Gherdeina

media/k2/galleries/8671/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-13_um_15.35.43.jpg
13 de november 2018

Droga a Urtijëi: i Carabinieri de Urtijëi abina cocaina

Urtijëi - Ntan n cuntrol fat da pert di Carabinieri per jì contra l cunsum de droghes iel unì abinà droga te n local a Urtijëi. N ël de 38 ani, che desturbova n pert d’autri tlienc, se à desmustrà scialdi nervëus canche i Carabinieri ie unic adalerch. Do n cuntrol fat sëuraprò iel unì abinà na dosa de cocaina pra l ël, che ie unì dat sëura al Cumissariat de Guviern. Ntan n auter cuntrol à i Carabinieri abinà n valgun grams de cocaina pra doi jëuni de 20 y 26 ani. Nce chisc ie unii dac sëura al ...
media/k2/galleries/8662/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_20.06.46.jpg
13 de november 2018

Viver te Gherdëina - „Living in Val Gardena“

Nstadì àn prejentà n proiet nuef de ntegrazion, nia mé per muciadifs ma nce per persones y families che à abinà da lëur te Gherdëina y che à nscila nce tëut la dezijion de unì a viver te nosta valeda. L proiet ie unì metù a jì dala Consulta per la Ntegrazion de Gherdëina, ulache l ie laite i assessëures di Chemuns, reprejentanc dla scoles y de ativiteies sozieles, deberieda cun i tuadëures de Eurac Research. “Living in Val Gardena” va ite tl proiet transnaziunel de "PlurAlps", co-finanzià dal ...
media/k2/galleries/8666/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-12_um_16.41.09.jpg
12 de november 2018

Naugurazion dl puent nuef per La Sëlva

Ai 10 de nuvëmber ie unì naugurà l puent nuef per jì ora l ridl de La Sëlva. Cun na pitla festa àn ulù giaurì ufizialmënter chësc tòch de streda, che muderà nce la situazion dl muvimënt di auti te Sëlva.Foto: l puent nuef te Sëlva.Deplù tla USC stampeda di 16 de nuvëmber.
media/k2/galleries/8661/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_20.03.32.jpg
12 de november 2018

Senteda de Chemun a Urtijëi

Pra la proscima senteda de Cunsëi de Chemun de Urtijëi vëniel rujenà dantaldut de bilanz y dl program per l ann che vën La senteda dl Cunsëi de Chemun de Urtijëi ie n merdi ai 13 de nuvëmber dala 20.00. Chësc ie l ordenn dl di: 1. Dé pro l verbal dla senteda dl Cunsëi de Chemun di 16.08.2018. 2. Mudamënc al documënt unich de programazion y al bilanz de previjion 2018-20. 3. Dé pro l regulamënt de Chemun n con’ dl servisc publich dl’ega da bever. 4. Dé pro l regulamënt n con’ dl scudimënt sfurzà ...
media/k2/galleries/8660/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_20.00.12.jpg
11 de november 2018

La mujiga tlassica per duc

La sajon nueva de cunzerc metui a jì dai Jëuni de Mujiga de Gherdëina, cun mujizisć y mujizistes da dlonch caprò, à scumencià. L ie cunzerc d’uni sort, per duc y dutes. L ie da scuté su mujiga tlassica d’uni sort. Chël uel dì che l ie sambën grupes coche cuartec de archëc, ma nce de teles che n ti dij crossover. Chëst’ultimes ie grupes che va dala mujiga populera, tres duta la sortes de mujiga, nchin ala mujiga plu moderna coche l pop y l rock. L ie propi dldut: mujiga cianteda, archëc, ...
media/k2/galleries/8658/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_19.33.00.jpg
10 de november 2018

Schi Club Gherdëina prim schi club dla Talia

N ucajion dla Fiera “Schipas-Turism y sport da d’inviern”, che ie for deberieda cun la “Festa di Azzuri” urmei tradiziunela, urganiseda dala FISI a Modena ai 3 de nuvëmber, ie l Schi Club Raffeisen Gherdëina inò unì premià coche miëur schi club dla Talia, cun l titul de “Sozietà Campiunëssa dla Talia”.Sun la foto: Da man ciancia, l Cumandant dl Zënter dal Sport dl Esercito Ten.Col. Patrik Farcoz, l presidënt dla FISI Flavio Roda y la presidënta dl Schi Club Gherdëina Lidia Bernardi. Deplù tla ...
media/k2/galleries/8659/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-09_um_19.37.59.jpg
09 de november 2018

I Lëns sturcei de Iender

Tla USC di 9 de nuvëmber ons publicà na lingia de fotografies y de articuli n con’ dla gran eghes, dl gran vënt y di danns che ie unii fac nstadì, nce tla valedes ladines. Kuno Moroder de Urtijëi, pilota de joler, à n mierculdi ai 7 de nuvëmber fat na fotografia de Iender da sëurajù, ulache n vëija cieche la natura à fat iló tlo bosch. La streda furestela ie curida defin da lëns sturcei; n generel iel da udëi la fazion di dis de bur’ tëmp, cun l vënt che à danz fat n gran dann ala cuntreda. Na ...
media/k2/galleries/8645/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-08_um_22.27.04.jpg
08 de november 2018

