Fascia

media/k2/galleries/8628/thumbs/PederivaBallardONLINE.jpg
14 de november 2018

L spigol de la Valacia ades l’é più segur

L menacrep fascian Bruno Pederiva Brognol ensema col joen rampeador Tom Ballard i à fat en libera e atrezà la storica via averta del 1961 da Tone Gross Punz e Tone Rizzi Poldin 
Te l’istà del 1961 l’era stat na impresa dassen storica, che aea portà n grumon de jent da duta Fascia al scomenz de la Val de Sèn Nicolò, aló da “La Soldanella”, a vardèr sù doi di maores menacrepes fascegn, Tone Gross de Punz e Tone Rizzi de Poldin, endèna che i averjea la via senestra e spetacolèra del spigol de la Valacia, sun Sas da le Undesc.

Chest istà a refar chela via l’é stat etres doi alpinisć de nonzech, l menacrep fascian Bruno Pederiva Brognol ensema col joen rampeador ingleis Tom ...
media/k2/galleries/8626/thumbs/Michele_AnesiONLINE.jpg
13 de november 2018

UAL e Moviment Ladin de Fascia se rejona

Dò la letra de demiscions del secretèr politich Michele Anesi, i doi movimenc politics de Fascia vèrda co jir inant per l davegnir
Endèna che la Sociazion Fassa, con l nef Conseier ladin Luca Guglielmi, se envìa via per ge dèr raprejentanza a noscia val tel Consei provinzièl, forta de na cordanza strenta con l nef President de la Provinzia Maurizio Fugatti, da l’autra pèrt se à avert l percors per defenir la prospetives per na alternativa politica al schierament del president Francesco Pitscheider.

Sobito dò la litazions provinzièles di 21 de otober, olache la UAL no se aea prejentà e se aea metù dant enveze l nef Moviment ...
media/k2/galleries/8614/thumbs/StefaniRizONLINE.jpg
12 de november 2018

Cognon mudèr i cheres e jir sorafora i confins

La reflescion del joen Stefano Riz che à prejentà a Moena l’atività de la pastorèla di joegn de Fascia
Duc i omegn che à na encèria te l’ambit politich e religious i é sui carec da doman fin da sera dò scartofies e empegnes che no ge lascia n moment de pèsc. Donca se sabeda ai 13 de otober l piscop e i raprejentanc de la sociazion NOI de Trent i se à tout fora l temp per vegnir fin su a Moena, l’ocajion cognea esser dalbon de valuta.

L'orazion ben ciantèda da n cor de jent da Moena ge à dat l scomenz al dì de scontrèda te l'Oratorie vejin a la gejia de Sèn Vile. Dò na curta introduzion fata dal ...
media/k2/galleries/8642/thumbs/TestorONLINE.jpg
11 de november 2018

Testor: ge vel aer azess ai fondi europeans

La sentarora ladina, te sie intervent te aula del Senat, l’à domanà ressorses per ge fèr front ai dans del catitemp 
“Paleson nosc despiajer per la vitimes e noscia vejinanza desche raprejentanc de la istituzions a la families de la vitimes del catitemp che à segnà duta la Tèlia.” L lo à dit te sie intervent te aula del Senat en lunesc la senatora Elena Testor de Forza Italia. “Chel de chisc dis – l’à jontà apede – no l’é demò n desaster uman ma ence n desaster naturèl e del paesaje, defat ge volarà egn per meter a post i troes e la strèdes da bosch e dejenees per veder endodanef i bosć coche i era dant. Sion ...
media/k2/galleries/8640/thumbs/CrosignaniONLINE.jpg
10 de november 2018

No vedaron più l bosch descheche l’era dant

Con l dr Bruno Crosignani, diretor de l’Ofize Distretual Forestal de Ciavaleis, aon rejonà del dejaster ti bosć de Fascia e Fiem, del dan economich e de chel ambientèl
Fascia se à parà dal risech de na agajon descheche l’era stat del 1966. Per grazia te noscia val nesciugn se à fat mèl, ma l’efet lascià dal catif temp de lunesc ai 29 de otober da sera l’é de chi che aron sot i eies per n pez: la destruzion de costes entrìes de bosch, soraldut anter Mesaval e Moena, ma ence te Val de Sèn Nicolò e ta Cianacei.

La pruma stimes metudes adum te l’Ofize Distretual Forestal de Ciavaleis, vidà dal diretor Bruno Crosignani, rejona de passa 750.000 metres cubi de ...
media/k2/galleries/8615/thumbs/HockeyJuriRiz.jpg
10 de november 2018

Olà metone l diejem gol?

