Gabriel Kostner dij: "De gra!"

Data

24 de auril 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Gabriel Kostner, de Urtijëi, pilot espert dl Aiut Alpin Dolomites, se à amalà de Covid-19 y ie ruvà tla terapia ntensiva. L conta de si cumbat per resté n vita y de si esperienza dramatica. L scrij de sé nstës, »nia per auzé ora mi persona,« coche l nes à dit, »ma per rengrazië de cuer duc chëi che lëura y juda te situazions scialdi ries, desmustran prufesciunalità y for nce na gran umanità.«

Dé pro che nce ie ne me l’é tl prim nia tëuta tan sterscia, nce sce tres mi lëur pra l Aiut Alpin Dolomites ovi cuntat cun dutores de prim aiut de Bulsan, dl Venet y dla Lombardia che me cuntova bele ntlëuta dla situazion nët nia bona ti spediei da iló. … Pona éi giapà la tos y minove bën dessegur che l se tratëssa mé de na nsferdida. Inant iela jita cun n mel ai osc, che ne me lecurdove nia che n pudëssa avëi tan mel. Pu nce sce l ie l coronavirus – me mpensovi – ne pòssel pu, per n ël saninton de 54 ani, nia vester auter che n tisl mpue’ plu sterch. Son stat a cësa, da maië me purtovi nchin dan porta. Mpue’ de pazienza y pona fóssel pa bën passà, ratovi. Ma l mel ai osc ne lasciova nia do, la tos univa for piecia y piecia y l me drucova dansù sun l fuià blanch. De nuet ne fovi nia plu bon de durmì.

I me à pona mena te spedel. Dodesc dis sons stat decà, zënza me n savëi o zënza me n capì dainora. Son ruvà tan inant che me mpensove che l ne se paia nia plu a cumbater, che d’autri muessa śën fé o nce nia y che śën ne dependòvel nia plu da mé.

Ti son recunescënt ai dutores y colegs che cunësce, dantaldut ala duturëssa capa dl Aiut Alpin che me ie stata daujin ntan dut l tëmp, a mi familia y tlo plu de duc a mi fra, che à cumbatù y à zitrà cun mé, nsci coche nce vel’ un de mi cumpanies. Recunescënt sons, che son restà n vita y che posse inò ti cialé a chësc bel mond, povester tosc inò da lassù ju.

L articul ntier ie tla edizion stampeda di 24 de auril.

Gabriel Kostner

FOTO: Gabriel Kostner te spedel cun coronavirus: »Dodesc dis sons stat decà, zënza me n savëi o zënza me n capì dainora.«