Gherdeina

media/k2/galleries/5708/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-14_um_09.54.23.jpg
18 de setember 2017

Martin Prinoth vënc cun si film

L jëunn de Urtijëi che sta a Hamburg vënc n stipendium dala Fundazion Gerd Rude de Köln per n film documenter che conta dl turism, ma nce dla vita purtruep scialdi dura de truepa jënt a Napoli
Martin Prinoth ie n jëunn de Urtijëi, nasciù ai 15 de merz dl 1983. Coche scola auta àl fat l lizeum tlassich a Persenon, da dedò iel jit inant studian Scienzes dla Comunicazion a Salzburg.

Deplù te la edizion dl 15 de setember
media/k2/galleries/5707/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-14_um_09.52.49.jpg
17 de setember 2017

"Vester leprò ie dut"

Sot a chësc titul iel nstadì stat i Campiunac di Seniores 2017, ulache truepa persones che viv te Cëses de Paussa de Südtirol se à muserà te disciplines sportives desferëntes
"La persones ne n'ie mei massa vedles per fé sport," nscila la paroles de Moritz Schwienbacher, presidënt dla Lia provinziela dla Cëses de Paussa.

Deplù te la edizion dl 15 de setember


media/k2/galleries/5706/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-14_um_09.54.08.jpg
16 de setember 2017

Marces y polkes sun la Marmoleda

Ala fin d'agost à la Mujiga de Sëlva sunà sun la Marmoleda per truepa jënt che ie unida adalerch per se goder l bel panorama
Marces y polkes rundeniva su per la Marmoleda: la Mujiga de Sëlva ie l'ultima dumënia de agost unida nvieda dala familia Mahlknecht-Pema de Urtijëi per suné sun la Marmoleda.

Deplù te la edizion dl 15 de setember
media/k2/galleries/5674/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.51.22.jpg
13 de setember 2017

Gran festa

Gherdëina á festejé l mez secul dla Copa dl Mond sun l purtoi Saslonch. N sada dan otodì iel stat a Santa Cristina la gran festa per i 50 ani Copa dl Mond sun l purtoi Saslonch. La plueia ne à nia tëut y tres la bona ueia, a duc ti àl sapù bel.
Mprecions tla Usc stampeda!
media/k2/galleries/5672/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.51.02.jpg
12 de setember 2017

Sëlva: troies per la roda, lech da fé nëif y auter

Pra la senteda dl Cunsëi de Chemun de Sëlva iel unì rujenà dl slargiamënt di troies per la roda “single trail”, dl lech da fé nëif sun Col Raiser, dla garage publica tla Streda Nives y mo d’auter
Da liejer deplù dla senteda tla Usc stampeda!
media/k2/galleries/5671/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.50.53.jpg
11 de setember 2017

L plu bur’ o l plu bel di dl ann?

Per n valguni iel danz na galia, l prim di de scola. Ma per trueps iel de regula nce la legrëza de udëi inò i cumpanies de scola. La scola à scumencià
Nce te Gherdëina iel n merdi stat l prim di dl ann de scola. Scumencià iel unì cun na santa mëssa. A Urtijëi ti à Sn. Digan Vijo Pitscheider metù a cuer ai sculeies y ai nsenianc de jì ite tl ann de scola cun curaje y legrëza! La mëssa ie unida abelida cun savëi y sentimënt dai ciantarins y musiconteri, propi bel, bravi, cumplimënc!

Da dedò iel stat tla scoles de uni livel la ntroduzion da pert di diretëures, dan che i sculeies ie pona jic tla tlasses per stlarimënc plu avisa cun i nsenianc de ...
media/k2/galleries/5675/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.52.02.jpg
10 de setember 2017

I Whisper n azion: balarines te Gherdëina

La scola de balé Country Whisper à chësc d’instà pudù passé de biei dis te Gherdëina, balan te lueges desferëntes y faszinan la jënt cun coreografies che fajova unì ueia de balé pea. De bon plazamënc nce pra cumpetizions nternaziuneles
La Country Whisper Dance School ie unida metuda su dan n valgun ani cun la sënta a Arco (TN). La cumpëida na bela lingia de 500 cumëmbri de Südtirol y dl Trentin, danter chëi mé bele trënta de Gherdëina. De ndut à la scola de bal diesc maestri y maestres che nsënia te raions desferënc, coche per ejëmpl a Riva del Garda, Trënt, Bulsan y te Gherdëina.