Desfruton la gustegola partida de l’U.15 jièda anter Fascia e Perjen per meter dant en curt na reflescion sui valores del sport: avenjer o partezipèr? 
En domenia ai 4 de november al Scola de Dèlba se à jià la endesfida U.15 anter Fascia e Perjen. Dò 60 menuc de jech, l tabelon segnèa n resultat piajegol per la squadra de cèsa, 9 a 4.

Resultat. L sport, chel che sie, l’é scialdi leà al resultat. Giust o falà? Sessaben, canche chesta costions vegn dites fora a auta ousc, ogneun à sia idea e de dir che la sie giusta o falèda no s’é bogn e fosc nience se pel.

Con n picol jech, meton a confront i nef goi de la partida coi nef goi de l’Hockey.

L ...
media/k2/galleries/8657/thumbs/Neif.jpg
09 de november 2018

N soul cher che bat…per endèna!

En jebia ai 8 de november te Fascia l'é stat l'event "N soul cher che bat. Atlec, alenadores, genitores e teritorie". N muie de jent à tout pèrt per scutèr ence personajes de nonzech del mond sportif
Passa cent persones à volù partezipèr a la scontrèda endrezèda da Val di Fassa 2019 e da l'Union di Ladins de Fascia, angern da sera ai 8 de november al Paladolomites de Ciampestrin.

"N soul cher che bat. Atlec, alenadores, genitores e teritorie", chest l titol de l'event avert sun paladina da Teresa Lorenz. I prumes chiamé apede ela a ge rejonèr ai presenc é stac Nicoletta Dallago, ombolta del comun de Mazzin che à metù a la leta la strutura per la scontrèda; l president de l'Union di Ladins de ...
media/k2/galleries/8655/thumbs/EzioAnesiONLINE.jpg
09 de november 2018

Ezio Anesi, 25 egn dò

Ve meton dant la reflescion de Fabio Chiocchetti del Goti, da poder lejer ence su la Usc nr 44
“Se à destudà na steila lumenousa”. Coscita titolèa l bolatin de l’UAL vaan la mort subitousa de Ezio Anesi, stata ai 9 de november del 1993. Dò 25 egn da chela burta net, giusta te chisc tempes senestres olache somea che ence la steila de l’UAL sie destinèda a sfiorir, fosc dò na nìgola, fosc dò via l Saslench per semper, a n dir de “la Ziriola”, aon l doer de recordèr chest om che à dat la vita per sia tera e per si ideai.

Enlouta Ezio l’era ombòlt de Cianacei e senator de la Republica, no ...
media/k2/galleries/8641/thumbs/SquadraStudafechONLINE.jpg
08 de november 2018

Canche te na cèsa om e femena é duc doi volontadives

Letizia Soldà da Poza, ensema a sie om Max Strada, i é duc doi Studafech. Ge aon domanà coche la é jita endèna chesta emergenza.
”Letizia co éla jita la setemèna passèda?

“Gio son jita fora en lunesc sera e son ruada deretorn a ciasa en martesc sera, é fat doi ore de cambie. Sion ponté demez con la seletiva per la meta te la Mont de Poza, dapò aon tacà a jir te le ciase per ge dir a la jent che no vegne durà la corente e dapodò sion jic a vardar e tegnir sot control i ruves. Autre squadre le é jite a taar i albres olache i era crodé.”

Te chisc caji na femena vegnela sparagnèda o cognela fèr che che fèsc i omegn?

“Na ...
media/k2/galleries/8634/thumbs/GiancarloPederivaONLINE.jpg
08 de november 2018

“Son proprio stolz de aer na squadra coscita”

L’Ispetor di Studafech de Fascia Giancarlo Pederiva fèsc l bilanz di dans dò e l vel ge sporjer n fort develpai a duc si volontadives. Lejé l’intrvista su la Usc di 9 de november!
L’é na ousc stencèda e ence mìngol strapacèda chela de l’Ispetor di Studafech de Fascia Giancarlo Pederiva, che aon sentù al telefon en lunesc dal mesdì.

