Emilia Bernardi, jëuna de Urtijëi

Data

08 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Emilia, posses'a spieghé n curt chiche tu ies?
Emilia Bernardi é 18 ani y vive via n Sureghes.

Ce scola fejes'a tu?
Feje la Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich Cademia a Urtijëi tl cuinto ann.

Co te sà pa la scola che te fejes?
L ie na scola drët bela. Da mé ora pieta la scola truep mesuns per l daunì. N mpera coche n possa vester autonoms tla vita da uni di. Nëus on per ejëmpl nce na materia che à da nfé cun l'economia y chël ie scialdi de utl. Pona iel sambën nce scialdi bel che l sibe l mesun de fé la matura.

Deplù te la edizion dl 8 de jené

Galaria retrac