Assia El Hachimi, studënta de Urtijëi

Data

14 de agost 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Bon di, pudësses'a te prejenté n curt?
Assia El Hachimi: Bon di. É vint ani y vive a Urtijëi.

Ce scola es'a tu fat y ciuldì pa?

Ie é fat l ITE Raetia a Urtijëi, direzion Igea. Cieche me à for sapù bel ie che on mparà truepa rujenedes. É perchël nce mparà a mudé debota da na rujeneda al'autra, chël ie zeche scialdi de utl, dantaldut tl mond dl lëur.

Chëst ann iel n ann da truep mudamënc. Co te sentes'a tu coche ëila jëuna? Y cie te savëssa pa bel a fé tl daunì?

Son curiëusa de viver n capitul nuef de mi vita, ulësse jì a fé l'università. Ne sé mo nia avisa ulà, ma ulësse fé zeche tl ciamp dla comunicazion.

Deplù te la edizion dl 14 de agost

Galaria retrac