Deplù sun i whisper y mprescions fotografiches tla edizion atuala de La Usc stampeda!
media/k2/galleries/5673/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.51.13.jpg
10 de setember 2017

Bera Stefan Demetz de Sulé: i lecorc y la laudationes

Coche bele repurtà tla USC fova d’agost bera Stefan Demetz de Sulé mort cun 91 ani. Na persona de gran cultura che lascia, dlongia l lecort de si vester y de si fé, na gran arpejon culturela, tl ciamp dla mujiga ladina y n generel tla mujiga dl raion dl’Elpes. Ntan la supeltura iel stat plu lecorc y laudationes
Laudationes a na gran personalité. Da liejer deplù tla edizion atuala dla Usc stampeda!

media/k2/galleries/5676/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.51.54.jpg
09 de setember 2017

La scuadres dl HC Gherdëina 2017-18

N vënderdi dl’ena passeda iel stat te Sëlva dan na gran cumpëida de jënt la prejentazion dla scuadres di jëuni y dla prima scuadra dl HC Gherdëina. I Chemuns de Gherdëina juda dassënn pea a paië la dlacia
La ie śën tan inant, che la prima scuadra dl HC Gherdëina scumëncia inò cun l campiunat nternaziunel AHL. I doi presidënc Markus Rabanser y Ivo Moroder y i cumëmbri de cunsëi dl HC Gherdëina à ulù nvië i tifosi y duc i nteressei ala prejentazion ufiziela dla scuadres, coche da tradizion, ma chëst ann l prim iede te Sëlva. N ti dà sambën n gran pëis ala prima scuadra, che tira l ciar danora, che ie la finamira de uni jugadëur de Gherdëina. Ma mo dant vàla de fé n bon lëur tl ciamp di jëuni, che ...
media/k2/galleries/5670/thumbs/Bildschirmfoto_2017-09-07_um_09.50.29.jpg
09 de setember 2017

Gran suzes per l’Unika

N dumënia passeda iel unì stlut ju la 23ejima edizion dl’Unika 2017 cun na bilanz positiva de passa 6.500 vijidadëures te cater dis de mostra
Truepa jënt ie unida adalerch per ti cialé y se lascé fasziné nce chëst ann, sun passa trëimile metri cuadrat, cun passa doicënt opres d’ert di artisć dl’Unika, coche uni ann tl Zënter dal Tennis a Runcadic. Chiche ie jic a ti cialé ala mostra d’ert ova nce l mesun de ti cialé a passa cënt opres tla Galaria dl’Unika che ie vis a vis dl Zënter dal Tennis.

Da liejer deplÙ tla Usc stampeda!

media/k2/galleries/5629/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-31_um_14.13.59.jpg
04 de setember 2017

Na sëira de marueia duncheda ite te mujiga da film

L’Orchestra Sonoton, sot ala bachëta de Matthäus Crepaz, à ntan si cunzerc de chëst ann inò demustrà si savëi, fajan na bela paruda dan i truep spetadëures unic adalerch per l cunzert dal titul “Mujiga da film tl mudamënt dl tëmp”
Davia che l ie l diejim ann che Matthäus Crepaz mëina l’Orchestra Sonoton, se àl mpensá de jì de reviers a si ravises cun si program. Si prim cunzert fova stat propi cun mujiga da film, y perchël àl nce chëst iede ulù crì ora la medema tematica. 
Na bela cërcia de mujiga da film
L’Orchestra Sonoton, che ie deventeda n pont de ancunteda de sunadëures de Gherdëina y nce da oradecà, à prejentà n ucajion de chësc cunzert pec de films cunesciui. Cun gran savëi à l’Orchestra sapù da fasziné la ...
media/k2/galleries/5628/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-31_um_14.06.48.jpg
03 de setember 2017