Fosc l’é l prum dì de paussa dò i gregn stragauc de duta la setemèna passèda. I 150 Studafech del Distret de Fascia no à lascià sù nience na dì de lurèr per jir a librèr fora la strèdes dai èlbres crodé, la cèvenes da l’èga e soraldut per portèr didament a la families e l’ativitèdes de Dèlba, tocèdes da la gran meta vegnuda jù te paìsc en ...
media/k2/galleries/8603/thumbs/TeaterSudONLINE.jpg
08 de november 2018

Ladin e teater: l’é tacà la rassegna!

Enstadì l’é stat metù sun paladina, en colaborazion co la Scola, l prum spetacol dal tìtol “La Storia del Sudà”. Doman e domenia “INOUT TEAnTER” portarà dant “L circo di talenc”.
Gran aprijiament à ciapà endodanef “La Storia del Sudà”: instouta, aboncont, te n’autra ocajion, chela de la rassegna de teater metuda a jir dal Comun general de Fascia. Defat, la pruma outa che chesta opera la é stata metuda sun paladina l’é stat fora per l’uton passà per i studenc di licees de la Scola Ladina de Fascia. “I batadoes de bron”, l’inom che la compagnìa se à dat, l’à soscedà da nef gran emozions te vigni spetador.

Se à destudà la lumes e, co la paroles de Vigile Iori, l’é tacà l ...
media/k2/galleries/8618/thumbs/PiscopONLINE.jpg
07 de november 2018

Curazìes, Decanat o Zona pastorèla con Fiem?

Co éla la situazion eclesiala te Fascia? Su la Usc nr 44 sarà n aprofondiment con Cesare Bernard
tout via l Decanat e l’é stat metù sù la Zona pastorèla de Fascia e Fiem.

En sabeda ai 13 de otober l Piscop Lauro Tisi é ruà a Moena, tapa de sie percors diozesan per la neva scontrèdes pastorèles sul teritorie. Dò na introduzion del vicarie de zona don Albino Dell’Eva, curat de Ciavaleis, l’é stat portà dant “la bona prateghes”, la esperienzes de colaborazion che l’é te la desvaliva parochies de Fascia e Fiem con l’obietif de se orir a la condivijion e al barat: Cesare Bernard, coordenador de ...
media/k2/galleries/8591/thumbs/FucciniONLINE.jpg
07 de november 2018

Renato Fuccini: no l’é na piata biencia, l’é “Na vita a colores”

L pitor fiorentin-fascian à prejentà sie liber enstadì te sala de Comun de Cianacei. N’opera che rejona de el e de sia èrt
Siede envié a la prejentazion del liber “Una vita a colori” del pitor Renato Fuccini. Coscita dijea n biliet manà fora per la cèses dal Comun de Cianacei enstadì. E a chesta prejentazion n muie de jent no à volù mencèr, ajache delvers se cognosc l valor de l’inom de Renato desche pitor e duc era curiousc de entener l’opera contegnuda te chest liber.

Amò, fosc più che dut, duc cognosc e ge vel ben a chest personaje, duc se recorda delvers e i lo veit amò jir stroz per la strèdes de Cianacei, ...
media/k2/galleries/8611/thumbs/MonidiaiConvegnONLINE.jpg
06 de november 2018

N soul cher che bat: atlec, alenadores, genitores, teritorie

En jebia ai 8 de november l Comitat de endrez di Mondièi Junior e l’Union di Ladins endreza n convegn con atlec e alenadores de nonzech
Per fèr n aprofondiment su la fegura de l’alenador e sul raport anter joegn atlec, alenadores e genitores, l’Union di Ladins e l Comitat de endrez di Mondièi Junior de schi 2019 à endrezà n moment de debatit dal tìtol “N soul cher che bat: atlec, alenadores, genitores, teritorie”. Tolarà pèrt l’ex atlet e campion olimpich, vize alenador de la Nazionèla de pallanuoto e alenador campion del mond Amedeo Pomilio; l’ex atlet olimpich de sauc te l’èga e bron mondièl che l fèsc l’alenador de la ...
media/k2/galleries/8590/thumbs/DoneiFitacartieresONLINE.jpg
06 de november 2018

Nef regolament su la privacy ence per i fitacartieres

La sociazion à endrezà na scontrèda informativa per meter dant la novitèdes de chest setor
L’é stat n emportant moment de informazion e de formazion la scontrèda endrezèda da la Sociazion Fitacartieres de Fascia en jebia ai 25 de otober te sala de Consei de Comun de Sèn Jan che à binà n bel grop de operatores del setor.

