Gherdeina

media/k2/galleries/5036/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.34.18.jpg
27 de mei 2017

La U20 dl Volley Gherdëina vënc l campiunat provinziel

Undesc scuadres se à batù da d'autonn incà per l campiunat provinziel di studënc sot a 20 ani
Chëst ann ons nëus studëntes dla scoles autes fat pea pra l campiunat provinziel Under 20 dl VSS. La sajon à scumencià d'autonn, l fova 11 scuadres scrites ite a chësc campiunat, spartides su te doi grupes. L Gherdëina jugova tla grupa "Ost" cun l Sterzing, Persenon, Burnech y doi scuadres de La Ila.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5033/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.21.15.jpg
27 de mei 2017

N à judà cun na pasta "amatriciana"

Tres la azion "n taier de pasta per Campotosto" àn pudù judé doi families de paures, che à prijà dassënn chësc prim y sëul aiut giapà nchinamò
La tiera à scassa plu iedesc y dassënn tla Talia zentrela ti ultimi ani, luesc y ridli ntieres ie unic desdrui y truepa jënt ie resteda zënza cësa, zënza sosta. Nsci nce l ann passà a Amatrice y tl raion ntëurvia.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5043/thumbs/aspitan_i_girini.jpg
26 de mei 2017

L "Giro d'Italia" ruva a Urtijëi

L "Giro d'Italia" ruva a si 100ejima edizion: la 18ejima tapa cun travert tl zënter de Urtijëi!
media/k2/galleries/5004/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-18_um_09.47.52.jpg
22 de mei 2017

Urtijëi y Gherdëina se ntënj de rosa

L Giro numer 100 a Urtijëi cun la tapa n juebia ai 25 de mei. L ambolt Tobia Moroder: "N gran unëur"
La cuntentëza de n chemun, de na valeda ntiera ie tla paroles dl ambolt de Urtijëi Tobia Moroder: "A avëi na tapa dl centejim Giro a Urtijëi ie n gran unëur, l ie una dla bela tapes dl Giro y nce de una dla dezijives.

Deplù te la edizion dl 19 de ma
media/k2/galleries/5003/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-18_um_09.47.14.jpg
21 de mei 2017

Truepa atletes y truep atlec ie unii unerei

Inier juebia iel stat te sala de chemun a S. Cristina la gran reunion generela dl Schi Club Gherdëina, cun na sala tocia y plëina de jënt
Coche da tradizion vëniel pra la generela dl Schi Club daniëura unerà i atlec che se à fat merit a livel naziunel y nternaziunel ntan l'ultima sajon.

Deplù te la edizion dl 19 de ma
media/k2/galleries/5002/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-18_um_09.46.34.jpg
20 de mei 2017

Doi iedesc n bel viac a Londra

Nsci se nmagina sculeies dla scola mesana na ventura tl'Europa, pra l cuncors leterer tla Biblioteca dla Scola Mesana de Urtijëi
Per l cuarto iede ndolauter à la Biblioteca dla Scola Mesana de Urtijëi scrit ora n cuncors leterer, sburdleda dal resultat arjont ti ultimi ani: nfati ons pudù stampé uni ann n bel liber da mëter ora y da pudëi se mpresté. L ann passà fòvel na storia per gherdëina, che on nce publicà per ntier sun la USC.

Deplù te la edizion dl 19 de ma
media/k2/galleries/4969/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-11_um_10.06.00.jpg
15 de mei 2017

Sexting, pornografia online y cyberbullism

Paroles che n ne cunesciova nia, mo dan puec ani. Al didancuei se tràtel de paroles che ie danz realiteies suvënz negatives, dantaldut chëla dl cyberbullism
„Dutor, prëibel judëde, ajache l ie suzedù zeche che ne se assan mei nmaginà: nosc mut de 8-9 ani ie jit ite te plates porno tl internet!" Suzedù y suzedù. La sessualità ie perdrët zeche de bel. Ma mpede la lascé bela, vëniela suvënz manejeda y data inant cun la mprescion che la sibe zeche de burt y de autolejif, che fej dann.

Deplù te la edizion dl 12 de ma
media/k2/galleries/4968/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-11_um_10.05.51.jpg
14 de mei 2017

"La mpurtanza de arjonjer zeche deberieda te na grupa"

La USC à rujenà cun i doi presidënc dl HC Gherdëina Markus Rabanser y Ivo Moroder, per cialé de reviers ala sajon da hockey passeda, y nce bele danora per la sajon che vën
L presidënt Ivo Moroder nes conta dla pert sportiva: "La sajon passeda ons scumencià pra i granc cun de bona aspetatives, ratan de vester dut ntëur scialdi cumpetitifs. Danz che la à pona sciacà, cun i doi fulestieres americans che se n ie jic y i autri fulestieres de nosc raions che ne à nia purtà chël che n se aspitova.

