Liejer d’instà

Data

06 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na scumenciadiva che taca adum cun l liejer, dedicheda a mutans y mutons mpue majeri, danter 11 y 16 ani. Tlo se tràtela de liejer libri online y pona de dé ju nce na valutazion. La scumenciadiva à bele scumencià y va inant nchin ai 31 de utober. Fajan pea pòssen vëncer de biei pesć. L fin ie chël de mutivé i jëuni a liejer nce te si tëmp liede. Dajan ju na valutazion, mpèren mo sëuraprò a cunscidré te na maniera plu critica y costrutiva cie che n à liet.
L ti ie unì metù da garat na lista de caranta libri, da ulache i jëuni possa crì ora un o plu libri. Si valutazion dài pona ju sun la plata web www. lilestate.bz.it y a chësta maniera vëni pona nce tëuc n cunscidrazion canche l vën trat ora i cënt pesć. I libri ie unii crisc ora da bibliotecheres de dut Südtirol y tol ite romanns, libri tematics y nce comics.
Per mutons y mutans scialdi criatifs iel, pra chësta azion de liejer, mo da pudëi vëncer sies iPad mini, coche prim pesć. Per vëncer un de chisc biei pesć muessa i partezipanc fé n video che dura n menut o na bela fotografia che ebe da n fé cun un di libri dla azion. Duta la nfurmazions plu avisa ie da abiné sun la plata internet numineda dessëura.
La azion ie unida metuda a jì dal Ufize per la biblioteches y l liejer deberieda cun l Ufize per la educazion permanënta, biblioteches y mesuns audiovisifs dl’aministrazion publica.
Duc i libri dla azion ie sambën da pudëi mpresté ora tla biblioteches dla valeda, la biblioteca San Durich, la biblioteca Tresl Gruber y la biblioteca Oswald von Wolkenstein.

FOTO: Liejer ie bel!

Galaria retrac