Alex Delucca, chersciù su a Urtijëi y che sta da cin' ani incà te Sëlva, ie maridà y à doi pitli mutons. Si pascion ie deventeda si mestier

Data

22 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Alex Delucca, Vo nventëis juesc. Co sëis'a ruvà pra chësc lëur?
Chëla di juesc ie for stata per mé na gran pascion y é for mpue' pensà coche n pudëssa ruvé a lauré te chël ciamp. L ann passà se àl pona purtà pro chësta ucajion de scumencé cun chësc lëur y chël plu avisa cun l giaurì de n escape room.

Cie fajais'a dant?

Studià éi nfurmatica y é laurà tl ciamp dla nfurmatica dantaldut per hotiei.

Ce juech ie pa chësc escape room?

L ie n juech che ie deventà »in« te truepa gran ziteies dl mond. N l fej te na grupa de 4-5 perso­nes, deberieda muessen purvé a abiné ora misteres y enigmes per vëncer. L ie da abiné codesc, tleves da giaurì for inò cosses, portes nueves, nchin che n ruva ala fin dl juech. Vëncer vëncen deberieda. L ie n juech che n fej deberieda nia un contra l auter. L ie na bela esperienza da fé te na grupa, danter cumpanies, ma nce a l fé danter cumëmbri dla medema familia iel nteressant. Tlo te Gherdëina, plu avisa sun Plan da Tieja, ons doi sales, che vën prejentedes nce sun escape­valgardena.com. Chisc juesc ie unics al mond, l ne n'ie nia na copia dla medema sala nzaul d'auter.

Deplù te la edizion dl 22 de mei