Scolina tl bosch

Data

24 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na auternativa ala scolina tradiziunela, ulache l pensier fundamentel ie chël de mparé alalergia, tla natura, tl bosch. L se trata de n proiet bele giut cunesciù y praticà ti paejes dl nord dl’Europa, ma che descëida for plu nteres nce te nosc raions. Chëst ann vën la scolina tl bosch metuda a jì per l prim iede nce te Gherdëina.

Tl bosch de Resciesa mez n di
La scolina tl bosch de Urtijëi fej si atività tl bosch de Resciesa, coche dit for alalergia, ma per canche l ie scialdi bur’ tëmp àn da garat na sënta nia dalonc dal bosch. L’atività ie penseda per pitli da 3 ani insù nchin al’età che i scumëncia a jì a scola, y for mé danmesdì. Chësc plu che auter per na rejon pedagogica: pitli mutons ie mé boni de sté demez da cësa, dala familia, per n 4-5 ëura, chël che ie sëurora ne n’ie nia ideél te si età. L vën tëut su mutons de duta la valeda de Gherdëina y nce di chemuns ujins de Ciastel y Laion.

L articul ntier tla edizion stampeda di 19 de juni.

FOTO: Scolina tl bosch.

Galaria retrac