilità de l’ombolt e di conseieres a la encèries, l’é stat fat l ...
media/k2/galleries/13688/thumbs/Socors_grop.jpg
10 de otober 2020

Empegn, fadìa e n adestrament semper più spezifich

L lurier del Socors l’é mudà aldò del svilup de la desvaliva disciplines sportives a l’averta, l’é de besegn de n muie ejercitazions via per dut l’an per fèr front a ogne sort de dificoltà
L mond de l’outdoor l’é dò che tol sù semper più emportanza e spazie te la vita da duc i dis de n muie de persones: neif, crep, aria l’é demò vèlch una de la sacotanta declinazions de la mont da pèrt di pascioné che, vidé da la gaissa, proa a chierir se enstesc ti ambienc de la natura.
Da na man troon disciplines cognosciudes e prateghèdes desche l’escurscionism, l’alpinism e la rampinèda: chestes à abù l met de se svilupèr soraldut de gra a n business che cresc tel temp e a chesta vida ence l ...
media/k2/galleries/13689/thumbs/foto_tesseres_Union.jpg
09 de otober 2020

Develpai per vosc gran cher

L’Union di Ladins de Fascia ge disc develpai a chi che se à dat jù en pruma linea tel temp del Covid e ai gropes che fèsc n cedean toron. Vegn renovà l Consei, duc pel litèr e se meter a la leta
No l’é n temp sorì chel che sion dò che passon fora e amò de più canche se volessa se binèr e fèr festa. Purampò l’Union di Ladins à pissà de endrezèr istesc sia Festa del Rengraziament, tel respet de duta la desposizions anti Covid, ajache l’é n moment tradizional e identitèr che la sociazion met dant da beleche 30 egn. Ades più che zenza sention fort l besegn de ge dir develpai a duc chi che se à dat jù en pruma linea te l’emergenza sanitèra da Covid: la Crousc Checena de Fascia, la Crousc ...
media/k2/galleries/13687/thumbs/Suter_per_aria2.jpg
09 de otober 2020

Sauta fora dal web

L’é l nef projet portà dant da la Coprativa Sozièla INOUT che se ouc ai joegn da la 2^ mesèna fin a la 5^ clasc de la scola auta
Dò l gran suzess abù con l projet »Sutar per aria«, stat d’uton del 2019, la Coprativa Sozièla INOUT se n’à pissà n’autra e i la é vertia per prejentèr la verscion 2.0 con n titol dalbon fora de anter: #JumpOutTheWeb, che leteralmenter vel dir »sauta fra dal web«. La scomenzadiva Sutar per Aria à volù responer al besegn semper più fort di joegn de fèr acrobazìes col corp, esploran n nef element, l’aria, e al medemo temp pissèr sora al tem de la dependenza dai videojeghes.
La neva verscion 2.0, ...
media/k2/galleries/13678/thumbs/Fascia_Balon_Lorenzo_Rasom.jpg
08 de otober 2020

Na venta che ge dèsc gaissa al Fascia

joegn de Mister Chelodi à batù La Rovere e i se tira mìngol più en su te la classifica
Fenesc l moment negatif del Fascia Balon che en domenia passèda à vent na emportanta endesfida contra La Rovere. Taca ben i fascegn che se fèsc veder sobito con Patrizio Deville che da l’area de rigor l lascia partir na trata che va pech fora dal spieie de l’usc. Pech dò però passa inant i ghesć de gra a n autogol de Luca Trottner, che proan a antizipèr l’aversarie l se fala e l troa l portier fascian che no é svelto assà a parèr.
I ghesć podessa fèr ence l 2 a 0 de gra a n fal te area de rigor ...
media/k2/galleries/13625/thumbs/Festival_Economia_Conte.jpg
08 de otober 2020

Festival de l’Economia, edizion spezièla tel segn de la tecnologia

La manifestazion é stata metuda a jir on line e l’à vedù desche semper la partezipazion de sacotenc esperc de nonzech mondièl. L’é a la leta la revista interativa con na sumèda di contegnui vegnui fora endèna l’event 

Dai 24 ai 27 de setember del 2020 l’é stat metù a jir l’edizion numer 15 del Festival de l’Economia de Trent ma chest an, per via de l’emergenza sanitèra, te na verscion spezièla, deldut online, zenza la partezipazion del publich. 

