"Nëus prion per té“

Data

23 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N valgun jëuni de Gherdëina, dla Junanza catolica de Sëlva y S. Cristina, à metù a jì na scumenciadiva drët particulera, cun la ntenzion de judé tres la preghiera te chësc tëmp rie y plën de festidesc.

Tl’enes passedes che duc à scialdi messù sté a cësa, che n à abù da ciampì cun l pricul dla malatia, cun triches y festidesc, àn nce abù scialdi
dl’aurela de pensé do. N valgun jëuni se à tëut a cuer chësta situazion y se à dessegur nstësc ënghe fat pensieres n cont dl daunì, de coche la jirà inant. Ëi à cris si aiut tres la preghiera, cun gran crëta tl crëidum y te Gejù, cossa che n possa danz abadé dinrer al didancuei, almanco nia te na forma tan ufiziela. Per chësc se meriti gran stima y lauda.
Ëi ne n’à nia fat chësc mé per sé nstësc, ma i se à pità de l fé nce per i autri, per chichemei ebe velch che ti sta a cuer, che i ulëssa se prië ca.
Tres n link o nce n QR-code rùven ite sun na plata internet njenieda ca dala SKJ de Sëlva y de S. Cristina, ulache i nvieia a scrì ite na ntenzion de preghiera. Coche stlarì sun la medema plata iel velch defin de anonim ora che sce zachei l ulëssa autramënter. I jëuni se tol pona sëura de prië per chësta persona y per si ntenzion.

FOTO: Tres chësc QR-code o tres l link https://bit.ly/3acBNhU rùven sun la plata internet ulache n possa dé ite si ntenzion de preghiera. L link ie da abiné sun la homepage dla pluania de Sëlva.

Deplù tla edizion stampeda di 22 de mei.

UK

Galaria retrac