Gherdeina

media/k2/galleries/5204/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-22_um_09.38.17.jpg
25 de jugn 2017

Senteda generela dla Copa dl Mond de Gherdëina

La garejedes ie states n gran suzes. La va de cialé inant do la bela garejedes dl 2016. Paroles de lauda per i cunlauradëures
L Cumité de Copa dl Mond de Gherdëina à tenì ai 13 de juni 2017 si senteda generela tla pitla Sala dla Cësa de Cultura Oswald von Wolkenstein te Sëlva. Danora iel stat la senteda dl cunsëi y lessù la generela, ulache l ie nce unì premià plu cunlauradëures.

Deplù te la edizion dl 23 de jugn
media/k2/galleries/5206/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-22_um_09.38.34.jpg
24 de jugn 2017

A Urtijëi àn pià i leresc

Trëi ëi de naziunalità albaneja iei unii piei: ëi ova cun sé roba de gran valuta, duta rubeda. Piei nce doi ufizieres fauc dla Verdia de Finanza
I Carabinieri dla Cumpania de Urtijëi y dla Stazion de Fie à stlut ju cun suzes si atività nvestigativa ti ultimi mënsc.

Deplù te la edizion dl 23 de jugn
media/k2/galleries/5153/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.03.jpg
19 de jugn 2017

Ancunteda mez secul do la Matura tl ITC a Urtijëi

Nstadì iel stat n'ancunteda dla studëntes y di studënc dl ITC Urtijëi che ova fat l ejam de maduranza tl ann 1967: "I cin' ani de ITC ie stac i plu biei de nosta junëza!"
N ch'sta di se à do truep ani inò ancuntà trëdesc ex studënc che fova jic a scola tl Istitut Tecnich Cumerziel de Urtijëi ti ani 1962-1967. L se tratova de fé la festa di cincant'ani da canche an fat, tl ann 1967, l ejam de maduranza.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5152/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.45.jpg
18 de jugn 2017

Prim aiut te Scolina a Santa Cristina

La mutans y i mutons dla scolina mpera a cunëscer la Crëusc Blancia: per la fin dl ann de scolina ie la Crëusc Blancia stata a S. Cristina a se prejenté y a mustré l'ambulanza ala mutans y ai mutons
L ne n'ie nia l prim iede che l ti vën mustrà ai mutons dla scolina ciun che ie l lëur che vën fat uni di sun l'ambulanzes. Nce chëst ann à i mutons abù l'ucajion de udëi coche n'ambulaza ie fata da dedite ora y de mparé ciuni che ie i njins che vën tëuc ca pra i ntervënc de prim aiut.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5151/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.28.jpg
17 de jugn 2017

Gran proa da d'instà di Judacrëp sun l Innerkofler

L instà ne n'ie nia plu dalonc y cun chisc biei dis y la temperatures for plu y plu autes scumëncia la jënt a jì inò da mont su. Purtruep se fej vel' un nce mel datrai y à perchël debujën dl aiut di Judacrëp
Per vester njeniei per la sajon da d'instà, ons n sada ai 10 de juni fat na gran proa sun l Innerkofler, na bela piza tla grupa dl Saslonch.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5111/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.23.38.jpg
12 de jugn 2017

Record dl mond nuef su tl ciel sëura nosc biei raions

Bën 219,65 chilometri triangul à l pilota de Gherdëina Kilian Insam fat nstadì cun l parapënd tandem
L pilota Kilian Insam de Urtijëi, dl team Gardenafly, a batù n dumënia ai 28 de mei si „vedl" record dl mond dl 2015.
La USC l à cuntatà. Lascionse cunté da d'ël chësta esperienza de jol: Tl 2015 ovi fat l record dl mond cun l parapënd tandem cun 210,29 km triangul FAI.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5110/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.23.19.jpg
11 de jugn 2017

Muta y pere a Maran: canche cian y giat se anconta

Medea Moroder de Urtijëi à n sada passeda stlut ju na mostra drët garateda tla Offizin S. de Siegfried Höllrigl a Maran.Nce n valgun chedri de si pere Egon Eusina
Na faszinazion particulera à la cësa de Höllrigl tla streda Haller a Maran, ulache l patron fej xilografies y d'autra stampes, ma nce mostres. Nscila ntan l mëns de mei la mostra de Medea Moroder, ti salamënc basite y n pert nce autite. Autite nce n valgun chedri de Egon Rusina.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5109/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.21.21.jpg
10 de jugn 2017