La gran emuzions dla premiere dla Dolomitale

N juebia sëira ai 8 de nuvëmber iel stat la giaurida dla Dolomitale, l gran Filmfestival a Urtijëi che va inant nchin ai 11 de nuvëmber. L festival ie unì naugurà cun l film “Die fünfte Himmelsrichtung” dl reghisser de Gherdëina Martin Prinoth. Si film documenter conta de n pitl mut tëut su de Urtijëi che ti va do a si ravises brasilianes. Tl film vëniel rujenà tudësch, portughes y sambën ladin, dut cun sottituli per nglëisc. Mo n iede n dumënia Lukas Pitscheider, diretëur y ideatëur dla ...
media/k2/galleries/8644/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-08_um_12.26.22.jpg
08 de november 2018

Prim pest al artista Filip Moroder Doss

La iuria aposta dl Circolo Culturale Laurenziano à premià Filip Moroder Doss, che vënc nscila l Pest Nadâl Furlan 2018, te si edizion de iubileum de 40 ani. L se trata de na scumenciadiva metuda a jì dal Circolo Culturel Laurenziano, deberieda cun l Chemun de Buja, la Cumenanza Colinera, la Regione Friul-Unieja-Iulia y la Sozietà Filologica Furlana. Premià vëniel chiche ti à dat, al raion, n cuntribut mpurtant tla cultura, tl soziel o tla religion. Chëst ann ie l pest de gran prestisc unì dat ...
media/k2/galleries/8619/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-07_um_13.03.45.jpg
07 de november 2018

Dolomitale: ntan chësc fin dl’ena iel l gran Filmfestival a Urtijëi

N juebia iel l prim film dl bel festival de films  www.dolomitale.com a Urtijëi. L va inant nchin a n dumënia ai 11 de nuvëmber. Nuzëve dl’ucajion de udëi de biei films! Dolomitale - Doi de gran fans dl Filmfestival ie l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder y l assessëur per la cultura Ivan Senoner. Tlo si pensieres n con’ dla manifestazion culturela a Urtijëi: “Te Gherdëina vëniel bele da for incà metù a jì na gran cumpëida de scumenciadives y manifestazions cultureles d’uni sort: mostres ...
media/k2/galleries/8613/thumbs/Bildschirmfoto_2018-11-06_um_18.16.59.jpg
06 de november 2018

Cunsëi y presidënt nuef a Urtijëi

Nstadì iel stat la lita dl cunsëi nuef dla Lia di Buteghieres y dl Terzier de Urtijëi. Robert Stuflesser ie l presidënt nuef.Sun la fotografia, l cunsëi nuef dla Lia di Buteghieres y dl Terzier de Urtijëi. Da man ciancia, Bruno Avesani, Fabian Senoner, l vizepresidënt nuef Oliver Stuffer, l presidënt nuef Robert Stuflesser, Michael Demetz, Deborah Moroder y Fabian Prinoth.Deplù tla USC stampeda di 9 de nuvëmber.
media/k2/galleries/8573/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-30_um_16.28.44.jpg
30 de otober 2018

Te Gherdëina à l vënt fat n gran dann

N lunesc sëira iel jit l alarm te duta Gherdëina, per la gran eghes che n se aspitova, ma pona per l vënt che ie unit su purtan deficulteies dlonch ora
Do enes de bel tëmp y sut à l tëmp fat l'ëura te n aiet. N sada àl scumencià a pluëi y i meteorologhes ova metù de gran jetes dantaldut n lunesc. La prutezion zevila fova alarmeda y i destudafuech de dut Südtirol se teniva njeniei.
N lunesc iel pona jit l alarm mpue donch ora. Te Gherdëina n iede a Runcadic ulache l Derjon passova iust mo sot a puent dl stradon ora y n se temova che l jissa sëurora da n mumënt al auter. Ma l à lascià do de jeté y l se à auzà l vënt y chësc à fat n gran dann mpue ...
media/k2/galleries/8563/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-28_um_20.55.34.jpg
30 de otober 2018

Gran uneranza a Theodor Rifesser

Pra l’ultima senteda generela dla Lia di Cores de Dlieja de Südtirol VKS a Persenon tl Vinzentinum, à l sëurastant da dant Theodor Rifesserde Urtijëi pudù pië do l’uneranza de cumëmber d’unëur de chësta Lia.Foto: Theodor Rifesser.Deplù tla USC stampeda di 26 de nuvëmber.
media/k2/galleries/8561/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-28_um_20.44.24.jpg
28 de otober 2018