Ence te chest temp e te chesta modalità particolèra aboncont, l’event é stat desche semper rich de idees e confronc anter i più emportanc economisć del mond. »Vardan de mudèr la dificoltèdes te oportunitèdes, de gra a la tecnologia, podon chest an ruèr a n ...

media/k2/galleries/13629/thumbs/natalita_futuro_ambiente.jpg
07 de otober 2020

Manco fies per salvèr l mond?

Vivon te n mond semper più popolà e la Tera no la é più bona de encontentèr la domana de ressorses. Tras la ousc di joegn de l’»@gorà« proon a fèr fora chesta costion
L’aane jà dit l’outa passèda: da tedò n scherm doventa più sorì rejonèr de chel che dassen se peissa. Belapontin da spes se se embat te na discuscion sot a n post de Facebook, ma la maor pèrt de la outes l’unica roba che se fèsc l’é passèr via l’ostacol zenza ge dèr peis (se aboncont l’é n argoment fers o che ne toca davejin - de natura sion subitousc - l’é uman se fèr tor ite). Pissan enveze a zeche de più istituzionèl desche i sfoes, da spes, o beleche semper, l’é na sezion resservèda demò a ...
media/k2/galleries/13641/thumbs/nicoletta_senta_union.jpg
06 de otober 2020

Dut cor, ma l’Union va più coran

L'Union la é verta per ge averjer i ujes a la neva generazions.
L’era del 1946, dò la gran radunanza di ladins sun Sela, che nascea l’Union di Ladins de Fascia, che aboncont demò ai 19 de mé del 1955 la vegnìa costituida legalmenter con at dal notèr. Te chisc setantacater egn l’é stat set i presidenc che se à alternà, ma sacotenc de più i conseieres e i fidelisé.
L’Union l’à portà te Fascia traverc, arjonc con fadìa e batalies. Sie empegn tel mond de la cultura, ma ence de la politica, l la fèsc esser un di mesi più emportanc de stravadament del lengaz e de ...
media/k2/galleries/13630/thumbs/soracuerta_Alchimista.jpg
06 de otober 2020

Recenjion de libres: L’Alchimista

Nesciun cher à mai proà padiment canche l’à podù ge jir dò a si ensomesc
Fèr manco fies per salvèr l mond? Libres che trata l’argoment a na vida razionèla, con dac e spiegazions scientifiches n’é giusta teis e gé fosc, enceben la dificoltà de l’argoment, posse me troèr en pèrt a una con chesta teorìes. L liber che aboncont é tinultima cernù l va contra dut chest, o amancol a mi me sà. Co? Con la forza de la vita. De contra a chi freic rejonaments de numeres e statistiches, de tanta vites che à da se destudèr (o nience scomenzèr) per fèr seghitèr l mond, voi ...
media/k2/galleries/13640/thumbs/100_egn_Bepina_pronec.jpg
05 de otober 2020

N complian dalbon spezial

Giuseppina Chiocchetti del Felizon l’à compì 100 egn
Doi ölges vives e n grignot doic e delicat, ciavei bienc che encornija n vis seren, doi man che conta na storia longia de laor e empegn. L’é chel che sauta a l’ölge a ge vardar a la Bepina del Felizon che enstadì l’à compì 100 egn!
Giuseppina Chiocchetti da Moena la é nasciuda ai 27 de setember del 1920, la é giusta ruada a n secol de vita, dut somà en bona sanità. L’à ben valch magagna, la ge vesc e la ge sent pöch ma l’à arjont n travert dalbon emportant, segur no da duc. N travert che no se ...