Deplù te la edizion dl 12 de ma
media/k2/galleries/4967/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-11_um_10.05.43.jpg
13 de mei 2017

Cor y Urchestra de Dlieja de Urtijëi a Bamberg

Ala fin de auril sons muec duc deberieda cun na bona ueia de viers de Bamberg tl Bayern, na blòta zità che ti semea mpue' a Unieja, la vën nce tlameda "Klein Venedig"
Ruvei ora n vënderdi ai 21 de auril sun la sëira a Bamberg, aspitova Pater Putzer bele sun nëus; ël nes à cumpanià a Vierzenheiligen, n blòt pitl luech dlongia Bamberg, ulache fan de cuatier. Vierzenheiligen à na beliscima Basilica, che son naturalmënter jic a ti cialé.

Deplù te la edizion dl 12 de ma
media/k2/galleries/4933/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-04_um_10.06.00.jpg
08 de mei 2017

Uneranza a jëunes y jëuni te Chemun de Sëlva

N juebia dan otodì à l Chemun de Sëlva unerà la atletes jëunes y i atlec jëuni che se à tla sajon da d'inviern fat meric particuleres tl ciamp dl mond
Irene Lardschneider, Vivien Insam, Alex Vinatzer, Samuel Costa y Alex Insam: chisc ie i inuemes di cin' jëuni che ie unii unerei dal Cunsëi de Chemun de Sëlva.

Deplù te la edizion dl 05 de ma.
media/k2/galleries/4932/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-04_um_10.05.37.jpg
07 de mei 2017

Pelegrinasc sun Jevun, n pelegrinasc mo for jëunn

Levé dala trëi daduman a se njenië ca per jì n pruzescion ne n'ie dantaldut per i jëuni d'al didancuei nia na cossa da uni dì. Na reportaja de Elisa Senoner da Cësanueva sun Daunëi te Sëlva, de 18 ani
Ai 25 de auril 2017, do cin'ani, iel inò unì metú a jì n pelegrinasc sun Jevun, chëst ann dala Union Pasturela de Gherdëina. Da trëicherc ala cater daduman se ons abinà te na bela cumpëida de jënt - duc furnii bon ciaut, ajache tl'aria fòvel tof da plueia - tla dlieja dla Madona de Sëlva per giapé la bendescion da S. Pluan Piere Clara dan pië via.

Deplù te la edizion dl 05 de ma.
media/k2/galleries/4931/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-04_um_10.05.23.jpg
06 de mei 2017

La gran tradizion di guanc dala gherdëina

Nce chëst ann fajerà la Lia Guanc dala gherdëina de Urtijëi inò pea pra plu manifestazions de dlieja y de cumenanza. Nfurmazions n con' dla Lia. L nvit a fé pea, per mantenì la bela tradizion di guanc dala gherdëina, na marueia de nosta valeda
N juebia ai 25 de mei 2017 fermerà l Giro d'Italia a Urtijëi. Na manifestazion sportiva de gran mpurtanza, che purterà te nosta valeda i miëures dl mond de jì cun la roda, y na gran cumpëida de pasciunei dl sport dla roda. Nce la Lia Guanc dala gherdëina - Urtijëi uel dé si cuntribut per abelì chësta festa tan particulera y nvieia duc i cumëmbri y chëi che à legrëza cun nosc guanc dala gherdëina a se furnì cun la troht n chël domesdì.

Deplù te la edizion dl 05 de ma.
media/k2/galleries/4463/thumbs/giorgio_moroder_francisca.jpg
07 de fauré 2017

Giorgio Moroder a Sanremo

Presidënt de iuria dl Festival de Sanremo ie chëst ann „nosc“ Giorgio Moroder
Sanremo - Pra l Festival de Sanremo 2017 à la iuria de esperc na gran fazion: dala cuarta sëira inant à la dezijion de chësta iuria la fazion de fé ora n terzo dla votazion finela de uni ciantia che fej pea pra la garejeda. Ot ie i cumëmbri de iuria; l diretëur artistich Carlo Conti à cunedì che l sarà propi „nosc“ Giorgio Moroder che tulerà monce ite la ncëria da presidënt. I autri set ie l speaker de radio y diretëur artistich de Radio Deejay Pasquale Di Molfetta, miec cunesciù coche Linus, l ...
media/k2/galleries/4283/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.29.13.jpg
09 de jené 2017

Biaggi prejënta te Gherdëina l „Max Racing Team“

L campion de motores Max Biaggi à prejentà a Urtijëi si scuadra nueva, che fajerà pea tl 2017 l campiunat CIV Moto3. Una de si finamires ie la ndesfideda a Valentino Rossi tl Mundiel, che à ënghe na si scuadra
Vënderdi ai 16 de dezëmber, Urtijëi: tl Montchalet nuef de Kuno Moroder y Marco Pezzutto à l pluricampion de jì cun l motor Max Biaggi prejentà si team nuef. Biaggi vën bele da trup ani incà te Gherdëina, l à n liam sterch cun nosta valeda y duta la cuntreda dla Dolomites y nce cun i doi patrons dl hotel nuef Moroder y Pezzutto y si families.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4282/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.51.jpg
08 de jené 2017

„Safe-Skiing": co se cumpurté sun purtoi

La Scola de Schi de Urtijëi mët a jì regulermënter cursc per mparé a se cumpurté aldò, canche n va cun i schi. L diretëur Leo Zambon: „Nia pruibizion, ma sensiblisazion acioche l ne suzede nia"
Coche spiega l diretëur Leo Zambon dla Scola de Schi de Urtijëi „ne n'ie l curs de segurëza sun i purtoies, "Safe-Skiing" per nglëisc, nia pensà per ulëi jì ite te tematiches scialdi cumplichedes de furné dedora dai purtoies, o gor de tuché cuestions legislatives o de prim aiut massa spezifiches, ma de nsenië y de ti dé cunsëies a chëi che va cun i schi y cun l snowboard n con' de co se cumpurté sun i purtoies, per vester plu segures y dantaldut per schivé de se fé mel."