La Böhmische de Santa Cristina sona da druch

Gran festa iel stat nstadì te gran sala de Chemun de Santa Cristina, scicheda su a puntin cun mëises dal culëur brum y blanch. La Böhmische à dat ora na CD
Sun l program de dan doi enes te sala de Chemun de Santa Cristina fòvel na bela sëira de festa de mujiga, cun duta la Mujiga de Santa Cristina, la grupa „Lustige Musikanten" y na grupa dla Mujiga, la Böhmische de Santa Cristina, che à prejentà si prima CD.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5070/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.05.25.jpg
04 de jugn 2017

La scola y l artejanat se anconta

Doi segonda tlasses dla Scola Mesana de Urtijëi, plu avisa la IIA y la IIB, se à dat ju cater dis alalongia cun l artejanat de nosta valeda
Artisć de Gherdëina ie unic te tlas a cunté mpue' de si lëur. I sculeies nstësc à dessenià y mudelà n valguna pitla opres d'ert. Ala fin iesen mo jic a ti cialé a n valguna berstotes dl luech.#

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5069/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.05.04.jpg
03 de jugn 2017

Na festa dl sport per duta Gherdëina

N dumënia iel stat la bela manifestazion metuda a jì dai cater Chemuns de Gherdëina per premië chiche se à fat meric tl sport tl ann passà, da mei inant
L assessëur per l sport de Urtijëi che à menà tres la manifestazion de n dumënia passeda ai 28 de mei à pudù saludé na sala tocia y plëina de jëunes y jëunes che fej sport y vel' un mpue' plu inant cun i ani ma for mo jëunn tl spirt.

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5068/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.04.49.jpg
02 de jugn 2017

Viac tl Venet dla grupa Artejans n Pension de Gherdëina

Coche l ie bele tradizion, à la grupa Artejans n Pension de Gherdëina metù a jì nce chëst ann n bel viac culturel, inò drët bën urganisà da Agata. L moto fova: „Vijité Padova, Vicenza y le Ville dl Brenta". Anselmo Plancker presidënt nuef di Artejans n Pension de Gherdëina
La jita da chëst ann jiva a Padova y Vicenza, dai 16 nchin ai 18 de mei. N merdi bel abenëura sons muec da Sëlva demez. Cun la curiera sons pona furnei de viers de Trënt y Verona, nchin a Padova.

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5043/thumbs/aspitan_i_girini.jpg
26 de mei 2017

L "Giro d'Italia" ruva a Urtijëi

L "Giro d'Italia" ruva a si 100ejima edizion: la 18ejima tapa cun travert tl zënter de Urtijëi!
media/k2/galleries/4463/thumbs/giorgio_moroder_francisca.jpg
07 de fauré 2017

Giorgio Moroder a Sanremo

Presidënt de iuria dl Festival de Sanremo ie chëst ann „nosc“ Giorgio Moroder
Sanremo - Pra l Festival de Sanremo 2017 à la iuria de esperc na gran fazion: dala cuarta sëira inant à la dezijion de chësta iuria la fazion de fé ora n terzo dla votazion finela de uni ciantia che fej pea pra la garejeda. Ot ie i cumëmbri de iuria; l diretëur artistich Carlo Conti à cunedì che l sarà propi „nosc“ Giorgio Moroder che tulerà monce ite la ncëria da presidënt. I autri set ie l speaker de radio y diretëur artistich de Radio Deejay Pasquale Di Molfetta, miec cunesciù coche Linus, l ...
media/k2/galleries/4283/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.29.13.jpg
09 de jené 2017

Biaggi prejënta te Gherdëina l „Max Racing Team“

L campion de motores Max Biaggi à prejentà a Urtijëi si scuadra nueva, che fajerà pea tl 2017 l campiunat CIV Moto3. Una de si finamires ie la ndesfideda a Valentino Rossi tl Mundiel, che à ënghe na si scuadra
Vënderdi ai 16 de dezëmber, Urtijëi: tl Montchalet nuef de Kuno Moroder y Marco Pezzutto à l pluricampion de jì cun l motor Max Biaggi prejentà si team nuef. Biaggi vën bele da trup ani incà te Gherdëina, l à n liam sterch cun nosta valeda y duta la cuntreda dla Dolomites y nce cun i doi patrons dl hotel nuef Moroder y Pezzutto y si families.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4282/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.51.jpg
08 de jené 2017

„Safe-Skiing": co se cumpurté sun purtoi

La Scola de Schi de Urtijëi mët a jì regulermënter cursc per mparé a se cumpurté aldò, canche n va cun i schi. L diretëur Leo Zambon: „Nia pruibizion, ma sensiblisazion acioche l ne suzede nia"
Coche spiega l diretëur Leo Zambon dla Scola de Schi de Urtijëi „ne n'ie l curs de segurëza sun i purtoies, "Safe-Skiing" per nglëisc, nia pensà per ulëi jì ite te tematiches scialdi cumplichedes de furné dedora dai purtoies, o gor de tuché cuestions legislatives o de prim aiut massa spezifiches, ma de nsenië y de ti dé cunsëies a chëi che va cun i schi y cun l snowboard n con' de co se cumpurté sun i purtoies, per vester plu segures y dantaldut per schivé de se fé mel."