Poetry slam y mujiga per ladin a Urtijëi

Dan la Cësa di Ladins iel n sada dan otodì stat l Domesdì Leterer Ladin, cun poetry slam y mujiga per ladin. La manifestazion ie unida metuda a jì dala Union di Ladins de Gherdëina
La rujeneda ladina ie na pert ora dla set mesures mpurtanta de nosta cultura, coche à nce auzà ora la presidënta dla Union di Ladins de Gherdëina ULG Milva Mussner. Per ti purté l’ert dl poetry slam y dla mujiga per ladin plu daujin ala jënt, à l’Union di Ladins de Gherdëina metù a jì l Domesdì Leterer Ladin, n sada dan otodì tl verzon dan la Cësa di Ladins a Urtijëi. 

Deplù te La Usc di Ladins stampeda, edizion Nr. 34 di 1. de setëmber 2017!

media/k2/galleries/5627/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-31_um_14.05.48.jpg
02 de setember 2017

La Grupa Deberieda ie for ativa

La grilieda tradiziunela ie inò unida urganiseda a puntin
La Grupa Deberieda ie metuda adum da persones cun problems psichics y ulenteres che se proa dassënn a urganisé de blòta ancuntedes. 
Ntan dut l ann, uni segonda juebia domesdì dl mëns, se anconti per jì nzaul a spaz, a jì a ti cialé a vel’ mostra o luesc nteressanc, ma nce mé a sté n cumpania a s’la ciaculé, fé n valgun juesc o a maië deberieda na bona pasta o na bona pitla marënda. N cëla for de abiné zeche de nuef che possa ti nteressé a duc y a dutes. I ulenteres se abina perchël un n ...
media/k2/galleries/5573/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-23_um_17.30.51.jpg
27 de agost 2017

N à schivà n majer meldefuech

Tres l ntervënt aslune y da fazion di Destudafuech de S. Cristina iesen stac boni de varenté la blòta utia de Pieralongia, sot ala Fermedes, ulache patins y jënt da tlo tlama for gën.
”N sada ai 12 de agost ons messù cherdé aiut ai Destudafuech de Santa Cristina,” dij l patron dla utia Pieralongia sun Mastlé, ”davia che l manaciova de unì su n meldefuech pra l medel. Debota iesi ruvei sun l post, ulache l fova n drë fum che univa danter l taflà de medel ora.” 

Deplù tla edizion stampeda atuala de La Usc!

media/k2/galleries/5571/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-23_um_17.24.15.jpg
26 de agost 2017

Sing! Na lingia de cunzerc che à fat paruda

La grupa Hosianna, deberieda cun n valgun d’autri ciantarins, à abù l’ ucajion de prejenté de bela cianties pra i cunzerc da d’instà te de plu luesc te Südtirol, fajan unì su cun si mujiga ntujiasm y bona ueia.
Truepa jënt ie unida adalerch per audì nce chëst ann la grupa Hosianna te cin’ cunzerc, te ziteies y luesc de Südtirol, plu avisa a Persenon, Curvea, S. Cristina, Bulsan y te Sëlva.

Deplù tla edizion stampeda atuala de La Usc!

media/k2/galleries/5572/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-23_um_17.29.15.jpg
24 de agost 2017

Doduman, sada: "Domesdì Leterer Ladin"

Poetry Slam, Rap y Mujiga Ladina
L ie urmei deventà na tradizion de mëter a jì, da pert dla Union di Ladins de Gherdëina, n ”Domesdì Leterer Ladin” via per l instà tl verzon dan la Cësa di Ladins a Urtijëi y belempont tumerà chëst ann l apuntamënt n sada ai 26 d’agost.
Ti ani passei y plu avisa dal 2012 inant, à autëures y scritëures nia mé de Gherdëina ma nce dl’autra valedes ladines lascià audì a n publich for scialdi nteressà si liriches y proses per ladin y nce mujiga y cianties ladines à daniëura abelì chisc domesdis ...
media/k2/galleries/5538/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_12.00.29.jpg
22 de agost 2017

Se arpizé “te nudadoia”, n suzes!

