Diesc ani orgun

Data

27 de auril 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dut fova bele njenià ca per lecurdé i diesc ani da canche l Vëscul Karl Golser ova benedì l orgun nuef a Urtijëi. L Cor de Dlieja ova metù sun l program per la dumënia de Pasca la »Orgelsolomesse« de Mozart, ulache l orgun à n valguna de bela pertes solistes, y n pez ora dl cunzert per orgun de G. F. Händel. Ma la ne à nia ulù vester per la gaujes che cunescion

L orgun nuef ie unì benedì dal Vëscul Karl Golser ai 17 de auril dl ann 2010. A avëi abù mo l Vëscul pra la benedescion dl orgun iel stat na fertuna, ajache prësc do se àl amalà y à messù dé ju si ncëria da Vëscul dla Diozeja.

L orgun ne vën nia tan sunà per fé cunzerc, ma dantaldut per acumpanië y sustenì la funzions liturgiches.

Foto: L articul ntier ie sun la edizion stampeda di 24 de auril

Theodor Rifesser

Galaria retrac