Deplù te la edizion ...
media/k2/galleries/4281/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.41.jpg
07 de jené 2017

Julé nce de scur per judé da mont su y tla valeda

Pra la senteda generela di Judacrëp à n valgun ulenteres lascià la lerch ai jëuni che vën do. David Demetz à giapà l sbeter grisc y l Cator. Hubert Moroder resta inant presidënt
Per ti cialé de reviers al ann rich de ativiteies di Judacrëp Gherdëina iel unì metù a jì la generela tradiziunela dla fin dl ann tl Hotel Genziana a Urtijëi, n sada ai 17 de dezëmber. Dan scumencé la generela iel unì lecurdà l ex-presidënt dl CNSAS Lorenzo Zampatti, che nes à purtruep lascià. L presidënt di Judacrëp Hubert Moroder à tenì na relazion de duc i ntervënc fac ntan l ann.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4247/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.58.jpg
01 de jené 2017

"L ciof brum"

Nstadì iel stat a Urtijëi la prejentazion dl liber nuef de Ulrica Perathoner
De Ulrica Perathoner dij Vinzenz Senoner che „la ie sciche si poejies, dunchedes ite tl romantizism; ëila ie nscila, bona de viver tla ghendeda che nëus on per la gran pert perdù. L ie bel a avëi de tel persones coche Ulrica Perathoner." Nscila Senoner n ucajion dla prejentazion nstadì tla Scolina Salieta a Urtijëi dl liber nuef de poejies scrites per tudësch da Ulrica Perathoner de Caio. L se trata de poejies d'ert y de d'autra poejies che la autëura de Urtijëi à publicà tl liber dal titul ...
media/k2/galleries/4245/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.25.jpg
30 de dezember 2016

Usservé y unì usservei

L Museum Ladin Ciastel de Tor y l Istitut Ladin Micurà de Rü à prejentà la monografia de Franz Josef Noflaner, scritëur y artista de Urtijëi
La ie tan inant. L autëur y artista Noflaner à giapà chël recunescimënt che l se ëssa tan mbincià te si vita: na publicazion de si opres.

N juebia ai 15 de dezëmber à la diretëura dl departimënt povinziel Museums Karin Dalla Torre, l diretëur dl Museum Ladin Ciastel de Tor Stefan Plancker y l diretëur dl Istitut Ladin Micurà de Rü Leander Moroder prejentà la monografia dl artista y scritëur de Urtijëi. Tla Cësa di Cungresc a Urtijëi iel unit adalerch truep nteressei d'ert y leteratura per se ...
media/k2/galleries/4242/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.40.23.jpg
28 de dezember 2016

Florentine uel l savëi

N bel teater dla dumbries cun mujiga, purtà dant per tudësch, dal titul "Florentine uel l savëi", ie unì mustrà nstadì tla sënta dla Scola Elementera a Urtijëi. L pez ti à plajù dassënn, n audiva tresora l "wow!" di pitli de prima elementera
La trama: Florentine ie na muta che abina te ciulé n tamburdl de si nëine. La sona dut l di limpea, dantaldut ajache la ulëssa fé pea pra l cunzert ala fin dl ann de scola, sunan pea cun l'urchestra de scola. Danz che dut cant ne n'ie nia tan saurì, coche la minova tl prim. Ma la uel l savëi, zeder ne uelela danz nia!

L teater ie mpue' sui generis, l ne n'ie nia fat da atëures, ma da dumbries. La paladina dà l mesun che da dovia pàssen cun figures njeniedes ca, tl cajo cuncret dala nsenianta ...
media/k2/galleries/4240/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.39.25.jpg
27 de dezember 2016

100 ani ferata de Gherdëina

Cun trëi scumenciadives stlutes ite te n aperitif culturel àn n la ultima dumënia stlut ju la manifestazions per lecurdé l anuel di 100 da canche n ova fat la ferata de Gherdëina
L Chemun de Urtijëi à nvià a chësta manifestazions spartida su te trëi pertes, n dumënia danmesdì ai 18 de dezëmber n iede tla cësa de cultura Luis Trenker, ulache l univa prejentà la edizion nueva dl liber „Die Grödner Bahn", pona ora la Stazion ulache l ambolt à naugurà la locomotiva che ie unida dertureda su a puntin y ala fin mo tla sala „Gisela Moroder", ulache n pudova ti cialé ala mostra dl cuncors per na marca dla posta per i 100 ani dla ferata de Gherdëina. Na bela cumpëida de jënt iel ...