Deplù te la edizion ...
media/k2/galleries/4281/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.41.jpg
07 de jené 2017

Julé nce de scur per judé da mont su y tla valeda

Pra la senteda generela di Judacrëp à n valgun ulenteres lascià la lerch ai jëuni che vën do. David Demetz à giapà l sbeter grisc y l Cator. Hubert Moroder resta inant presidënt
Per ti cialé de reviers al ann rich de ativiteies di Judacrëp Gherdëina iel unì metù a jì la generela tradiziunela dla fin dl ann tl Hotel Genziana a Urtijëi, n sada ai 17 de dezëmber. Dan scumencé la generela iel unì lecurdà l ex-presidënt dl CNSAS Lorenzo Zampatti, che nes à purtruep lascià. L presidënt di Judacrëp Hubert Moroder à tenì na relazion de duc i ntervënc fac ntan l ann.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4247/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.58.jpg
01 de jené 2017

"L ciof brum"

Nstadì iel stat a Urtijëi la prejentazion dl liber nuef de Ulrica Perathoner
De Ulrica Perathoner dij Vinzenz Senoner che „la ie sciche si poejies, dunchedes ite tl romantizism; ëila ie nscila, bona de viver tla ghendeda che nëus on per la gran pert perdù. L ie bel a avëi de tel persones coche Ulrica Perathoner." Nscila Senoner n ucajion dla prejentazion nstadì tla Scolina Salieta a Urtijëi dl liber nuef de poejies scrites per tudësch da Ulrica Perathoner de Caio. L se trata de poejies d'ert y de d'autra poejies che la autëura de Urtijëi à publicà tl liber dal titul ...
media/k2/galleries/4245/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.25.jpg
30 de dezember 2016

Usservé y unì usservei

L Museum Ladin Ciastel de Tor y l Istitut Ladin Micurà de Rü à prejentà la monografia de Franz Josef Noflaner, scritëur y artista de Urtijëi
La ie tan inant. L autëur y artista Noflaner à giapà chël recunescimënt che l se ëssa tan mbincià te si vita: na publicazion de si opres.

N juebia ai 15 de dezëmber à la diretëura dl departimënt povinziel Museums Karin Dalla Torre, l diretëur dl Museum Ladin Ciastel de Tor Stefan Plancker y l diretëur dl Istitut Ladin Micurà de Rü Leander Moroder prejentà la monografia dl artista y scritëur de Urtijëi. Tla Cësa di Cungresc a Urtijëi iel unit adalerch truep nteressei d'ert y leteratura per se ...
media/k2/galleries/4242/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.40.23.jpg
28 de dezember 2016

Florentine uel l savëi

N bel teater dla dumbries cun mujiga, purtà dant per tudësch, dal titul "Florentine uel l savëi", ie unì mustrà nstadì tla sënta dla Scola Elementera a Urtijëi. L pez ti à plajù dassënn, n audiva tresora l "wow!" di pitli de prima elementera
La trama: Florentine ie na muta che abina te ciulé n tamburdl de si nëine. La sona dut l di limpea, dantaldut ajache la ulëssa fé pea pra l cunzert ala fin dl ann de scola, sunan pea cun l'urchestra de scola. Danz che dut cant ne n'ie nia tan saurì, coche la minova tl prim. Ma la uel l savëi, zeder ne uelela danz nia!

L teater ie mpue' sui generis, l ne n'ie nia fat da atëures, ma da dumbries. La paladina dà l mesun che da dovia pàssen cun figures njeniedes ca, tl cajo cuncret dala nsenianta ...
media/k2/galleries/4240/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.39.25.jpg
27 de dezember 2016

100 ani ferata de Gherdëina

Cun trëi scumenciadives stlutes ite te n aperitif culturel àn n la ultima dumënia stlut ju la manifestazions per lecurdé l anuel di 100 da canche n ova fat la ferata de Gherdëina
L Chemun de Urtijëi à nvià a chësta manifestazions spartida su te trëi pertes, n dumënia danmesdì ai 18 de dezëmber n iede tla cësa de cultura Luis Trenker, ulache l univa prejentà la edizion nueva dl liber „Die Grödner Bahn", pona ora la Stazion ulache l ambolt à naugurà la locomotiva che ie unida dertureda su a puntin y ala fin mo tla sala „Gisela Moroder", ulache n pudova ti cialé ala mostra dl cuncors per na marca dla posta per i 100 ani dla ferata de Gherdëina. Na bela cumpëida de jënt iel ...