L “Poolder” ie unì urganisà dala Grupa Alpinisć Gherdëina per l terzo ann. L se trata de na cumpetizion de “bouldering” cun n parëi metù su sëura la nudadoia dedora via n Sureghes. Truepa jënt, bona ueia y mujiga.
Propi na bela sëira iel stat n sada dan otodì te nudadoia n Sureghes. La bela finela dla garejeda de bouldern ie unida ududa da truepa jënt de uni età, dai plu jëuni y la plu jëunes a chëi y chëles plu de tëmp. Prejentà y cumentà à Stefan Stuflesser, cumëmber di Catores. La bela mujiga che n à pudù scuté su ie stata di MADAX y de Kevin Brook. Da bever y da rì ne àl sambën ënghe no mancià.

Deplù tla edizion stampeda de La Usc atuela!
media/k2/galleries/5539/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_12.00.52.jpg
21 de agost 2017

“Sculptura”: danter cultura y modernità

L’opres de set artisć ladins ie metudes ora tla Galaria Ghetta a Puntives. La “sculptures” mostra su na fujion danter cultura y modernità.
Nstadì iel stat tla Galaria Ghetta a Puntives la giaurida dla mostra “Sculptura”, che sarà davierta nchin ai 30 de setëmber. 
La sëira ie unida prejenteda dal storich d’ert Günther Oberhollenzer. Prejënc nce la patrona dla Galaria, Doris Ghetta, y l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder. Propi l ambolt à sotrissà la mpurtanza de chësta mostres, che nes lecorda for una dla pertes plu mpurtantes de nosta cultura.

Deplù te La Usc di Ladins stampeda!
media/k2/galleries/5540/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_12.01.14.jpg
19 de agost 2017

N’ena cun i jëuni, danter i crëps y i fossii de Gherdëina

Nstadì iel stat per l prim iede tl Museum Gherdëina n’ena geo-paleontologica per mutons dai 8 nchin ai 14 ani, cun l espert tla preparazion de fossii Stefano Rossignoli, che à n dutorat de scienzes natureles dl’Università de Milan y ie ënghe mediatëur tl ciamp dla scienzes natureles.
Stefano Rossignoli se à dat ju n’ena ntiera, dai 31 de lugio nchin ai 4 de agost, cun i mutons tla sezion dla geologia y sun la mont de Secëda, y à nscila purtà i mutons plu daujin al mond faszinënt di curëc y fossii, ti spligan coche l se à furmà nosta montes y la marueies dla furmazion geologica de nosc ncësa.

Deplù tla Usc stampeda!
media/k2/galleries/5536/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_12.00.13.jpg
19 de agost 2017

Trump y Jong Un: l bos de Giuda de Biz

Scëmpl ma genial ie l dessëni graffiti de Fabrizio Senoner sun l cubo a Urtijëi, metù ora dlongia la Dlieija de Sant Antone. L’ert ntenduda nce coche „curaje de tò demez y scumencé da nuef“, coche dij Senoner.
N sada dan otodì, danter la doi domesdì y la sies da sëira, iel unit a s’l dé, tl zënter de Urtijëi, n’opra scëmpla ma mpo o povester propi perchël geniala, che sce la fossa unida fata a New York - ulache na tel idea se meritëssa nce de ruvé -, ti ëssa dut l mond cialà cun marueia y amirazion al artista che ova abù na tel idea. Marueia y amirazion iel pa bën nce stat a Urtijëi, per l lëur de nosc Biz, unfat sce dant fòvel stat nce mpue’ de „shit storm“ (per gherdëina „ju merda“) tres i media ...