Dantfora la presidenta Cristina Donei à metù en consaputa i sozi che col prum de jené del 2019 mudarà endodanef la steora de sojornanza per i fitacartieres che cognarà dèr jù 0,70 centeisemes a persona per ogne not. Resta fora da l’obligh de paament i patrons de un ...
media/k2/galleries/8605/thumbs/PianSozialONLINE.jpg
03 de november 2018

La situazion sozièla de Fascia

N lurier emportant portà inant dal Servije sozio-assistenzièl del Comun general, con l Conseier de Procura de referiment Gianluigi De Sirena, ne dèsc l chèder atual e i obietives per i egn che vegn
Co éla metuda Fascia a livel sozièl? Ades podon aer l chèder de la situazion te un di setores più delicac e senestres de la vita de na comunanza de gra al nef Pian Sozièl, da pech aproà dal Consei general e frut del lurier fat, fora per dut l’an 2017 e ti prumes meisc del 2018, dal staff del Servije sozio-assistenzièl del Comun general, che à sie referent tel Conseier de Procura Gianluigi De Sirena e l tol ite Cipriana Tomaselli (responsabola coordenatora di Servijes fin a la fin del 2017), ...
media/k2/galleries/8606/thumbs/circensemaONLINE.jpg
02 de november 2018

Ence Circensema a Trent

L grop di jocolieres fascegn à viventà la scontrada di joegn con mons. Lauro Tisi
A viventar la scontrada de Trent, apede ai volontadives, l’é stat ence Circensema, l grop di jocolieres fascegn. L piscop Lauro de fat, dò aer vedù i artisć de Circensema a l’inaudazion del sagrà a Poza l’an passà, l’à dezidù de ge dar chesta gran ocajion al grop. Via per l domesdì Circensema se à metù a la leta di joegn, che à podù se sproar te le più desvalive art del circo, da l’equilibrie a jocolerìa più classica.

Entorn le 8 Circensema l’é belapontin montà sun paladina e tedant a n mar de ...
media/k2/galleries/8588/thumbs/UceONLIN.jpg
02 de november 2018

Cip, cip, cip… trei scontrèdes sul mond di ucìe!

La Rei de la Resserves del Comun general, adum col MUSE e autra istituzions, ne à vidà a la descorida de nesc bosć
Se à sturtà sù en mercol ai 17 de otober a Cianacei l projet “N sgol anter i pré e crepes”. L projet l’é stat metù a jir da la “Rei de la Resserves - Cordanza per l Patrimonie naturèl de Fascia”, dal Comun general de Fascia, la sociazion “Aree protette del Trentino” e l MUSE. La trei serèdes les se à spartì fora te trei setemènes, vigni mercol, a partir dai 3 de otober e les é states prejentèdes da esperc del MUSE.

L percors l’é stat portà dant desche na contìa che vegn da chi che studia la ...
media/k2/galleries/8585/thumbs/SencMOrcONLINE.jpg
01 de november 2018

La tradizions dai Sènc e da l’Èmenes

Claudia Conta ne met dant la veiora usanzes dal prum e dai doi de november
Se dijea zacan te Fascia e inchecondì se pel ben dir che l’é amò vera. Dai Sènc se taca a se trèr ite vèlch da più pesoch, ence pa se l’é bon temp, ajache a stèr te cortina domarena via, se se ciapa ite l freit che sorege fior bonora e la ombrìes da d’uton se fèsc lèrga.

No l’é tropes egn che la doi festes, chela di Sènc e chela de l’ènemes les era spartides te doi gran festes. Soraldut l dì de l’Ènemes se recorda nesc morc (dit ence dì di Morc, dai Morc) e inlouta la fémenes portèa mancogna, ...
media/k2/galleries/8553/thumbs/JoegnTrentOnline.jpg
01 de november 2018

Joegn, siede nasciui per sgolèr

L’é pontà via a livel provinzièl la sajon de la ativitèdes di gropes di joegn del Trentin. A la festa del PalaTrento à tout pèrt beleche 60 fascegn
Vigni an te val, più o manco tel medemo temp de la scola, vegn portà inant la ativitèdes di gropes parochiai di joegn. Animatores da duta Fascia endreza de setemèna en setemèna scontrèdes ad hoc, pissèdes per ge dèr l met ai joegn de rejonèr e pissèr sora a argomenc de ogne sort. Vigni an scialdi più bec anter i 14 e i 18 egn tol pèrt a chesta ativitèdes, che deida a crescer e se mateèr. N dat positif, segn che l lurier fat dai responsaboi l paa e l vegn aprijià dai partezipanc.

Per scomenzèr ...