La paroles “Mara (Marra), Mar”: n inuem prelatin, retich

Etimologia cun Edgar MoroderMara: chësta parola prelatina, preromana uel dì sasc, crëp y roes. Per scumencé scriji tlo cieche n possa liejer tl “Romanisches etymologisches Wörterbuch” de W. Meyer- Lübke, 1972, sun plata 439: “Mara, Marra uel dì roa, giara suvënz daujin a ruves, pona roes de sasc, nce n gran sas, na piera. Datrai uel Mara nce dì n pitl paluch, n tierac tume. La parola preromana, prelatina Mara iel suvënz tla toponomastica, dantaldut tl Tirol y tl gran raion dla Dolomites”.Foto: ...
media/k2/galleries/8549/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-25_um_16.14.55.jpg
27 de otober 2018

Dolomitale: la marueia dl Filmfestival a Urtijëi

La Lia Mostra d’Ert mët a jì n festival de films cun reghisseres de livel nternaziunel. La tematica generela ie “Südtirol”. L festival ie tla sala dla Lia Mostra d’Ert/Circolo a Urtijëi dai 8 nchin ai 11 de nuvëmberPrinoth cun l prim film L festival unirà naugurà n juebia ai 8 de nuvëmber dala ot da sëira cun l film “Die fünfte Himmelsrichtung” dl reghisser de Gherdëina Martin Prinoth. Si film documenter conta de n pitl mut tëut su de Urtijëi che ti va do a si ravises brasilianes. Tl film ...
media/k2/galleries/8548/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-25_um_16.11.25.jpg
26 de otober 2018

“Cunté y dé inant la storia”: Lia Mostra d’Ert/Circolo y la generazion dl ’68

Nstadì iel stat na mëisa turonda cun Leander Piazza, Adriano Sommavilla, Gregor Prugger, Markus „Mec“ Schenk, Gretl Senoner, Manfred Mureda, Walter Crepaz y Egon Moroder Rusina Lia Mostra Ert/Cirolo - La mëisa turonda ie stata n vënderdi ai 19 de utober, basite te Cësa di Cungresc a Urtijëi. La se tacova ite al l proiet "Ti dé tëmp al tëmp". L ie unì cuntà de lecorc ntëur ala generazion dl ’68. La mëisa turonda ie stata propi amesa la mostra ite che ie mo nchin a n dumënia cun lëures de bera ...
media/k2/galleries/8547/thumbs/foto_grupa_muse.jpg
25 de otober 2018

La scienza ie bela: jita didatica a Trënt

Nstadì sons nëus sculeies dla 2A, 2B y 2C piei via cun la curiera per jì a Trënt a ti cialé al MUSE, n Museum scialdi bel de scienzes natureles.Deplù tla USC stampeda di 26.10Jessica Insam, 2.B
media/k2/galleries/8515/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-24_um_18.19.11.jpg
24 de otober 2018

Ce bel, l liber de Flurina!!

“Flurina y l ucel salvere“ ie la publicazion nueva che ie unida prejenteda a Urtijëi n mierculdi ai 24 de utober dala 5 domesdì tla Biblioteca ladina „Anda Malia da Cudan“ tla Cësa di Ladins a Urtijëi.La presidënta dla Union di Ladins de Gherdëina Milva Mussner, che à fat a puntin la traduzion tla verscion ladina gherdëina, à pudù saludé na tlapeda de mutons y mutans, de genitores y aves, ma nce i doi assessëures per la cultura de Urtijëi y de Sëlva Ivan Senoner y Marta Senoner.La ...
media/k2/galleries/8498/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-19_um_10.35.59.jpg
24 de otober 2018

La naugurazion ufiziela dl ciamp dal palé

N dumënia ai 7 de utober iel stat la naugurazion ufiziela dl ciamp dal palé de Urtijëi. La scuadres fej bele da plu mënsc incà lessù, ma nce grupes de cumpanies possa se nuzé dla strutura tl tëmp liede. Pra la naugurazion ufiziela, cun l’autoriteies de Chemun y dla Provinzia, cun i espunënc dl diretif dl FC Gherdëina y dl VSS, iel unì fat n excursus storich, de coche l fova dan carant’ani mo na sort de ciamp dai patac cun camilies che chersciova laite, ma pona sambën na valutazion sota per l ...
media/k2/galleries/8497/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-19_um_10.32.22.jpg
23 de otober 2018

La tofles dla ferata te Sëlva

N vënderdi ai 12 de utober iel stat te Sëlva na pitla festa de naugurazion dla set tofles cun fotografies storiches dla ferata. Na scumenciadiva dla Lia Cultura y Usanzes de Sëlva n cunlaurazion cun l Chemun de Sëlva. Foto: Da man ciancia, l presidënt dla Lia Cultura y Usanzes de Sëlva Urban Mussner, l ambolt de Sëlva Roland Demetz y l’assessëura per la cultura Marta Senoner. Deplù tla USC stampeda di 19 de utober